Hieronder vindt u enkele werk in uitvoeringsprojecten vermeld. Wanneer u meer informatie wilt over een bepaald werk, kunt u op de betreffende link klikken.

Projecten ingedeeld in wijken, zie tekstversie onder de afbeelding.

1. Taanschuurpolder

Rioolvervanging (gefaseerd) en beperkte herinrichting, Taanschuurpolder

De riolering in het deel van de Taanschuurpolder tussen de Fenacoliuslaan, de Johan Evertsenlaan en Laan 1940-1945 is voor een groot deel in matige en slechte staat en is aan vervanging toe.

In 2016 zijn onderzoeken en metingen uitgevoerd en is op basis hiervan een nieuw rioleringsplan vastgesteld. Dit rioleringsplan is de basis voor de werkzaamheden in de Taanschuurpolder welke, over meerdere jaren verspreid, worden uitgevoerd. Waar mogelijk wordt tegelijk de inrichting van de straten verbeterd (parkeren, groen, spelen). Wensen en ideeën van bewoners en bewonersinitiatieven om bijvoorbeeld zelf een bloembak of plantsoentje te onderhouden, worden in de ontwerpfase van de inrichtingsplannen per fase geïnventariseerd en zo goed mogelijk in de plannen verwerkt.

Uitgangspunten ontwerp

De Taanschuurpolder, hoofdzakelijk gebouwd in de jaren '70, is in opzet een groene wijk met een informele structuur. Door toename van het autobezit staan de bereikbaarheid van de wijk en de kwaliteit van de buitenruimte onder druk. Met enkele gerichte ingrepen kan de auto beter worden opgenomen in de straat zonder dat daarbij groen en speelruimte ingeleverd hoeven te worden. De ontwerpgedachte is om het parkeren zoveel mogelijk te concentreren. Op andere plekken in de wijk wordt er juist ingezet op groene verblijfsplekken: gras met bomen en, waar nodig, hogere beplanting. De concrete invulling wordt door inspraak via inloopavonden met de omwonenden per fase besproken.

Fasering/uitvoering

Er is voor gekozen om de rioolvervanging in de Taanschuurpolder in 4 fases te verdelen. Fase 1 (het centrale deel) en 2 (het noordoostelijk deel) zijn uitgevoerd. Fase 4 (het Fenacoliusplein oostzijde, voor de flat) maakt onderdeel uit van de herinrichting rond het Spectrum en de sloop van de gymzaal. Fase 3 (het zuidwestelijk deel) staat gepland voor 2022. 

Stand van zaken

Fase 1 - Aannemersbedrijf Schotgroep uit Heerjansdam heeft deze fase in september 2018 afgerond.

Fase 2 - Aannemingsbedrijf Kroes BV uit Maasland heeft deze fase in januari 2020 afgerond.

Fase 3Voor de Van Speykstraat, Karel Doormanstraat, M.H.Trompstraat, Piet Heinstraat en Stationsstraat start de verkenningsfase. Er vindt met name bodemonderzoek plaats. Deze fase wordt slechts beperkt heringericht. Alleen het voetgangersgebied naar de brug richting het station is geschikt voor aanpassing (vergroening en aanpassing parkeren). Hierover wordt in het voorjaar van 2021 een verkennende inloopavond gehouden.
Deze fase wordt naar verwachting vanaf het vierde kwartaal van 2021 uitgevoerd.

Fase 4 - Bij het oostelijk deel van het Fenacoliusplein is het rioolwerk al in 2020 uitgevoerd en volgt de herinrichting in 2021. De herinrichting is gekoppeld aan de verbouwing van het Spectrum en de sloop van de gymzaal. Fase 4 is dus eerder uitgevoerd dan fase 3. De afspraken die gemaakt zijn tijdens de voorbereiding van fase 1 en 2 worden meegenomen en de projecten sluiten op elkaar aan. Zo wordt bijvoorbeeld de tijdelijke parkeerruimte aan de Witte de Withstraat na fase 4 weer gebruikt voor openbaar groen en speelvoorzieningen.  Communicatie over deze fase gebeurt vanuit projectteam Herontwikkeling schoollocatie Het Spectrum Fenacoliuslaan

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Marcel Poot van de afdeling Projecten, bij voorkeur via e-mail via m.j.poot@maassluis.nl of via telefoonnummer 14 010.

Meer informatie

Document download informatie:

  • Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende PDF-lezers, zoals Adobe Reader.

Herinrichting Prinses Julianalaan

De Prinses Julianalaan is de verbinding van Maassluis met het buitengebied en Vlaardingen. Ook ontsluit deze de achterliggende Oranjebuurt. De laan is gelegen op een dijk waarlangs oude huizen staan. Bewoners van de Prinses Julianalaan ervaren verkeersoverlast. Vooral de hoeveelheid vrachtverkeer is groot.

Veiligheid en leefbaarheid

De Prinses Julianalaan wordt heringericht zodat de veiligheid toeneemt en de leefbaarheid verbetert. Bij het maken van een nieuw ontwerp voor de inrichting van de Prinses Julianalaan worden omwonenden en belanghebbenden nauw betrokken.

Participatie

De gemeente wil samen met de bewoners tot een ontwerp komen dat op voldoende draagvlak kan rekenen. Adviesbureau Mobycon is ingehuurd om dit proces te begeleiden. Hiervoor is het volgende tijdspad voorzien:
In april 2020 startte het ontwerpproces met bewoners, begeleid door Mobycon. Dit duurt tot naar verwachting tot en met december 2020. Daarna volgt bestuurlijke besluitvorming, aanbesteding, voorbereiding en uiteindelijk realisatie.

Status

In ontwikkeling.

Contact

De heer R. van Wietingen van de afdeling Verkeer, bereikbaar via telefoonnummer 14 010.

Bewonersbrieven

Bewoners in onderstaand verspreidingsgebied worden op de hoogte gehouden met bewonersbrieven.

Document download informatie:

  • Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende PDF-lezers, zoals Adobe Reader.

2. Dijkpolder

Geluidshinder A20

De gemeente is na het raadsbesluit van 7 april 2020 gestart met de voorbereidingen voor de geluidsschermen bij de A20. De voorbereiding neemt meerdere maanden in beslag.

Er komt een geluidsscherm van 6,5 meter op het terrein van Lely en een scherm van 3,5 meter op de 3 meter hoge bestaande geluidswal ter hoogte van het Kastanjedal en de Doornenbuurt. Op die manier komt de geluidswering over de gehele lengte op een hoogte van 6,5 meter.

Met de hoogte 6,5 meter wordt het door de bewoners gewenste 55 dB geluidsniveau behaald. Het groen bij de Doornenbuurt wordt zoveel als mogelijk in stand gehouden. De geluidsschermen krijgen een natuurlijke uitstraling waartegen klimplanten kunnen groeien.

L-scherm bij Lely en volkstuinen

Op het terrein van het bedrijf Lely - tegen het volkstuincomplex aan - komt een geluidsscherm (vanaf boven gezien in een L-vorm) van 6,5 meter hoogte.  
Lely heeft bouwplannen voor een Lely Campus, naast het volkstuincomplex. Voorafgaand aan de bouw laat Lely het terrein saneren, de riolering vervangen en een extra watergang graven. De werkzaamheden vinden nu plaats.

De gemeente heeft als voorbereiding op het plaatsen van de geluidsschermen een bodemonderzoek laten uitvoeren. Met 'sonderingen' is ook bepaald hoe groot de draagkracht van de grond is. De uitkomsten zijn de basis voor de verdere uitwerking van het ontwerp. Het scherm komt op de grond van Lely en wordt ingepast in de plannen voor de Lely Campus. Door deze keuze blijft de grond van de volkstuinen zoveel mogelijk onaangetast. Samen met Lely, de volkstuinvereniging, de leverancier van het scherm en de gemeente wordt de exacte locatie van het scherm bepaald.

Rond week 26 (22 juni 2020) start Evides met het verwijderen van de waterleiding die ligt op de plek waar het geluidsscherm moet komen. De verwachting is dat begin juli 2020 de omgevingsvergunning voor het geluidsscherm kan worden aangevraagd. Het bouwen van het geluidsscherm kan, als alles goed verloopt, vanaf oktober 2020 gaan beginnen.

Schermen op bestaande geluidswal

Bij het Kastanjedal en de Doornenbuurt wordt de bestaande geluidswal - waar nodig - opgehoogd tot 3 meter. Daarbovenop komen geluidsschermen van 3,5 meter hoog, zodat zoveel mogelijk van het bestaande groen kan worden behouden.

Voor deze geluidsschermen is een andere vergunningsprocedure nodig omdat dit niet past binnen het bestemmingsplan van de gemeente en die van de gemeente Midden-Delfland. Met Midden-Delfland is hier eerder contact over geweest en zij staan positief tegenover de komst van de geluidsschermen. Op dit moment wordt de ruimtelijke procedure en de aanbesteding van de werkzaamheden door de gemeente voorbereid. Sonderingen en bodemonderzoek zijn al uitgevoerd.

Ook is onderzoek gedaan naar de aanwezige flora en fauna. Daar zijn geen bijzonderheden uit voortgekomen. Er is geen ontheffing nodig. Wel wordt voor de werkzaamheden een flora- en fauna werkprotocol opgesteld. In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Dat houdt in dat menselijk handelen geen nadelige gevolgen voor flora en fauna mag hebben. Het flora- en fauna werkprotocol bevat de spelregels waaraan de aannemer zich bij de bouw moet houden.
De huidige planning voor de start van de werkzaamheden is februari of maart 2021. Of deze planning gehaald kan worden, hangt af van de tijd die nodig is voor de ruimtelijke procedure, mogelijke bezwaren, aanbesteding en voorbereiding van de bouwer.

Bomenkap Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft afgelopen jaar langs de snelweg bomen gekapt en struiken verwijderd die in slechte staat waren. Er is toen afgesproken dat met het herplanten van bomen en struiken gewacht zou worden tot er meer duidelijkheid zou zijn over de plannen voor de geluidswering langs de A20. Met Rijkswaterstaat is nu afgesproken dat de nieuwe bomen en struiken kunnen worden geplant in het komende plantseizoen (oktober 2020 tot maart 2021).

Participatie

Bewoners van het Kastanjedal en de Doornenbuurt zetten zich al sinds 1989 in voor aanvullende geluidswerende maatregelen bij de A20. Een eerder raadsbesluit over het verhogen van de bestaande geluidswal leidde tot weerstand. Daarna hebben de vertegenwoordigers van de Kastanjedal en de Doornenbuurt samen met de gemeente, in een participatieproces van ruim een jaar, meegedacht aan een oplossing die breed gedragen wordt bij de bewoners.

In gesprek met volkstuinders

De gemeente heeft eerst met de bouwer van het geluidsscherm gekeken wat de mogelijkheden zijn om zoveel mogelijk tuinen op het aangrenzende volkstuincomplex te ontzien. De gemeente heeft op  28 mei 2020 ook gesproken met 8 volkstuinders en het bestuur. De gemeente heeft daarin uitgelegd dat geprobeerd wordt zoveel mogelijk tuinen te sparen. Het geluidsscherm komt in het meest noordelijke deel van het volkstuincomplex. Dat betekent dat tijdelijk drie volkstuinen niet gebruikt kunnen worden tijdens de bouw en één daarvan definitief definitief moeten worden verplaatst.
Met de volkstuinders en het bestuur worden afspraken gemaakt over de (tijdelijke) verplaatsing.

Contact

De gemeente heeft regelmatig contact met de vertegenwoordigers van het Kastanjedal en de Doornenbuurt. Heeft u vragen over het project die u direct aan de gemeente wilt stellen? Neem contact op via participatie@maassluis.nl of telefonisch met projectleider Michael Sloot via 06-362 54 065.

Nieuwsbrief

De gemeente stuurt over dit project meerdere malen een digitale nieuwsbrief met belangrijke informatie. U kunt zich aanmelden (of afmelden) voor deze nieuwsbrief via participatie@maassluis.nl. Heeft u interessante onderwerpen voor deze nieuwsbrief, neem dan ook contact op via bovenstaand e-mailadres.

3. Sluispolder

Rioolvernieuwing binnenstad

In de binnenstad wordt in 2021 het riool vervangen. Het gaat om het gebied tussen de Noordvliet, de P.C. Hooftlaan en de Lange Boonestraat. Lees meer

Sluispolder-West, inrichting openbare ruimte (stand van zaken deelplannen)

Deelplannen 1 en 3

De inrichting van de openbare ruimte van deelplan 1, het gebied omsloten door de Rhijnvis Feithstraat, G.A. Brederolaan, Guido Gazellestraat en Mgr. W.M. Bekkerslaan is intussen vrijwel gereed. Het laatste deel, het definitief bestraten van de Rhijnvis Feithstraat, gebeurt met de inrichting van de openbare ruimte rondom deelplan 3, de nieuwbouw aan de P.C. Hooftlaan/G.A. Brederolaan.
De oplevering van deze nieuwbouw vindt eind december 2020/begin januari 2021 plaats. Gerelateerd daaraan zal ook de inrichting van de openbare ruimte rondom die periode plaatsvinden.

Deelplan 2

Van deelplan 2 moet alleen nog het gebiedje begrensd door de Jan Luykenstraat, de Mgr. Bekkerslaan, de Bilderdijklaan en de Tollenstraat (fase 2D) worden ontwikkeld. In deze fase 2D wordt het appartementencomplex aan de Mgr. Bekkerslaan gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De voorbereidingen voor de sloop zijn op dit moment aan de gang. Na het gereed komen van de sloop, naar verwachting kwartaal 4, 2021 wordt de riolering in dit gebiedje aangepast. Mogelijk gebeurt dit laatste gelijktijdig met de op de sloop aansluitende nieuwbouw. De voorbereidingen voor de rioolaanpassing zijn ook al opgestart.
Volgens de huidige planning wordt de nieuwbouw 2e helft 2022 / 1e helft 2023 opgeleverd en wordt ook in deze periode de openbare ruimte definitief ingericht.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Sluispolder-West.

Status:

In voorbereiding/uitvoering.

Contact:

De heer R.D. Pherai of de heer M. Schuitman van de afdeling Ruimtelijke Projecten.
Telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 010.

Meer informatie:

Document download informatie:

  • Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende PDF-lezers, zoals Adobe Reader.

4. Kapelpolder

Stationsverbinding Het Balkon/Maassluis-West

 

De gemeente Maassluis werkt aan een verbinding voor langzaam verkeer tussen aan de ene kant woonwijk Het Balkon, natuurspeelplaats Avonturis en het fietspad langs de Waterweg en aan de andere kant metrostation Maassluis-West en winkelcentrum Koningshoek. Voor fietsers en voetgangers ontstaat zo een snelle en aantrekkelijke verbinding. Hierboven staat een impressie van het ontwerp en hieronder kunt u het schetsontwerp downloaden.

Het ontwerp wordt voorzien van een kunsttoepassing.

Keuze kunstaankleding

Op 12 december 2018 vond een bewonersavond plaats waarbij de gemeente informatie gegeven heeft over de stationsverbinding. Tijdens deze avond konden de genodigden een keuze maken uit de vier kunstvarianten voor deze verkeersverbinding.

Variant B 'Regt van de Jagt' had uit de stempeilingen overduidelijk de voorkeur. Bij deze kunstvariant verwijzen de beelden op de koppen van het entreebalkon naar de verschillende dieren waar de strijd om de jacht vroeger over werd gevoerd (vink, zwaan, konijn, vissen). De gemeente neemt de voorkeur van de wijk mee in de verdere ontwikkelingen van de stationsverbinding. De verschillende varianten zijn hieronder te downloaden.

Vastgesteld ontwerp met aankleding kunst

Op 7 mei 2019 heeft het college van B en W het ontwerp inclusief de aankleding met kunst vastgesteld. Dit besluit betekent dat het ontwerp gerealiseerd kan worden en dat variant B 'Regt van de Jagt' (de voorkeursvariant van de wijk) gerealiseerd wordt.

Lees meer: Kunstaankleding stationsverbinding

Fasering

Vanwege de aanwezigheid en noodzaak van de bouwweg van Het Balkon wordt de verbinding in fasen gerealiseerd.

Uitvoering

Fase 2: Naar verwachting 2024/2025, zodra de nieuwbouwwijk Het Balkon gereed is en de bouwweg weggehaald is.

Oplevering

Fase 1: De stationsverbinding is met een tijdelijke leuning en hekwerk opengesteld voor gebruik. De feestelijke opening moet nog plaatsvinden.
Fase 2: Naar verwachting 2024/2025

Status

Fase 1: Gereed, de definitieve leuning en het definitieve hekwerk volgen nog.

Contact

Bij vragen over het project kunt u zich wenden tot projectleider J.R. van den Bergh, 010-5931842 of j.r.van.den.bergh@maassluis.nl.

Meer informatie

Document download informatie:

  • Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende PDF-lezers, zoals Adobe Reader.

Haven, herstel kademuur en herinrichting openbare ruimte

Een deel van de kade aan de Haven is aan vervanging toe. De gemeente werkt aan het herstel van de kademuur. Het gaat om ca. 60 meter kademuur vanaf de Wateringse Sluis tot aan de Zure Visschsteeg. Het uiterlijk van de kademuur blijft gelijk en het gebied er omheen krijgt een historische uitstraling, zoals de oude binnenstad heeft.

Lees meer: Haven, herstel kademuur en herinrichting openbare ruimte

5. Burgemeesterswijk

Herinrichting Kwartellaan

De Kwartellaan is een belangrijke verbinding voor de bewoners van Maassluis-West. De Kwartellaan is in de afgelopen jaren meerdere keren om verschillende redenen opgebroken. Gezien de leeftijd en kwaliteit van het asfalt is ervoor gekozen om de Kwartellaan in 2021 een algehele opknapbeurt te geven.

Speerpunten project

In het project wordt niet alleen het asfalt vervangen. Er wordt ook gekeken naar de verkeersveiligheid en bereikbaarheid en het vergroten van het waterbergend vermogen van de Kwartelsingel. Daarnaast wordt het 'vergroenen' van de laan onderzocht.

Voorlopig ontwerp

In 2020 zijn bewoners uitgenodigd om digitaal een enquête in te vullen over de herinrichting van de Kwartellaan. Het resultaat van de digitale enquête is verwerkt in een memo dat u kunt terugvinden in het digitale gebiedsportaal.

In dit memo staat een analyse van de gegevens uit de enquête en hoe de gemeente deze conclusies wil toepassen bij de herinrichting van de Kwartellaan. De reacties zijn verwerkt in het voorlopige ontwerp. Normaal gesproken wordt een bewonersavond georganiseerd om het voorlopig ontwerp aan bewoners te presenteren. Dat is nu helaas niet mogelijk vanwege de RIVM- maatregelen. Daarom is voor de omgeving onderstaande toelichtingsvideo gemaakt.

Gebiedsportaal Kwartellaan

""

Gebiedsportaal Kwartellaan inlog:

Gebruikersnaam: Bewoners-Kwartellaan

Wachtwoord: bew.kwartellaan2020!

Status

In voorbereiding 2021.

Realisatie

3e/4e kwartaal 2021.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Maarten Klop of Martijn de Jong van de afdeling Ruimtelijke Projecten via telefoonnummer 14010.

Meer informatie:

Document download informatie:

  • Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende PDF-lezers, zoals Adobe Reader.

Aanleg riool voor hemelwaterafvoer Lijsterlaan-Uiverlaan

Nederland, dus ook Maassluis, heeft steeds vaker te maken met zware regenbuien. Dit kan leiden tot wateroverlast. Om dit zoveel mogelijk te beperken en liefst te voorkomen, past de gemeente het rioolstelsel voor het afvoeren van regenwater aan.

In de Lijsterlaan en Uiverlaan wordt een buizenstelsel aangelegd voor het afvoeren van overtollig regenwater.

Lees meer op Aanleg riool voor hemelwaterafvoer Lijsterlaan-Uiverlaan

6. Steendijkpolder

Aanpassingen kruispunt Maasdijk-Dr. Albert Schweitzerdreef en nieuw asfalt Maasdijk

De gemeente Maassluis werkt aan een veiliger kruising van de Maasdijk met de Dr. Albert Schweitzerdreef.

De kruising Maasdijk-Dr. Albert Schweitzerdreef wordt in de eerste helft van 2021 aangepast. Tegelijk met de aanleg van het vernieuwde kruispunt wordt het asfalt van de Maasdijk vervangen vanaf de kruising met de Dr. Albert Schweitzerdreef tot aan de Schenkeldijk/Coldenhovelaan.

Lees meer: Aanpassingen kruispunt Maasdijk-Dr. Albert Schweitzerdreef en nieuw asfalt Maasdijk

Heeft u gevonden wat u zocht?