Afbeelding van nieuwbouwwoningen

Burgemeesterswijk

De Burgemeesterswijk is gelegen in Maassluis West. De afgelopen 15 jaar heeft de Burgemeesterswijk een transformatie ondergaan van een verouderde flatwijk naar een moderne, duurzame en groene wijk met een gevarieerd woningaanbod. De doelstelling van de transformatie was dan ook: het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk én vernieuwen van het eenzijdige woningaanbod. De realisatie is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Zuid-Holland.

*

Programma

De laatste fase is nu aangebroken. Deze fase bestaat uit de herontwikkeling van het gebied rondom de flats aan de Burgemeester Zaneveldstraat: het voorzieningenveld. Het voorzieningenveld is toegevoegd aan de transformatie met het doel meer woningen te realiseren. In dit gebied zijn de basisschool Kardinaal Alfrink (KAS), sportschool Life, kinderopvang Tik Tak, moskee Ibrahim en de Koninkrijkszaal van Jehova's Getuigen te vinden. De moskee en de Koninkrijkszaal blijven gehandhaafd; basisschool KAS en het naastgelegen gebouw met huurder sportschool Life zullen worden gesloopt. Basisschool KAS zal verhuizen naar de wijk Wilgenrijk.

Woningcorporatie Maasdelta is reeds eigenaar van het gebied rondom de Zaneveld-flats. De gemeente voert de voorbereiding van het voorzieningenveld uit voor de verkoop van de grond aan Maasdelta. De herontwikkeling van het voorzieningenveld en de herziene programmering voor het gebied rondom de Zaneveld-flats betreft 290 woningen waarvan 50% sociale huurwoningen, passend bij de actuele gemeentelijke woonvisie.

Doelgroepen

Gemeente Maassluis streeft naar het bouwen van aantrekkelijke woningen bereikbaar voor alle inkomensgroepen. Daarom is het van belang de woonbehoefte in beeld te krijgen van specifieke doelgroepen, zoals senioren, starters en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben:

  • Senioren wonen langer zelfstandig en kunnen alleen bij zware zorgindicatie doorstromen naar een andere vorm van huisvesting. Daarom worden meer levensloopbestendige woningen (zowel koop als huur) gebouwd die verzorgd wonen mogelijk maken en sociale cohesie bevorderen.
  • Er worden meer starterswoningen (zowel koop als huur) gebouwd en bestaande huurwoningen geoormerkt om starters in Maassluis meer kans te geven om zich hier te vestigen.
  • Er worden zogenaamde pauzewoningen gerealiseerd voor inwoners die op korte termijn tijdelijke woonruimte nodig hebben.

Communicatie

De gemeente vindt het belangrijk dat de bewoners en andere direct betrokkenen op de hoogte worden gehouden van de laatste fase van de herinrichting van de Burgemeesterswijk. Betrokkenheid van bewoners kan waardevolle inzichten opleveren voor de kwaliteit van de woonomgeving, sociale cohesie en leefbaarheid in de buurt. Communicatie zal plaatsvinden door middel van persberichten, bewonersbrieven, informatieavonden, informatieverstrekking op de gemeentelijke website en artikelen op de gemeentepagina in Nieuwsblad Maassluis. Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met Maasdelta.

Duurzaamheid

Tegenwoordig kan de bijdrage van gebiedsontwikkeling aan de directe leefomgeving en een duurzaam klimaat niet meer los gezien worden van de daadwerkelijke bouwopgave. Voor de civieltechnische en vastgoeduitwerking van het gebied zal het beleid Maassluis Rainproof worden gevolgd. Dit betekent dat er maatregelen getroffen zullen worden om Maassluis meer regenbestendig te maken. Tevens zullen in overleg met Maasdelta diverse duurzaamheidsmaatregelen worden uitgewerkt waarbij energieneutraal bouwen centraal staat. Dit is minimaal volgens de BENG-normering.

Planning

De start van de bouw van de Stadhouder (39 seniorenwoningen) is begonnen. De verwachting is dat deze eind 2024 gereed zijn. Kijk voor meer informatie over de Stadhouder op: De Stadhouder – 39 huurappartementen in de Burgemeesterswijk in Maassluis - Maasdelta

De Kade

Tussen het spoor en de Nieuwe Waterweg, ter hoogte van station Maassluis, wordt een nieuwe woonwijk ontwikkeld: De Kade. Er zijn inmiddels 235 woningen opgeleverd van het verwachte totaal van 800.

Omgevingsplan

De gemeenteraad heeft op 26 september 2023 de partiële herziening van het bestemmingsplan Omgevingsplan De Kade vastgesteld. Deze is te lezen op Regels op de kaart - Omgevingsloket. De herziening van dit bestemmingsplan houdt in dat er maximaal 840 woningen op De Kade gebouwd worden.

Het plan gaat uit van een centrale ontsluitingsweg genaamd de 'Taanschuurkade' met daaraan 6 lussen aan het groen, die binnen de kaders met verschillende woningtypen ingevuld kunnen worden. Zowel aan de noordoostzijde als aan de westzijde van De Kade is de mogelijkheid voor hoogbouw.

Verkeersontsluiting

Tijdens de bouw is de wijk alleen bereikbaar vanaf de oostkant. Het bouwverkeer maakt gebruik van de westelijke aansluiting.

Planning

Inmiddels zijn er al 235 woningen (grondgebonden en appartementen) op De Kade bewoond. In de komende jaren worden de deelplannen voor de volgende fases ontwikkeld en gerealiseerd.

Meer informatie

De Kade Maassluis | Nieuwbouw nabij Rotterdam

Dijkpolder-Wilgenrijk

De Dijkpolder, woongebied Wilgenrijk, wordt een landelijke, ruim opgezette wijk met een dorps karakter. Het Masterplan Dijkpolder (in 2012 vastgesteld) voorziet in de gefaseerde bouw van circa 1.750 woningen in uiteenlopende prijsklassen en voor alle doelgroepen. Van ruim landelijk wonen aan het water tot rustig wonen in andere delen van de wijk.

Het Masterplan respecteert ook de tradities van de Dijkpolder. Dit betekent dat wilgen, water, groen en kleinschaligheid te zijner tijd de dorps-landelijke sfeer zullen bepalen. Wilgenrijk ontwikkelt de Dijkpolder is fases. Dit gebeurt met deelplannen.

In februari 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Dijkpolder vastgesteld, waarmee het mogelijk werd om in de eerste fasen maximaal 1.150 woningen toe te staan. Met vaststelling van het bestemmingsplan Wilgenrijk-Noord in 2022 werd het aantal woningen met maximaal 475 woningen verhoogd. 

Eind december 2023 heeft het ontwerp-bestemmingsplan Westgaag ter inzage gelegen. Verwacht wordt dat dit bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2024 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Door dit bestemmingsplan kunnen er aan deze zijde van Wilgenrijk 250 woningen gerealiseerd worden. Hiermee komt het totaal aantal woningen in Wilgenrijk uit op maximaal 1.875.

Meer informatie

Meer informatie over de deelplannen en het actuele huizenaanbod is te vinden op www.wilgenrijk.nl.

Het Balkon

Nieuwbouwlocatie Het Balkon van Maassluis wordt ontwikkeld door de OCB (OntwikkelingsCombinatie Balkon: BPD) in samenwerking met de gemeente. Door de unieke ligging aan de Nieuwe Waterweg is Het Balkon een ideale plek om te wonen en te verblijven.

In de wijk worden in vier fasen zo'n duizend woningen gebouwd. Een gevarieerd aanbod aan huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen met zowel hoog- als laagbouw maakt de wijk aantrekkelijk voor een breed publiek. De wijk beschikt ook over de nodige sport- en speelvoorzieningen voor jong en oud. Ook zijn er een tandartsenpraktijk en een brede school op Het Balkon gevestigd.
De ontwikkelingspartijen werken aan de afronding van de laatste fase (4E), diverse appartementen in de laatste (5e) toren: Het Baken. Ook wordt gewerkt aan de actualisatie van het inrichtingsplan; zo komt er aan het eind van Het Balkon onder meer een verbinding voor voetgangers, fietsers en minder validen (langzaam verkeer) vanaf de Nieuwe Waterweg naar Santplaet en andersom.

Meer informatie over de woningen vindt u op de website van de ontwikkelaar.

Stationsverbinding

De gemeente Maassluis werkt aan een verbinding voor langzaam verkeer tussen Het Balkon, natuurspeelplaats Avonturis, het fietspad langs de Nieuwe Waterweg, metrostation Maassluis-West en winkelcentrum Koningshoek. Voor fietsers en voetgangers ontstaat zo een snelle en aantrekkelijke verbinding. Het grootste deel van de verbinding is al klaar. Zodra de bouwontwikkelingen op Het Balkon klaar zijn, zal de verbinding in z'n geheel worden afgemaakt. De verwachting is dat dit in 2026 zal gebeuren. 

Nieuwsbrieven aan bewoners

Nieuwsbrief april 2023
Nieuwsbrief april 2022
Nieuwsbrief januari 2021
Nieuwsbrief januari 2020link naar pdf bestand 
Informatiebulletin oktober 2018link naar pdf bestand
Informatiebulletin mei 2018link naar pdf bestand
Informatiebulletin december 2017link naar pdf bestand
Bewonersbrief juni 2017link naar pdf bestand
Nieuwsbulletin december 2016link naar pdf bestand

Zie ook

Sluispolder-West

Sinds het besluit van de gemeenteraad in 2014 is hard gewerkt aan de herstructurering van de Sluispolder-West. In deelplan 1 en 2 is goed te zien dat het de bedoeling is de wijk te verbeteren tot een veelzijdig woongebied met voornamelijk eengezinswoningen, met voor- en achtertuinen en veel groen. Zo krijgt de wijk het karakter van een "tuindorp"; de appartementen en voorzieningen omsluiten aan de randen de wijk.

Op 7 mei 2019 heeft er een informatiemarkt in De Vliet plaatsgevonden. Tijdens deze informatiemarkt werd een korte animatiefilm getoond. Waan u even in deze toekomstige wijk en bekijk de nieuwe woningen en het openbaar gebied.

Meer informatie over Sluispolder-West kunt u lezen op de website Sluispolder-West. Hier kunt u ook de, reeds door Maasdelta verstuurde nieuwsbrieven vinden.

Spechtstraat, herontwikkeling

In het gebied Spechtstraat-IJsvogelstraat-Merellaan, op de plek van het voormalige schoolgebouw, komen nieuwe woningen. Lees meer op Spechtstraat, herontwikkeling | Gemeente Maassluis en in deze nieuwsbrief.

Sportzaal Sportlaan

De gemeente Maassluis gaat een nieuwe sportzaal bouwen aan de Sportlaan. Met de bouw komt de gemeente tegemoet aan de toenemende vraag naar ruimte voor binnensportactiviteiten. Daarnaast biedt de zaal straks onderdak aan de leerlingen van het Reviuslyceum voor hun gymlessen. Een andere vaste gebruiker wordt basketbalvereniging Green Eagles die de zaal aan de Haydnlaan verruilt voor deze nieuwe accommodatie.

Lees meer op Sportzaal Sportlaan

Vlietlocatie

De gebiedsontwikkeling van de Vlietlocatie is onderdeel van de vernieuwing van Sluispolder-West en omgeving. In 2014 heeft de gemeenteraad met het richtinggevend Kader Sluispolder-West/Vlietlocatie het startsein gegeven voor dit project.

De projectontwikkelaar die middels een selectieprocedure is geselecteerd en verdere uitwerking aan het plan geeft in samenwerking met de gemeente en woningcorporatie Maasdelta is ABB Ontwikkeling. Op de website van ABB Puur! Maassluis vindt u meer informatie over het project en kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

In 2023 heeft de Raad van State zich positief uitgesproken over het aangepaste omgevingsplan. Na de uitspraak is gestart met de sloop van het gebouw De Vliet. Tussentijds zijn de partijen bezig om voor de omgeving met zo min mogelijk overlast de andere werkzaamheden in uitvoering te brengen. 

Voor vragen over het huidige wooncomplex De Vliet kunt u contact opnemen met Maasdelta via telefoonnummer 0181-603703.

Heeft u gevonden wat u zocht?