Afbeelding van nieuwbouwwoningen

Burgemeesterswijk

De Burgemeesterswijk is gelegen in Maassluis West. De afgelopen 15 jaar heeft de Burgemeesterswijk een transformatie ondergaan van een verouderde flatwijk naar een moderne, duurzame en groene wijk met een gevarieerd woningaanbod. De doelstelling van de transformatie was dan ook: het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk én vernieuwen van het eenzijdige woningaanbod.

*

Programma

De laatste fase is nu aangebroken. Deze fase bestaat uit de herontwikkeling van het gebied rondom de flats aan de Burgemeester Zaneveldstraat: het voorzieningenveld. Het voorzieningenveld is toegevoegd aan de transformatie met het doel meer woningen te realiseren. In dit gebied zijn de basisschool Kardinaal Alfrink (KAS), sportschool Life, kinderopvang Tik Tak, moskee Ibrahim en de Koninkrijkszaal van Jehova's Getuigen te vinden. De moskee en de Koninkrijkszaal blijven gehandhaafd; basisschool KAS en het naastgelegen gebouw met huurder sportschool Life zullen worden gesloopt. Basisschool KAS zal verhuizen naar de wijk Wilgenrijk.

Woningcorporatie Maasdelta is reeds eigenaar van het gebied rondom de Zaneveld-flats. De gemeente voert de voorbereiding van het voorzieningenveld uit voor de verkoop van de grond aan Maasdelta. De herontwikkeling van het voorzieningenveld en de herziene programmering voor het gebied rondom de Zaneveld-flats betreft 290 woningen waarvan 50% sociale huurwoningen, passend bij de actuele gemeentelijke woonvisie(externe link).

Doelgroepen

Gemeente Maassluis streeft naar het bouwen van aantrekkelijke woningen bereikbaar voor alle inkomensgroepen. Daarom is het van belang de woonbehoefte in beeld te krijgen van specifieke doelgroepen, zoals senioren, starters en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben:

  • Senioren wonen langer zelfstandig en kunnen alleen bij zware zorgindicatie doorstromen naar een andere vorm van huisvesting. Daarom worden meer levensloopbestendige woningen (zowel koop als huur) gebouwd die verzorgd wonen mogelijk maken en sociale cohesie bevorderen.
  • Er worden meer starterswoningen (zowel koop als huur) gebouwd en bestaande huurwoningen geoormerkt om starters in Maassluis meer kans te geven om zich hier te vestigen.
  • Er worden zogenaamde pauzewoningen gerealiseerd voor inwoners die op korte termijn tijdelijke woonruimte nodig hebben.

Communicatie

De gemeente vindt het belangrijk dat de bewoners en andere direct betrokkenen op de hoogte worden gehouden van de laatste fase van de herinrichting van de Burgemeesterswijk. Betrokkenheid van bewoners kan waardevolle inzichten opleveren voor de kwaliteit van de woonomgeving, sociale cohesie en leefbaarheid in de buurt. Communicatie zal plaatsvinden door middel van persberichten, bewonersbrieven, informatieavonden, informatieverstrekking op de gemeentelijke website en artikelen op de gemeentepagina in de Maassluise Courant De Schakel. Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met Maasdelta(externe link).

Duurzaamheid

Tegenwoordig kan de bijdrage van gebiedsontwikkeling aan de directe leefomgeving en een duurzaam klimaat niet meer los gezien worden van de daadwerkelijke bouwopgave. Voor de civieltechnische en vastgoeduitwerking van het gebied zal het beleid Maassluis Rainproof worden gevolgd. Dit betekent dat er maatregelen getroffen zullen worden om Maassluis meer regenbestendig te maken. Tevens zullen in overleg met Maasdelta diverse duurzaamheidsmaatregelen worden uitgewerkt waarbij energieneutraal bouwen centraal staat. Dit is minimaal volgens de BENG(externe link)-normering.

Planning

Voorbereidende werkzaamheden in februari 2023:

  • het bronzen beeld Balspelend meisje wordt weggehaald, tijdelijk opgeslagen en krijgt een nieuwe plek in de gemeente      
  • de bomen aan de Dr. Jan Schoutenlaan worden gekapt ten behoeve van de bouw van het wooncomplex

De Kade

Tussen het spoor en de Nieuwe Waterweg, ter hoogte van station Maassluis, wordt een nieuwe woonwijk ontwikkeld, De Kade.

Het bestemmingsplan staat de bouw van 600 woningen toe en biedt ruimte voor ongeveer 125 arbeidsplaatsen (werken aan huis, lichte bedrijvigheid en voorzieningen). Het plan gaat uit van een centrale ontsluitingsweg genaamd de 'Taanschuurkade' met daaraan 6 lussen aan het groen, die binnen de kaders met verschillende woningtypen ingevuld kunnen worden. Aan de noordoostzijde van het plan is de mogelijkheid voor een hoogbouwaccent. Momenteel is een toevoeging van 240 woningen in het plangebied in voorbereiding.

Beeldkwaliteitsplan

De gemeenteraad heeft op 18 oktober 2022 besloten het Beeldkwaliteitsplan mee te nemen bij de partiële herziening van het bestemmingsplan De Kade.
Bijeenkomst/1031403 Gemeente Maassluis (notubiz.nl)(externe link)

Bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft op 20 februari 2018 het bestemmingsplan voor De Kade vastgesteld.

Verkeersontsluiting

Op 4 september 2018 zijn aan de gemeenteraad de resultaten toegelicht van een studie naar de manier van ontsluiten van het verkeer van en naar de nieuwbouw aan De Kade. Hierin zijn 4 varianten opgenomen. Op 22 januari 2019 heeft er tijdens de raadsvergadering een raadsconsultatie plaatsgevonden over de verkeersontsluiting. Hier is brede steun uitgesproken voor het nader uitwerken van een nieuwe spoorwegovergang vanaf de Deltaweg.

Planning

De eerste woningen (grondgebonden en appartementen) op De Kade worden inmiddels bewoond.
De bouw van de woningen in fase 2 is inmiddels gestart.
In de komende jaren worden de deelplannen voor de volgende fases ontwikkeld.

Meer informatie

De Kade Maassluis | Nieuwbouw nabij Rotterdam(externe link)

De Vlootschouwer (voormalige Albeda-locatie)

Op de locatie tussen de Westlandseweg en de Maasdijk was tot een aantal jaar geleden het Albeda College gehuisvest. Het schoolgebouw is gesloopt toen het Albeda College in 2013 verhuisde naar een nieuwbouwlocatie in hetzelfde gebied. Het terrein waar de oude school stond, ligt al een aantal jaren braak. Maasdelta gaat op deze locatie een woongebouw met 70 huurappartementen voor senioren realiseren.

Dijkpolder-Wilgenrijk

De Dijkpolder, woongebied Wilgenrijk, wordt een landelijke, ruim opgezette wijk met een dorps karakter. Het Masterplan Dijkpolder voorziet in de gefaseerde bouw van circa 1.750 woningen in uiteenlopende prijsklassen en voor alle doelgroepen. Van ruim landelijk wonen aan het water tot rustig wonen in andere delen van de wijk.

Het Masterplan respecteert ook de tradities van de Dijkpolder. Dit betekent dat wilgen, water, groen en kleinschaligheid te zijner tijd de dorps-landelijke sfeer zullen bepalen. Wilgenrijk ontwikkelt de Dijkpolder is fases. Dit gebeurt met deelplannen.

Meer informatie

Meer informatie over de deelplannen en het actuele huizenaanbod is te vinden op www.wilgenrijk.nl(externe link).

Het Balkon

Nieuwbouwlocatie Het Balkon van Maassluis wordt ontwikkeld door de OCB (OntwikkelingsCombinatie Balkon: BPD en Maasdelta) in samenwerking met de gemeente. Door de unieke ligging aan de Nieuwe Waterweg is Het Balkon een ideale plek om te wonen en te verblijven.

In de wijk worden in vier fasen zo'n duizend woningen gebouwd. Een gevarieerd aanbod aan huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen met zowel hoog- als laagbouw maakt de wijk aantrekkelijk voor een breed publiek. De wijk beschikt ook over de nodige sport- en speelvoorzieningen voor jong en oud. Ook zijn er een tandartsenpraktijk en een brede school op Het Balkon gevestigd.
De ontwikkelingspartijen werken aan de afronding van de laatste fasen (4D en 4E), diverse appartementen en de laatste (5e) toren. Ook wordt gewerkt aan de actualisatie van het inrichtingsplan; zo komt er aan het eind van Het Balkon onder meer een verbinding voor voetgangers, fietsers en minder validen (langzaam verkeer) vanaf de Nieuwe Waterweg naar Santplaet en andersom.
Meer informatie over de woningen vindt u op de website van de ontwikkelaar(externe link).

Stationsverbinding

De gemeente Maassluis werkt aan een verbinding voor langzaam verkeer tussen Het Balkon, natuurspeelplaats Avonturis, het fietspad langs de Nieuwe Waterweg, metrostation Maassluis-West en winkelcentrum Koningshoek. Voor fietsers en voetgangers ontstaat zo een snelle en aantrekkelijke verbinding. Het grootste deel van de verbinding is al klaar. Zodra de bouwontwikkelingen op Het Balkon klaar zijn, zal de verbinding in z'n geheel worden afgemaakt. De verwachting is dat dit rond 2024/2025 zal gebeuren. Bij Werk in uitvoering leest u meer hieronder. Ook zijn daar een impressie en het schetsontwerp te bekijken/downloaden.

Nieuwsbrieven aan bewoners

Nieuwsbrief januari 2020 - Het Balkon van Maassluislink naar pdf bestand 
Informatiebulletin Het Balkon oktober 2018link naar pdf bestand
Informatiebulletin Het Balkon mei 2018link naar pdf bestand
Informatiebulletin Het Balkon december 2017link naar pdf bestand
Bewonersbrief Het Balkon juni 2017link naar pdf bestand
Nieuwsbulletin Het Balkon nr. 16 december 2016link naar pdf bestand

Zie ook

Sluispolder-West

Sinds het besluit van de gemeenteraad in 2014 is hard gewerkt aan de herstructurering van de Sluispolder-West. In deelplan 1 en 2 is goed te zien dat het de bedoeling is de wijk te verbeteren tot een veelzijdig woongebied met voornamelijk eengezinswoningen, met voor- en achtertuinen en veel groen. Zo krijgt de wijk het karakter van een "tuindorp"; de appartementen en voorzieningen omsluiten aan de randen de wijk.

Op 7 mei 2019 heeft er een informatiemarkt in De Vliet plaatsgevonden. Tijdens deze informatiemarkt werd een korte animatiefilm(externe link) getoond. Waan u even in deze toekomstige wijk en bekijk de nieuwe woningen en het openbaar gebied.

Meer informatie over Sluispolder-West kunt u lezen op de website Sluispolder-West(externe link). Hier kunt u ook de, reeds door Maasdelta verstuurde nieuwsbrieven(externe link) vinden.

Spechtstraat, herontwikkeling

Aan de Spechtstraat/IJsvogelstraat/Merellaan, op de plek van het voormalige schoolgebouw, komen nieuwe woningen. Samen met omwonenden en andere belangstellenden maakt de gemeente een plan voor het gebied. Lees meer.

Sportzaal Sportlaan

De gemeente Maassluis gaat een nieuwe sportzaal bouwen aan de Sportlaan(externe link). Met de bouw komt de gemeente tegemoet aan de toenemende vraag naar ruimte voor binnensportactiviteiten. Daarnaast biedt de zaal straks onderdak aan de leerlingen van het Reviuslyceum voor hun gymlessen. Een andere vaste gebruiker wordt basketbalvereniging Green Eagles die de zaal aan de Haydnlaan verruilt voor deze nieuwe accommodatie.

Lees meer op Sportzaal Sportlaan

Vlietlocatie

De gebiedsontwikkeling van de Vlietlocatie is onderdeel van de vernieuwing van Sluispolder-West en omgeving.

In 2014 heeft de gemeenteraad met het richtinggevend Kader Sluispolder-West/Vlietlocatie het startsein gegeven voor dit project.

De projectontwikkelaar die middels een selectieprocedure is geselecteerd en verdere uitwerking aan het plan geeft in samenwerking met de gemeente en Maasdelta is ABB ontwikkeling. Op de site van ABB (Puur!)(externe link) ontwikkeling vindt u meer informatie over het project en kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Wijziging bestemmingsplan

Eind 2020 is de gemeente gestart met het wijzigen van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan-traject zijn er formele mogelijkheden om te reageren.

Verplaatsen weekmarkt

Voorafgaand aan het project Vlietlocatie heeft de gemeenteraad besloten de weekmarkt te verplaatsen van het terrein aan de Boogertstraat naar het plein aan de Marelstraat.

Voor vragen over het huidige wooncomplex De Vliet kunt u contact opnemen met Maasdelta via telefoonnummer 0181 - 603703.

Heeft u gevonden wat u zocht?