De riolering in het deel van de Taanschuurpolder tussen de Fenacoliuslaan, de Johan Evertsenlaan en Laan 1940-1945 was in 2016 voor een groot deel in matige en slechte staat en aan vervanging toe.

In 2016 is een nieuw rioleringsplan vastgesteld. Dit rioleringsplan is de basis voor de werkzaamheden in de Taanschuurpolder welke, over meerdere jaren verspreid, worden uitgevoerd. Waar mogelijk wordt tegelijk de inrichting van de straten verbeterd (parkeren, groen, spelen). Wensen en ideeën van bewoners en bewonersinitiatieven om bijvoorbeeld zelf een bloembak of plantsoentje te onderhouden, worden in de ontwerpfase van de inrichtingsplannen per fase geïnventariseerd en zo goed mogelijk in de plannen verwerkt.

Uitgangspunten ontwerp

De Taanschuurpolder, hoofdzakelijk gebouwd in de jaren '70, is in opzet een groene wijk met een informele structuur. Door toename van het autobezit staan de bereikbaarheid van de wijk en de kwaliteit van de buitenruimte onder druk. Met enkele gerichte ingrepen kan de auto beter worden opgenomen in de straat zonder dat daarbij groen en speelruimte ingeleverd hoeven te worden. De ontwerpgedachte is om het parkeren zoveel mogelijk te concentreren. Op andere plekken in de wijk wordt er juist ingezet op groene verblijfsplekken: gras met bomen en, waar nodig, hogere beplanting. De concrete invulling wordt door inspraak via inloopavonden met de omwonenden per fase besproken.

Fasering/uitvoering

Er is voor gekozen om de rioolvervanging in de Taanschuurpolder in 4 fases te verdelen. Fase 1 (het centrale deel) en 2 (het noordoostelijk deel) zijn uitgevoerd. Fase 3 (Fenacoliusplein en voormalige Spectrum-locatie) bevindt zich in een afrondende fase. Fase 4 (het zuidwestelijk deel) staat gepland voor 2023. 

Stand van zaken (15 maart 2022)

Fase 1 - Aannemersbedrijf Schotgroep uit Heerjansdam heeft deze fase in september 2018 afgerond.

Fase 2 - Aannemingsbedrijf Kroes BV uit Maasland heeft deze fase in januari 2020 afgerond.

Fase 3 - Aannemingsbedrijf Groeneveld GWW heeft deze fase per 15 maart 2022 afgerond. Stadsbedrijf voert de laatste werkzaamheden uit zoals speeltoestellen plaatsen, gras zaaien, bomen planten en lichtmasten en straatmeubilair plaatsen in het park.

Fase 4 - Voor de Van Speykstraat, Karel Doormanstraat, M.H.Trompstraat, Piet Heinstraat en Stationsstraat wordt een voorlopig ontwerp gemaakt. De benodigde onderzoeken zijn afgerond. Deze fase wordt slechts beperkt heringericht. Alleen het voetgangersgebied naar de brug richting het station is geschikt voor aanpassing (vergroenen en aanpassingen voor parkeren). In de overige straten wordt de riolering vervangen of inwendig gerenoveerd (zonder graafwerk). Hiervoor wordt in de zomer van 2022 tijdens een inloopavond een voorlopig ontwerp gepresenteerd. 
De uitvoering van fase 4 volgt naar verwachting vanaf het 4e kwartaal in 2022. Aan het eind van deze fase wordt de tijdelijke parkeerruimte aan de Witte de Withstraat weer ingericht als openbaar groen en speelvoorziening. Dit is in de beginperiode van het project met de direct omwonenden afgesproken.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Marcel Poot van de afdeling Projecten, bij voorkeur via e-mail via m.j.poot@maassluis.nl of via telefoonnummer 14 010.