De riolering in het deel van de Taanschuurpolder tussen de Fenacoliuslaan, de Johan Evertsenlaan en Laan 1940-1945 is voor een groot deel in matige en slechte staat en is aan vervanging toe.

In 2016 zijn onderzoeken en metingen uitgevoerd en is op basis hiervan een nieuw rioleringsplan vastgesteld. Dit rioleringsplan is de basis voor de werkzaamheden in de Taanschuurpolder welke, over meerdere jaren verspreid, worden uitgevoerd. Waar mogelijk wordt tegelijk de inrichting van de straten verbeterd (parkeren, groen, spelen). Wensen en ideeën van bewoners en bewonersinitiatieven om bijvoorbeeld zelf een bloembak of plantsoentje te onderhouden, worden in de ontwerpfase van de inrichtingsplannen per fase geïnventariseerd en zo goed mogelijk in de plannen verwerkt.

Uitgangspunten ontwerp

De Taanschuurpolder, hoofdzakelijk gebouwd in de jaren '70, is in opzet een groene wijk met een informele structuur. Door toename van het autobezit staan de bereikbaarheid van de wijk en de kwaliteit van de buitenruimte onder druk. Met enkele gerichte ingrepen kan de auto beter worden opgenomen in de straat zonder dat daarbij groen en speelruimte ingeleverd hoeven te worden. De ontwerpgedachte is om het parkeren zoveel mogelijk te concentreren. Op andere plekken in de wijk wordt er juist ingezet op groene verblijfsplekken: gras met bomen en, waar nodig, hogere beplanting. De concrete invulling wordt door inspraak via inloopavonden met de omwonenden per fase besproken.

Fasering/uitvoering

Er is voor gekozen om de rioolvervanging in de Taanschuurpolder in 4 fases te verdelen. Fase 1 (het centrale deel) en 2 (het noordoostelijk deel) zijn uitgevoerd. Fase 4 (het Fenacoliusplein oostzijde, voor de flat) maakt onderdeel uit van de herinrichting rond het Spectrum en de sloop van de gymzaal. Fase 3 (het zuidwestelijk deel) staat gepland voor 2022. 

Stand van zaken

Fase 1 - Aannemersbedrijf Schotgroep uit Heerjansdam heeft deze fase in september 2018 afgerond.

Fase 2 - Aannemingsbedrijf Kroes BV uit Maasland heeft deze fase in januari 2020 afgerond.

Fase 4 - Het rioolwerk in het oostelijk deel van het Fenacoliusplein is in de zomer van 2020 uitgevoerd. De herinrichting volgt vanaf 27 september 2021.
De herinrichting moest wachten op de verbouwing van schoollocatie Het Spectrum, de bouw van appartementen ernaast en de sloop van de gymzaal. De gymzaal is gesloopt en de woningen zijn in de afbouwfase. Fase 4 wordt hierdoor nu eerder uitgevoerd dan fase 3.
De afspraken die gemaakt zijn tijdens de voorbereiding van fase 1 en 2 worden meegenomen; de projecten sluiten op elkaar aan. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Groeneveld GWW uit Maasdijk.

Bij de herinrichting worden eerst de extra parkeervoorzieningen aangelegd. Deze parkeerplaatsen blijven bereikbaar tijdens de verdere uitvoering van de herinrichting. Zo is er na oplevering van de nieuwe woningen voldoende parkeerruimte. De nieuwe parkeerplaatsen en rijbanen zijn voor Kerst 2021 klaar.

In het eerste kwartaal van 2022 wordt de bestaande verharding weggehaald in het deel van het plein dat wordt omgevormd tot een park. Projectteam 'Herontwikkeling schoollocatie Het Spectrum' doet de verdere communicatie over de inrichting van het park.

Het inrichtingsplan voor de verhardingen van het Fenacoliusplein is hieronder te downloaden. Het beplantingsplan voor het parkje en de omgeving van de nieuwe parkeerplaats is nog niet klaar.

Fase 3 - Voor de Van Speykstraat, Karel Doormanstraat, M.H.Trompstraat, Piet Heinstraat en Stationsstraat is het ontwerp in de verkenningsfase. De benodigde onderzoeken zijn afgerond. Deze fase wordt slechts beperkt heringericht. Alleen het voetgangersgebied naar de brug richting het station is geschikt voor aanpassing (vergroenen en aanpassingen voor parkeren). In de overige straten wordt de riolering vervangen of inwendig gerenoveerd (zonder graafwerk). Hiervoor wordt in het najaar van 2021 tijdens een inloopavond een voorlopig ontwerp gepresenteerd. 
De uitvoering van fase 3 volgt naar verwachting vanaf tweede kwartaal 2022. Aan het eind van deze fase wordt de tijdelijke parkeerruimte aan de Witte de Withstraat weer ingericht als openbaar groen en speelvoorziening.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Marcel Poot van de afdeling Projecten, bij voorkeur via e-mail via m.j.poot@maassluis.nl of via telefoonnummer 14 010.