Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

De gemeente Maassluis verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. De gemeente verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Het kan gaan om algemene persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, adres, en dergelijke, om gegevens die relevant zijn voor de dienst die wij voor u verlenen en/ of om bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over gezondheid, biometrische gegevens, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond en politieke overtuigingen, of genetische gegevens. Gegevens over ras of etniciteit verwerken wij niet. Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens gelden extra strikte wettelijke regels.

Wettelijke grondslag

Iedereen heeft recht op privacy en om uw recht te waarborgen gaat de gemeente uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Niet elke ambtenaar mag ze inzien of gebruiken en al helemaal niet doorgeven aan derden. De gemeente Maassluis verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, zonder uw toestemming, tenzij de gemeente daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling. Voor de omgang met persoonsgegevens bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt indien hiervoor een wettelijke grondslag  is. De wettelijke grondslagen die de gemeente vooral gebruikt zijn: wettelijke verplichting en publiekrechtelijke taak. Dat betekent dat in een wet is vastgelegd wat wij waarom mogen verwerken. Soms vragen wij uw toestemming voor een verwerking, bijvoorbeeld wanneer u aan een burgerinitiatief deelneemt of naar een bijeenkomst komt. In een enkel geval kan het ook zijn dat u een overeenkomst met de gemeente heeft waarvoor wij uw gegevens moeten verwerken. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Gegevens die worden verwerkt en van u verzameld door BOA’s (ambtenaren met buitengewone opsporingsbevoegdheid) in het kader van hun opsporingstaak en bij het opstellen van een proces verbaal zijn ook aan spelregels verbonden. Deze zijn vastgelegd in de Wet Politiegegevens (Wpg).

Beveiligingsmaatregelen

Gemeente Maassluis neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, zodat ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen worden gegaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Naast passende technische en organisatorische procedures is bij de gemeente Maassluis veel aandacht voor integriteit. Medewerkers hebben een eed of gelofte afgelegd en/ of een integriteitsverklaring ondertekend. Ook hebben zij een geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Veel gegevens moeten wij bewaren volgens de termijnen die daarvoor zijn vastgelegd in de wet waarvoor de gegevens gebruikt zijn. In dat geval worden uw gegevens gearchiveerd en na de wettelijke bewaartermijn door ons verwijderd.

Functionarisgegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming houdt binnen de organisatie op onafhankelijke wijze toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy, zowel ten aanzien van de AVG als de Wpg. Verder behandelt de FG vragen en klachten van mensen binnen en buiten de organisatie. U kunt de FG bereiken via het email adres fg@maassluis.nl.

Uw rechten

Als inwoner heeft u zowel onder de AVG als de Wpg een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt controleren. U heeft recht op informatie, recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken of een eigen lezing toevoegen aan een dossier.

U kunt uw rechten gebruiken door middel van het e-formulier

U legitimeert zich dan door middel van DigID. Heeft u geen DigID of dient u uw verzoek liever op papier in? Dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Maassluis. Het is hierbij belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat uw verzoek daadwerkelijk betrekking heeft op uw eigen persoonsgegevens.  Dat kunt u doen door uw identiteitsbewijs bij ons te laten zien wanneer u het verzoek inlevert bij de balie. Het is niet toegestaan om de gegevens van andere personen in te zien.

Het is mogelijk dat uw verzoek niet wordt gehonoreerd wanneer sprake is van een wettelijke uitzondering, bijvoorbeeld wanneer u gegevens verwijderd wilt hebben die wij volgens wettelijke voorschriften verplicht zijn te bewaren. U ontvangt binnen een maand een reactie op uw verzoek. Bij complexe verzoeken kan het zijn dat wij deze termijn met twee maanden moeten verlengen.

Uitbesteden van bewerken van persoonsgegevens

In beginsel worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met derden, maar het komt voor dat wij het verwerken van uw gegevens uitbesteden aan een externe partij. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een clouddienst. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, zodat wordt voldaan aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Gemeentelijke website

De gemeente Maassluis gebruikt persoonsgegevens die via deze site worden verzameld alleen voor het doel waarvoor u ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. De gemeente Maassluis hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy ook bij een bezoek aan de gemeentelijke website en het digitaal loket. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Hoeveel en welke informatie wij van u ontvangen op onze website is afhankelijk van uw gebruik van de website. De gemeente verwerkt persoonsgegevens primair om bezoekers van de website in de gelegenheid te stellen actief gebruik te maken van de website. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag te reageren. Wij gebruiken geen Google Analytics.

Cookies

De gemeente Maassluis gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Informatie

Mocht u vragen hebben over de bescherming van uw persoonsgegevens of over uw rechten, of een klacht hierover hebben dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het e-mailadres privacy@maassluis.nl of via het telefoonnummer 14010. Tevens kunt u vertrouwelijk contact opnemen met de FG, via het e-mailadres fg@maassluis.nl.

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan, kunt vinden in ons Privacybeleid.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Melding van datalek

De gemeente Maassluis doet melding van datalekken.