In het gebied Spechtstraat-IJsvogelstraat-Merellaan, op de plek van het voormalige schoolgebouw, komen nieuwe woningen.

De gemeenteraad heeft dinsdag 13 oktober 2020 het woonprogramma voor de oude schoollocatie in het gebied Spechtstraat-IJsvogelstraat-Merellaan vastgesteld. Er komen 22 sociale huurappartementen en 16 grondgebonden koopwoningen. De Kunst en Cultuur Academie (KCA) is nog niet verhuisd. In de loop van 2022 wordt meer bekend over de verhuizing naar de Koningshof. Na de verhuizing kan de sloop van het huidige gebouw van start.

Omwonenden en andere belanghebbenden hebben meegedacht bij het maken van het plan, zodat dit past in de buurt. Daarbij was een van de uitgangspunten dat er ook plek is voor mensen die met het huidige tekort aan woningen minder aan zet komen, zoals senioren en starters. De variëteit aan woningen geeft ook deze woningzoekenden de ruimte. Daarnaast was duurzaamheid een belangrijke voorwaarde die wordt meegenomen bij de uitvoering van het plan.

De gemeenteraad is blij met het resultaat van de samenwerking tussen gemeente en bewoners en gaf daar een extra compliment voor. De goede samenwerking geeft vertrouwen om met elkaar de volgende stappen te nemen om het project te realiseren.

Het aanbestedingstraject om een aannemer te selecteren is gestart. De bouw start naar verwachting begin 2023.

Participatie

Het plan Herontwikkeling Spechtstraat is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeente, Steenhuis Bukman Architecten, de Kunst en Cultuur Academie, Maasdelta, omwonenden en andere belanghebbenden. Dit heeft geleid tot een woonprogramma dat past in de buurt.

Bij het besluit over het woonprogramma op 13 oktober 2020 heeft de raad een extra compliment gegeven. Het compliment voor de bewoners komt voort uit hun grote inzet bij het maken van de plannen. Een Meedenkgroep heeft alle voorstellen in 2019 zelf gemaakt en met behulp van een architect is toegewerkt naar het ontwerp dat in de gemeenteraad is vastgesteld. In het ontwerpproces is gediscussieerd en geleerd. Zo is er ook een digitale bijeenkomst geweest met de Meedenkgroep om de plannen te bespreken.

"Uiteindelijk is uit het participatietraject een plan voortgekomen waar de betrokkenen zich in konden vinden. Deelnemers geven aan dat dit op zichzelf al een hele prestatie is." Zo concludeerde de rekenkamercommissie in een onderzoek naar overheids- en burgerparticipatie(externe link) waarin ook de ontwikkeling Spechtstraat is meegenomen.

Nu de raad het programma heeft vastgesteld geeft de goede samenwerking vertrouwen om met elkaar de volgende stappen te nemen om het project te realiseren.