Samenvatting

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente. Woningen en bedrijfspanden zijn onroerende zaken waarvoor de gemeente OZB kan heffen.

Gebruikers van woningen, die geen eigenaar zijn (zoals huurders) zijn niet meer OZB-plichtig sinds 1 januari 2006. Dit geldt nog wel voor gebruikers van bedrijfspanden.

Kosten

De OZB wordt berekend naar een percentage van de WOZ-waarde van de onroerende zaak. Het percentage bedraagt in 2022: 

a. de eigenarenbelasting
- voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1196%;
- voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2946%.

b. de gebruikersbelasting
- voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,1976%.

Voorbeeldberekening van de aanslag OZB

Stel dat de WOZ-waarde van uw woning € 200.000,00 is.
U maakt dan de volgende berekening:
€ 200.000 X 0,1196% = (200.000/100 X 0,1196)
Uw aanslag OZB is dan € 239,20.

Voorwaarden

De hoogte van de OZB is afhankelijk van enkele criteria:

Waarde van de onroerende zaak

De gemeente taxeert uw woning(en) en/of andere onroerende zaken elk jaar. De getaxeerde waarde geldt als uitgangspunt voor de berekening van de verschuldigde belastingen. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd.

Gemeentelijke tarieven

De gemeente bepaalt zelf de tarieven voor de OZB. Het tarief van de OZB wordt berekend naar een percentage van de WOZ-waarde. Het percentage wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. De tarieven variëren per gemeente. Het is dus mogelijk dat bekenden in een andere gemeente meer of minder belasting betalen terwijl de waarde van hun pand evenhoog is als de waarde van uw pand.

Uitzondering op heffing OZB

Niet over alle onroerende zaken wordt OZB geheven. Over onder andere, openbare wegen, kerken en landbouwgrond hoeft geen OZB te worden betaald.

Gang van zaken

  • Jaarlijks krijgt u een aanslag van de gemeente met daarin de door u te betalen onroerendezaakbelasting. Hierin staat de getaxeerde waarde van uw pand vermeld.
  • De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het betreffende jaar. Als u 2 januari verhuist, moet u toch de belasting voor het gehele jaar betalen.
  • Bent u het niet eens met de opgelegde OZB dan kunt u hiertegen bij de gemeente bezwaar maken.
  • Binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag moet uw bezwaar ingediend zijn bij de gemeente.

Meenemen

In uw bezwaarschrift vermeldt u de volgende gegevens:

  • uw naam en adres;
  • het adres van het betreffend (bedrijfs)pand of woning;
  • de reden van uw bezwaar;
  • het nummer van de aanslag/beschikking waartegen u bezwaar maakt.

Heeft u gevonden wat u zocht?