Wat is het?

Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt:

  • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien
  • welke materialen er gebruikt worden
  • of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving
  • of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft

De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de Welstandsnota van de gemeente.

Wat moet ik doen?

  1. Nadat u de aanvraag voor een omgevingsvergunning activiteit bouwen heeft ingediend, volgt de procedure van beoordeling. Dit betreft een oordeel over inpassing in het omgevingsplan en een oordeel van de welstandscommissie. Deze commissie vergadert periodiek en brengt advies uit aan burgemeester en wethouders.
  2. Is het besluit van de gemeente positief, dan vindt vervolgens een beoordeling aan de bouwtechnische eisen (Bouwbesluit) plaats.

Wat moet ik meenemen?

U hebt de volgende documenten nodig:

  1. De aanvraag omgevingsvergunning.
  2. Een schets van de gewenste bebouwing (gevelaanzichten bestaand en nieuw op schaal 1:100).
  3. Een situatieschets.
  4. Foto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing.

Extra informatie

Bestaande en nieuwe bouwwerken moeten voldoen aan redelijke eisen van welstand. In het tijdelijk deel van het omgevingsplan blijven de huidige welstandsregels van toepassing. In het nieuwe deel van het omgevingsplan maakt de gemeente opnieuw een afweging welke regels wenselijk zijn.

Heeft u gevonden wat u zocht?