Samenvatting

Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt:

  • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien; 
  • welke materialen er gebruikt worden;
  • of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving; 
  • of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft.

De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

Gang van zaken

  1. Nadat u de aanvraag voor een omgevingsvergunning activiteit bouwen heeft ingediend, volgt de procedure van beoordeling. Dit betreft een oordeel over inpassing in het bestemmingsplan en een oordeel van de welstandscommissie. Deze commissie vergadert periodiek en brengt advies uit aan burgemeester en wethouders.
  2. Is het besluit van de gemeente positief dan vindt vervolgens een beoordeling aan de bouwtechnische eisen (Bouwbesluit) plaats 

Meenemen

U hebt de volgende documenten nodig:

  1. De aanvraag omgevingsvergunning.
  2. Een schets van de gewenste bebouwing (gevelaanzichten bestaand en nieuw op schaal 1:100).
  3. Een situatieschets.
  4.  Foto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing.

Heeft u gevonden wat u zocht?