Kadernota 2025: Ondanks aankomende tekorten blijven we investeren in stad

'Samen betrokken het verschil maken', luidt de titel van het coalitieakkoord 2022-2026. Hoewel ook gemeente Maassluis zich nu al voorbereidt op 2026, het zogenoemde ravijnjaar, ziet het college van burgemeester en wethouders nog wel kans te blijven investeren in de stad. Dat is te lezen in de kadernota die dinsdag 2 juli 2024 is vastgesteld door de gemeenteraad.

"Als gemeente willen we veerkracht tonen en proactief inspelen op deze ontwikkelingen", aldus wethouder Sjef Evers (o.a. financiën). "Basis daarvoor is het coalitieakkoord 'Samen betrokken het verschil maken'. We zullen samenwerken met andere diensten en partners om onze stad sterker te maken. Samen willen we bouwen aan een duurzame toekomst voor onze stad, bewoners, bedrijven en verenigingen."

Financieel perspectief somber

Hoewel de financiële situatie van gemeente Maassluis nu gezond is, is het toekomstbeeld voor een meerderheid van de Nederlandse gemeenten somber. Voor 2025 zijn er in Maassluis nog voldoende middelen, daarna slaat het financiële perspectief om. Vanaf 2026 krijgen ook wij aanzienlijk minder middelen vanuit het Rijk. Hoewel eerder besloten is dat er structureel een miljard extra naar gemeenten toekomt, ontvangen wij - evenals andere gemeenten - nog steeds minder dan we nodig hebben voor de uitvoering van onze basistaken.

Lasten nemen toe, dus scherpe keuzes zijn nodig

Tegelijkertijd ontkomen wij er niet aan budgetten te verhogen om stijgende kosten op te vangen. Zo is de kostprijs van arbeid en materialen substantieel toegenomen. Loonkosten lopen op als gevolg van de nieuwe afgesloten cao's, waaronder die voor gemeenten. Daarnaast nemen onze lasten toe door onontkoombare investeringen in de stad, zoals de vervanging van de Koepaardbrug en het herstel van kademuur M2 aan de Haven. Het dwingt ons tot het maken van scherpe en goed afgewogen keuzes bij het voorleggen van voorstellen.

Voorkomen dat in 2028 het tekort oploopt tot 4,2 miljoen euro

Ondanks dat de jaarschijf 2025 sluitend is, staan we vanaf 2026 voor een financiële uitdaging. Als we niets doen, zal het tekort in 2028 zo'n 4,2 miljoen euro bedragen. We moeten creatief zijn, slim investeren en onze middelen efficiënt inzetten. In de begroting 2025 zullen we het beeld schetsen hoe we tot een sluitende meerjarenbegroting kunnen komen vanaf 2028. De basis hiervoor ligt in de geïnventariseerde maatregelen uit de strategische oriëntatie 'Maassluis in Balans'. Beoogd wordt de lokale lasten daarbij niet harder te laten stijgen dan verantwoord is in relatie met andere prijsstijgingen.

Ondanks donkere wolk toch nog investeringen én er wordt gebouwd

Ondanks de donkere wolk die de komende jaren boven ons hangt, is er bijvoorbeeld wel geld gereserveerd voor de verdere ontwikkeling van het Bruisend Huis (Koningshof). Zo moet Koningshof worden verbouwd om de Kunst en Cultuur Academie te kunnen inhuizen en een verbinding tussen de bibliotheek en Koningshof te realiseren. Verder is er geld beschikbaar voor onkruidbestrijding van de verharde wegen en ouderenwelzijn. Tot slot blijft het college investeren in nieuwe wijken als de Kade en Wilgenrijk waar steeds meer inwoners een woning kunnen vinden. Een ontwikkeling die bijdraagt aan een levendiger Maassluis.

Lees de volledige kadernota:

Kadernota 2025-2028 (PDF, 679 kB)