Proces

Hoe maken we Maassluis samen aardgasvrij.

Wat is de Transitievisie Warmte?

Elke gemeente in Nederland moet van het Rijk een Transitievisie Warmte opstellen. In deze visie staat wanneer welke wijk aardgasvrij wordt en hoe de gebouwen dan verwarmd zullen worden. Voor de wijken die na 2030 aardgasvrij worden kan de warmtebron nog veranderen. Bijvoorbeeld door nieuwe technologische ontwikkelingen. Daarom vernieuwen we de Transitievisie Warmte elke vijf jaar. In de Transitievisie Warmte staat niet hoe we dat precies gaan doen. Dat volgt daarna.

Gemeente Maassluis wil in 2040 CO2-neutraal te zijn. Is dit haalbaar?

Gemeente Maassluis heeft als doel om in 2040 CO2-neutraal te zijn en zo bij te dragen aan een oplossing voor de klimaatcrisis. Hierbij is de overstap naar duurzame energiebronnen een enorme opdracht voor zowel de gemeente als inwoners, bedrijven en organisaties. We zetten ons in om met elkaar dit doel te behalen. Ook vernieuwen wij de Transitievisie Warmte elke 5 jaar. Zo kunnen we steeds opnieuw kijken of doelen haalbaar blijken en de visie bijwerken aan de hand van nieuwe technieken en inzichten.

De warmtetransitie is ingewikkeld. Heeft de gemeenteraad voldoende kennis om tot een besluit te komen?

De warmtetransitie is inderdaad ingewikkeld. Het gaat bijvoorbeeld om kennis over warmtetechnieken, de energiemarkt en het betrekken van inwoners en ondernemers.

De gemeenteraad wordt op verschillende momenten betrokken bij het maken van plannen en keuzes. Om de gemeenteraad goed op de hoogte te houden, krijgen zij regelmatig advies van experts. Zo kunnen zij hun rol goed uitvoeren. Ook is sinds kort een volggroep 'Duurzaamheid' opgezet. Hierin worden raadsleden (één lid per partij) tijdens bijeenkomsten betrokken bij ingewikkelde onderwerpen zoals de warmtetransitie. Daarnaast worden om de zoveel tijd landelijke bijeenkomsten georganiseerd over dit onderwerp.

Hoe wordt bepaald welke wijken eerst aardgasvrij worden?

Voor het gemak spreken we over wijken, maar in de praktijk kan het zijn dat de indeling groter of kleiner is dan een wijk. Om te bepalen welke wijk het eerste aan de beurt is, kijken we naar veel verschillende gegevens. We kijken onder andere naar:

 • wanneer moet het riool en het gasnet vervangen worden,
 • wat de onderhoudsplanning is van woningcorporatie Maasdelta (die ongeveer een derde van de woningen in Maassluis bezit) en
 • hoe makkelijk of hoe moeilijk het is om een bepaalde wijk aardgasvrij te maken.

Wanneer wordt mijn wijk aardgasvrij?

Een wijk wordt nooit van het ene op het andere moment van het aardgasnet afgesloten. Dit duurt meerdere jaren. Samen met wijkbewoners, ondernemers en de woningcorporaties kijkt de gemeente wat de beste oplossing is en wordt er zorgvuldig besloten op welke datum het gebruik van aardgas stopt. Dit werken we verder uit in het vervolg op de Transitievisie Warmte: de uitvoeringsplannen.

Onderstaande plattegrond geeft een indicatie wanneer uw wijk of buurt aan de beurt is. De komende tijd wordt dit verder uitgewerkt.

Welke technieken en welke warmtebronnen worden gebruikt?

Uit de Transitievisie Warmte Maassluis blijkt dat op dit moment een collectief warmtenet (stadsverwarming) en volledig elektrische verwarming (warmtepompen) de meest voordelige en kansrijke technieken zijn voor Maassluis.

Er zijn verschillende bronnen die warmte kunnen leveren aan een warmtenet, bijvoorbeeld restwarmte (van de industrie), aardwarmte (warmte uit de grond) en warmte uit oppervlaktewater. Welke warmtebronnen we in de toekomst gaan gebruiken is nog niet zeker. De komende tijd wordt dit verder onderzocht.

In de Transitievisie Warmte is gekeken naar geschikte duurzame warmtebronnen met de laagste maatschappelijke kosten. Dit zijn de kosten die nodig zijn om deze warmtebron te kunnen gebruiken. Denk aan kosten voor aanleg, onderhoud en gebruik. Daarbij kijken we naar de kosten voor de gebruiker van de warmte (inwoners en bedrijven) en de kosten van de warmteleverancier.

Hoe wordt bepaald welke andere warmtebron beschikbaar komt per wijk?

Voor het gemak spreken we over wijken, maar in de praktijk kan het zijn dat de indeling groter of kleiner is dan een wijk. Welke warmtebron per wijk beschikbaar komt, hangt af van een aantal zaken, zoals:

 • Kosten: welke warmtebron is het best betaalbaar?
 • Gebouwkenmerken, zoals het bouwjaar, energielabel en isolatie.
 • Duurzaamheid: welk beschikbare warmtebron is het meest duurzaam?

Wat is het verschil tussen de energietransitie en de warmtetransitie?

De gevolgen van klimaatverandering zijn al te merken. Dit merken we aan de extreme weersomstandigheden en de weerrecords die ieder jaar gebroken worden. Om ervoor te zorgen dat onze aarde niet verder opwarmt en om deze leefbaar te houden, stappen we over naar andere energiebronnen die minder schadelijk zijn voor het milieu. Dus van aardgas en aardolie, naar zonnepanelen en windmolens. Dit noemen we de energietransitie. 
De warmtetransitie is onderdeel van de energietransitie. De warmtetransitie gaat over hoe we onze gebouwen op een duurzame manier gaan verwarmen, met een andere warmtebron dan aardgas. De Transitievisie Warmte in onze gemeente gaat alleen over de verwarming van onze gebouwen. Niet over hoe we de elektriciteit gaan opwekken die hier eventueel voor nodig is.

Waarom gaan wij van het aardgas af terwijl ze in andere landen juist overschakelen naar aardgas?

In sommige landen, zoals Duitsland, wordt nu nog veel steenkool en bruinkool gebruikt om gebouwen te verwarmen. Deze zijn veel vervuilender dan het relatief schone aardgas. Maar aardgas stoot nog steeds veel CO2 uit en draagt daarmee bij aan de opwarming van de aarde. 
Daarnaast heeft de aardgaswinning voor veel problemen gezorgd in Groningen, waardoor de Nederlandse overheid heeft besloten de aardgaswinning daar te stoppen. Er is mogelijk wel aardgas beschikbaar uit andere landen, maar daar spelen (inter)nationale politieke belangen een rol. Zo wil Nederland bijvoorbeeld niet afhankelijk zijn van Russisch aardgas. Daarnaast is het meeste aardgas uit andere landen van een ander type dan het aardgas uit Groningen. Het moet het eerst behandeld worden om geschikt te maken voor Nederlandse huizen.

Waarom beginnen we nu al?

Gebouwen aardgasvrij maken is een ingewikkeld proces waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn, waaronder onze inwoners. Het is belangrijk dat we dit proces met veel aandacht per wijk doorlopen, zodat iedereen zich goed kan voorbereiden. Dit kost veel tijd. Als we wachten tot er nieuwe technieken op de markt zijn, blijft er weinig ruimte over om het proces zorgvuldig te doorlopen en de klimaatdoelen te behalen.

Hoe is de samenwerking met andere gemeenten? 

De Transitievisie Warmte is voor elke gemeente anders. Elke gemeente heeft te maken met andere lokale factoren. Daarbij kijken we naar de ervaringen van andere gemeenten om van te leren en niet zelf het wiel opnieuw uit te hoeven vinden.
Samen met de andere gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werken we aan een Regionale Energie Strategie (RES). Daarbij wordt ook gekeken naar de warmtetransitie. Hiervoor zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Uit deze onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat er in onze regio weinig ruimte is om extra elektriciteit op te wekken door zonnepanelen en windmolens te plaatsen. Gelukkig er wel veel restwarmte van de industrie beschikbaar en veel potentie voor aardwarmte. Deze informatie is gebruikt in de Transitievisie Warmte van Maassluis.

Wat gebeurt er na het opstellen van de Transitievisie Warmte?

Nu de gemeenteraad met de Transitievisie Warmte heeft ingestemd, gaan we aan de slag met de uitvoeringsplannen per wijk. Voor het gemak spreken we over wijken, maar in de praktijk kan het zijn dat het gebied groter of kleiner is dan een wijk. We stellen samen met inwoners, bedrijven, organisaties en partners in zo’n gebied een plan op hoe de wijk aardgasvrij zal worden. Hoe we dat precies gaan doen, wordt nu besproken.

Waarom wordt de Transitievisie Warmte niet iedere 4 jaar geactualiseerd, gelijktijdig met de verkiezingen?

De opdracht om Maassluis aardgasvrij te maken, komt niet van de gemeenteraad. Deze opdracht komt uit het klimaatakkoord en van de Nederlandse regering. De Transitievisie Warmte staat dus los van de gemeenteraadsverkiezingen.

Afgesproken is dat de Transitievisie Warmte elke 5 jaar wordt vernieuwd zodat de laatste (technische) ontwikkelingen meegenomen kunnen worden. Hiermee blijven we de beste oplossingen voor het aardgasvrij maken inzetten.

Gaan fabrieken en bedrijven ook van het gas af?

Iedereen in Nederland moet zijn steentje bijdragen. Ook bedrijven en fabrieken moeten werken aan de doelstelling om in 2040 CO2-neutraal te zijn.

Hoe weet ik of mijn huis voldoende geïsoleerd is? 

Het bouwjaar van uw huis zegt veel over de manier waarop uw woning is geïsoleerd. Huizen van voor 1975 zijn bijvoorbeeld niet of nauwelijks geïsoleerd bij de bouw. Terwijl huizen van na 2000 redelijk tot goede isolatie hebben. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat eerdere bewoners de woning al (extra) geïsoleerd hebben.

Milieucentraal heeft een isolatie zelfscan ontwikkeld waarmee u zelf kunt bekijken of (en hoe goed) uw dak, buitenmuren, ramen en vloer zijn geïsoleerd. Ook kunt u contact opnemen met de WoonWijzerWinkel, het energieloket van de gemeente. Zij kunnen u advies geven over uw specifieke situatie.

Hoe kook ik in een aardgasvrije woning?

In een aardgasvrije woning is voor koken een elektrische kookplaat nodig, zoals inductie of een keramische plaat.

Techniek

Welke alternatieven zijn er voor aardgas, en hoe bruikbaar zijn deze alternatieven.

Welke duurzame warmtebronnen zijn er in plaats van aardgas?

Op dit moment zijn er drie belangrijke andere duurzame warmtebronnen, namelijk (1) duurzaam gas, (2) een warmtenet en (3) elektrisch verwarmen.

 1. Waterstof en groen gas
  Onder duurzaam gas vallen waterstof en groen gas. Deze vormen van duurzaam gas kunnen gebruik maken van het gasnet dat er nu ligt. Om verschillende redenen (zie de vraag hieronder 'Zijn deze duurzame warmtebronnen wel betrouwbaar en veilig?') ligt het niet voor de hand om de warmtetransitie met deze technieken te beginnen. Maar we sluiten deze warmtebronnen niet uit voor een rol in de toekomst.
 2. Warmtenet
  Voor het warmtenet (ook wel bekend als stadsverwarming) zal een nieuwe infrastructuur aangelegd moeten worden. Hiervoor moeten namelijk ondergrondse leidingen komen die warm water van een warmtebron naar de gebouwen transporteert. Op dit moment zijn er al meerdere warmtenetten in de regio Rotterdam-Den Haag, waar Maassluis mogelijk in de toekomst ook gebruik van kan maken. Kansrijke warmtebronnen voor Maassluis zijn restwarmte van de industrie uit de haven van Rotterdam en geothermie (aardwarmte).
 3. Elektrische warmte
  Voor elektrische warmte is de warmtepomp het meest geschikt. Hiervoor kunnen we gebruik maken van het bestaande elektriciteitsnet. Ook dit is een duurzame warmte-oplossing (mits opgewekt door een duurzame bron zoals zonnepanelen en windmolens) die belangrijk is voor Maassluis.

Zijn deze duurzame warmtebronnen wel betrouwbaar en veilig?

 1. Waterstof en groen gas
  De technieken om waterstof te gebruiken voor de verwarming van onze gebouwen zijn nog volop in ontwikkeling. Er zijn experimenten, maar er is nog niet veel ervaring mee. Dit brengt onzekerheden met zich mee voor onder andere de betrouwbaarheid en veiligheid.
  Groen gas wordt al op een kleine schaal toegepast en functioneert eigenlijk hetzelfde als aardgas.
 2. Warmtenet
  Warmtenetten worden altijd voorzien van meerdere bronnen waar de warmte wordt opgewekt. Er zijn dus altijd extra warmtebronnen beschikbaar waarop we terug kunnen vallen als er iets misgaat met één van de andere bronnen. Voor warmtenetten is er strenge wet- en regelgeving. Deze zorgt ervoor dat we de zekerheid hebben dat er altijd warmte geleverd wordt bij de gebouwen die aangesloten zijn.
 3. Elektrische warmte
  Warmtepompen worden al een lange tijd én steeds vaker gebruikt om bestaande en nieuwe gebouwen te verwarmen. Ze zijn betrouwbaar en veilig, als ze natuurlijk wel op de juiste manier geïnstalleerd worden.

Is waterstof geschikt als warmtebron in plaats van aardgas?

We verwachten dat waterstof de komende jaren nog geen rol zal spelen voor de verwarming van gebouwen in Maassluis. De techniek staat nog in de kinderschoenen. Het is op dit moment erg duur. Ook is er een tekort aan waterstof. Dit komt doordat de industrie waterstof hard nodig heeft als grondstof. Om waterstof op een duurzame manier te maken is veel groene energie van windmolens en zonnepanelen nodig. Dit is ook nog niet in grote hoeveelheden beschikbaar. Toch sluiten we zeker niet uit dat waterstof in de toekomst gebruikt kan worden voor de verwarming van onze gebouwen.

Kan het gasnet hergebruikt worden? En wat gebeurt er met de leidingen die er nu liggen?

Voor het gebruik van waterstof en groen gas kan het bestaande gasnet gebruikt worden. Hiervoor moeten we wel een aantal (relatief kleine) aanpassingen doen aan het gasnet. Zijn gasleidingen niet meer nodig, omdat we overgestapt zijn op andere warmtebronnen? Dan worden deze verwijderd. Gasnetten moeten sowieso vervangen worden na ongeveer 60 à 70 jaar, omdat ze dan versleten zijn. Het kan dus zijn dat het gasnet ook vervangen moet worden als er voor groen gas of waterstof gekozen wordt.

Kan ons elektriciteitsnet het wel aan als we overstappen op elektrisch verwarmen?

Het elektriciteitsnet is in beheer van de netbeheerder. Zij hebben de opdracht van de overheid om ervoor te zorgen dat het elektriciteitsnet hier geschikt voor is en blijft. Door de toename van het gebruiken en opwekken van elektriciteit moet het elektriciteitsnet op veel plekken in Nederland worden verzwaard. Dit geldt waarschijnlijk ook voor Maassluis, waar een deel van de woningen elektrisch verwarmd zal gaan worden.
 

Hoe zit het met kernenergie?

Het wel of niet toepassen van kernenergie is een vraagstuk op (inter)nationaal niveau. Gemeente Maassluis heeft hierop weinig invloed.

Hoe gaan we om met nieuwe technieken zoals riothermie (warmte uit het riool) en aquathermie (warmte uit water)?

Hiervoor zijn er grofweg twee opties. De eerste is dat dit wordt ingezet als warmtebron voor een lokaal, klein warmtenet voor de verwarming van een paar honderd woningen. Maar het is een kostbare techniek. Een andere, meer waarschijnlijke optie, is het volgende. Maassluis stapt heel waarschijnlijk voor een groot gedeelte over op een groot, gezamenlijk warmtenet. Er zijn op dit moment al meerdere warmtenetten in de regio Rotterdam-Den Haag. Hier kan Maassluis mogelijk gebruik van maken. De warmtebronnen voor dit warmtenet zijn op dit moment restwarmte vanuit de industrie uit de haven van Rotterdam en geothermie (aardwarmte). Als aanvulling op deze bronnen kan mogelijk in de toekomst ook riothermie en aquathermie toegevoegd worden.

Krijg ik te maken met een grote verbouwing als mijn woning wordt aangesloten op een warmtenet?

Dit is afhankelijk van het soort warmtenet waarop u wordt aangesloten en van de isolatiewaarde van uw woning. In principe geldt dat wanneer uw woning label C (of hoger) heeft, er niet veel hoeft te gebeuren om uw woning aan te sluiten op een warmtenet.
In de meterkast van de woning komt een warmte afleverset die de warmte van het warmtenet doorgeeft aan de verwarmingsbuizen in uw woning. Een afleverset is ongeveer 60 cm hoog, 40 cm breed en 20 cm diep. Daarnaast komt er een leiding van de meterkast naar de plaats waar nu uw cv-ketel hangt.
Daarnaast is in uw straat graafwerk nodig voor het aanleggen van een warmtenet. Dit geldt ook voor de aansluiting van het warmtenet naar uw woning.

Wat is de temperatuur van het water dat met een warmtenet een woning binnenkomt?

Dit hangt af van het type warmtenet. Een ouder warmtenet werkt op basis van een hoge temperatuur en levert daarom een warmte van ongeveer 90°C.
Nieuwere warmtenetten leveren warmte van ongeveer 70°C.
Ook een lage temperatuur warmtenet is mogelijk. De temperatuur van de geleverde warmte kan dan zo'n 50-70°C zijn, of zelfs nog lager, zo’n 30°C. Bij een lage temperatuur warmtenet is het van belang dat woningen goed geïsoleerd zijn en dat ze een apart systeem hebben voor het verwarmen van tapwater (bijvoorbeeld om legionellabesmetting te voorkomen).

Is de warmte uit een warmtenet alleen voor het verwarmen van de woning of ook voor douchen?

Bij een warmtenet met een temperatuur van meer dan 70°C is het water warm genoeg voor én de verwarming van de woning én warm tapwater (bijvoorbeeld op te douchen).

Bij een warmtenet met een lagere temperatuur is een apart systeem nodig voor het verwarmen van tapwater (onder meer om legionellabesmetting te voorkomen).

Wordt een lage temperatuur-warmtenet overwogen?

Bij de verdere uitwerking van de Transitievisie Warmte wordt de optie voor een lage temperatuur-warmtenet meegenomen. Woningen die hierop aangesloten worden, moeten wel goed geïsoleerd zijn om met een lage temperatuur warmtenet verwarmd te kunnen worden.

Is er een warmtenet mogelijk met meerdere leveranciers?

Er zijn meerdere warmtebronnen die warmte leveren aan het warmtenet. We weten nog niet of u straks zelf kan kiezen van welke warmtebron u warmte inkoopt. Dit wordt uitgewerkt in de nieuwe Warmtewet 2.0. Het is bijvoorbeeld afhankelijk wie de eigenaar wordt van het aangelegde warmtenet. Dit is nog onderdeel van een landelijke discussie. Volgens planning treedt de Warmtewet 2.0 op 1 januari 2022 in werking.

Is restwarmte van de industrie duurzaam? En voldoende beschikbaar in de toekomst?

Momenteel wordt de restwarmte, vooral afkomstig van het verbranden van fossiele brandstoffen in de industrie in het water geloosd en dus niet nuttig gebruikt. Totdat er betere warmtebronnen beschikbaar zijn, wordt deze restwarmte gebruikt voor verwarming in woningen, in plaats van aardgas. De restwarmte van de industrie is weliswaar niet CO2-neutraal, maar er wordt hard gewerkt aan de verduurzaming van de industrie.

De verwachting is dat de komende tientallen jaren voldoende restwarmte beschikbaar is in de hele regio Rotterdam-Den Haag.

Ondertussen zijn warmtenetbedrijven steeds duurzamere bronnen aan het inzetten voor het warmtenet. Voorbeelden zijn geothermie (aardwarmte), aquathermie (warmte uit water) en zonnecollectoren.
Het Rijk dringt ook aan op het verduurzamen van warmtebronnen en -netten. Bijvoorbeeld in de Warmtewet 2.0 waar aangewerkt wordt. Deze wet stelt eisen aan de huidige en toekomstige duurzaamheid van de warmte.

Is verwarming met houtpellets mogelijk en wenselijk?

Er is veel discussie over de vraag of verwarmen door middel van houtpellets duurzaam is. Bij het verbranden van hout komt onder andere fijnstof vrij. Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid. Daarnaast komt er veel CO2 vrij, zelfs meer dan bij de verbranding van aardgas. Ook is er veel onduidelijkheid over de productie van houtpellets, bijvoorbeeld waar het vandaan komt (transport), of er herplanting plaatsvindt en of de pellets uit restmateriaal gemaakt worden of hele bomen.

Wanneer u in een buitengebied woont en uw huis moeilijk te isoleren is, dan kunnen (moderne) pelletkachels met duurzame houtpellets een optie zijn.

Zijn er voldoende mensen met verstand van techniek om de warmtevisie uit te voeren?

Voldoende mensen met verstand van techniek is een voorwaarde om de warmtevisie/energietransitie uit te voeren. Landelijk is hier al veel aandacht voor. Zo is het leer- en innovatieprogramma 'Mensen Maken de Transitie' gestart waarin Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Netbeheer Nederland, FNV, de MBO Raad, de 4 Technische Universiteiten en Vereniging Hogescholen samenwerken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt het programma.

Het programma richt zich bijvoorbeeld op het opleiden van werknemers in de bouw en technische beroepen. Daarnaast krijgen nieuwe inzichten over de energietransitie een belangrijker plaats in het onderwijs.

Kosten

Wat kost de overgang naar een aardgasvrij Maassluis.

Hoeveel gaat het kosten?

Dat is moeilijk te zeggen en op dit moment weten we dat nog niet. Elke woning of bedrijfspand is weer anders. Het hangt bijvoorbeeld af van hoe goed uw woning al geïsoleerd is en welke optie u kiest om uw woning te verwarmen. De gemeente ondersteunt de omschakeling naar de warmtebron die het best betaalbaar is in uw wijk. Betaalbaarheid staat bij ons voorop. Naast de kosten letten we ook op of de warmtebron technisch betrouwbaar en duurzaam is. U kunt zelf ook een keuze voor een andere warmtebron maken. Bij het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen zal een duidelijker beeld ontstaan over de kosten.

Wie gaat dat betalen?

Woningcorporaties proberen hun woningen zoveel mogelijk woonlastenneutraal te verbouwen. Woonlastenneutraal betekent dat huurders na de verbouwing evenveel betalen aan huur en energie samen als vóór de verbouwing.
Woningeigenaren zullen zelf een deel moeten betalen. Op dit moment zijn er al verschillende subsidies beschikbaar en mogelijk volgen er nog andere manieren om woningeigenaren te ondersteunen. Maar naast dat er kosten zijn om uw woning aardgasvrij te maken, kunnen er ook voordelen zijn. Zo draagt isolatie bij aan een lagere energierekening en een comfortabelere woning. U hoeft ook niet alles tegelijk te doen. Met kleine stapjes komt u er ook en kunt u uw uitgaven over een langere periode uitsmeren.

Wat zijn de kosten van een warmtepomp? En hoe zit het met de geluidsoverlast?

 • Kosten
  De prijs van een warmtepomp loopt erg uiteen. Deze vraag is hetzelfde als 'wat kost een auto?'. De kosten zijn sterk afhankelijk van de warmtebron van de warmtepomp. Een warmtepomp kan bijvoorbeeld warmte uit de lucht of bodem halen. Ook het vermogen van de pomp, het model en de leverancier zijn bepalend voor de kosten. Grofweg variëren de investeringskosten (2021) tussen de circa 4.000 en 25.000 euro per woning. Hiervoor krijgt u een duurzamer verwarmingssysteem en een lagere energierekening. Het is wel belangrijk dat u uw woning eerst goed isoleert en ventileert.
 • Geluid
  Waar u de warmtepomp plaatst en het geluid hiervan voor u en uw omgeving is een aandachtspunt. Maar ook niet meer dan dat. De technologische ontwikkeling van de verschillende soorten warmtepompen gaat erg snel. Ze worden steeds goedkoper, kleiner, stiller en efficiënter in elektriciteitsverbruik.
  Er worden (in 2021)  al honderdduizenden woningen en andere gebouwen in Nederland verwarmd met behulp van warmtepompen.

Wat gebeurt er met de Transitievisie Warmte als het Rijk niet voldoende middelen beschikbaar stelt?

Belangrijke voorwaarde voor het uitvoeren van de Transitievisie Warmte is dat er extra middelen vanuit het Rijk komen. De huidige stand van zaken is dat het kabinet op Prinsjesdag 2021 aankondigde 6,8 miljard euro extra uit te willen geven aan klimaatmaatregelen. Dit gaat naar:

 • subsidies om mensen te helpen bij verduurzaming;
 • duurzame energie en andere technologieën die de CO2-uitstoot verlagen;
 • de energie-infrastructuur van de toekomst;
 • maatregelen voor minder CO2 in de industrie;
 • de uitvoering van bestaande afspraken uit het Klimaatakkoord.

Wat dit precies betekent voor de gemeente Maassluis wordt de komende tijd duidelijk. Daarnaast moeten er ook in de toekomst goede financiële afspraken worden gemaakt met het Rijk.

Bepaalde wijken worden de komende 10 jaar aangesloten op een warmtenet. Hoe kunnen in wijken die later aardgasvrij worden, de energiekosten laag blijven?

In de Transitievisie staat dat bepaalde wijken de komende 10 jaar worden aangesloten op een warmtenet. Andere wijken komen pas later aan de beurt. Voor stijgende kosten voor aardgas in deze wijken is isoleren een oplossing.

In 2013 (toen het Energieakkoord werd vastgesteld werd) is de overheid gestart met het aanmoedigen van isoleren van gebouwen.
Vanaf 2022 wil de gemeente eigenaren van gebouwen nog eens extra aanmoedigen om tot isoleren over te gaan.

Door het isoleren van een woning is er minder aardgas nodig om deze te verwarmen en wordt gelijktijdig minder CO2 uitgestoten. Zo kunnen hogere energiekosten worden voorkomen. De komende tijd wordt uitgewerkt op welke manier de gemeente isoleren gaat stimuleren.

Is er een subsidie van de gemeente voor isolatie?

Op dit moment is er voor isoleren van woningen geen subsidieregeling van de gemeente. Via de gemeente kan wel gebruik worden gemaakt van een duurzaamheidslening. Met deze lening kunt u tegen gunstige voorwaarden duurzame maatregelen zoals isolatie, zonnepanelen en een groen dak financieren.

De Rijksoverheid heeft voor woningeigenaren en bedrijven de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Woningeigenaren kunnen daarmee subsidie krijgen voor onder andere isolatiemaatregelen, aansluiting op een warmtenet en een warmtepomp.
Voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's) bestaat de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor onder andere energieadvies en isolatiemaatregelen.

Waar kan ik informatie vinden over subsidies?

Voor woningeigenaren en bedrijven is de belangrijkste subsidie de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Deze subsidie is onder andere beschikbaar voor aansluiting op een warmtenet, een warmtepomp, een zonneboiler en voor woningeigenaren ook voor isolatiemaatregelen. Meer informatie vindt u op rvo.nl.
VvE's kunnen gebruik maken van de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Deze subsidie kunt u aanvragen voor energieadvies, procesbegeleiding en isolatiemaatregelen.

Kunnen oudere woningen ook betaalbaar geschikt gemaakt worden voor een andere warmtebron dan aardgas?

Voor oudere woningen is het lastiger om over te stappen op een andere warmtebron dan voor nieuwbouwwoningen. Maar ook oudere woningen kunnen aardgasvrij worden. In de Transitievisie Warmte wordt rekening gehouden met de bouwjaren van gebouwen en kijken we welke warmtebron het beste hierbij past.

Overig

Meer informatie over de weg naar een aardgasvrije stad.

Heb ik straks nog wat te kiezen?

De gemeente gaat de duurzame warmtebron met de laagste kosten voor de maatschappij in uw wijk beschikbaar maken. Wilt u liever uw woning op een andere manier verwarmen? Dat kan, maar dat moet u dan zelf regelen. Hou er dan wel rekening mee dat aardgas uiteindelijk niet meer beschikbaar is. Dus kies voor een aardgasvrije manier van verwarmen.

Heb ik een vrije keuze voor mijn warmteleverancier als mijn woning wordt aangesloten op een warmtenet?

Op dit moment zijn warmtenetten eigendom van een warmteaanbieder. U kunt dus niet uw eigen warmteleverancier kiezen, zoals bij gas en stroom. Om u te beschermen tegen hoge prijzen zijn er afspraken over een maximumprijs voor warmte. Dit is geregeld in de warmtewet.

Mijn bedrijf gebruikt aardgas voor ons bedrijfsproces. Kunnen wij hiervoor aardgas blijven gebruiken?

Nee, ook daarvoor zal een alternatief gevonden moeten worden. Wat hiervoor het beste alternatief is, zal per bedrijf bekeken moeten worden.

Hoe zit het met nieuwbouw?

Voor alle gebouwen die na 1 juli 2018 een bouwvergunning hebben aangevraagd geldt dat deze aardgasvrij gebouwd moeten worden. In zeldzame gevallen kan een uitzondering gemaakt worden, omdat het bijvoorbeeld om de verbouwing van een oud pand gaat. Er bestaat de mogelijkheid dat u in een nieuwbouwwoning woont, maar wel een gasaansluiting heeft. In dat geval is de bouwvergunning vóór 1 juli 2018 aangevraagd. Op dat moment was het in veel gevallen nog verplicht om woningen op het aardgas aan te sluiten.

Hoe kan ik mijn woning voorbereiden op de overstap naar een andere warmtebron dan aardgas?

U kunt alvast stappen zetten naar een aardgasvrije toekomst van uw woning. Het belangrijkste is het verminderen van uw energieverbruik, bijvoorbeeld door te isoleren. Dat is goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Maar ook andere kleine stapjes kunnen helpen. Frank Prins van het regionale energieloket de WoonWijzerWinkel hield tijdens de bijeenkomst op 18 februari 2021 een presentatie over de mogelijkheden. Zijn presentatie (video en pdflink naar pdf bestand 1,8 MB) kunt u hier bekijken. U kunt ook altijd bij de WoonWijzerWinkel terecht voor persoonlijk advies. Kijk voor meer informatie op de website van de WoonWijzerWinkel.

Bent u van plan om onderhoud te plegen aan uw woning? Kijk dan ook eens of u dit kunt combineren met duurzame maatregelen. Wilt u een nieuwe keuken? Stap dan meteen over op elektrisch koken. Of wilt u uw vloer vervangen? Misschien kunt u dit combineren met de aanleg van vloerverwarming. Zo zorgt u ervoor dat uw woning stap voor stap duurzamer en comfortabeler wordt. U hoeft dan niet alles tegelijkertijd te doen.

Ik moet mijn cv-ketel vervangen. Wat kan ik het beste doen?

Als uw cv-ketel aan vervanging toe is, is het goed om contact te zoeken met de Woonwijzerwinkel, het energieloket van de gemeente. Zij kunnen u advies geven over uw specifieke situatie. Voor een nieuwe ketel kunt u met hen overleggen over een HR++ ketel in plaats van een oude cv-ketel. Als de Transitievisie Warmte aangeeft dat uw wijk binnen 15 jaar van het gas af zal gaan, zou het ook een optie kunnen zijn om zo'n ketel te huren.

Ik wil investeren in een warmtepomp maar woon in een wijk waar waarschijnlijk een warmtenet komt?

Als u in een wijk of gebied woont waar de gemeente het plan heeft om (voor 2030) een warmtenet aan te leggen, is het goed om contact te zoeken met de WoonWijzerWinkel, het energieloket van de gemeente. Zij kunnen u advies geven over uw specifieke situatie.

Ik wil investeren in een hybride warmtepomp maar woon in een gebied dat waarschijnlijk all-electric wordt?

Een hybride warmtepomp is een tussenoplossing voor gebieden die aangemerkt zijn voor volledig elektrische verwarming (all-electric). U kunt hiermee uw gasverbruik verminderen, maar het uiteindelijke doel is natuurlijk om geen aardgas meer te gebruiken.

Een hybride warmtepomp kan bijvoorbeeld interessant zijn als uw wijk of buurt pas later aan de beurt is om aardgasvrij te worden in de plannen van de gemeente. Voor meer informatie hierover is het goed om contact te zoeken met de WoonWijzerWinkel, het energieloket van de gemeente. Zij kunnen u advies geven over uw specifieke situatie.

Wat vindt de gemeente van het gebruik van biomassakachels om te verwarmen?

Er is veel verschil tussen biomassa-oplossingen. Een biomassaketel op lokaal snoeiafval is heel iets anders dan een pelletkachel waarbij de brandstof van ver(der) weg komt. In veel gevallen is het verbranden van biomassa niet duurzaam. Daarnaast is het ook niet goed voor het milieu en de gezondheid vanwege de fijnstof die deze kachels uitstoten. De gemeente ziet dan ook weinig in het toepassen van biomassakachels om woningen te verwarmen. Zeker omdat er in de meeste gevallen genoeg andere warmteoplossingen (presentatie Merosch, video en pdflink naar pdf bestand 3,1 MB) zijn. Het kan zijn dat we een uitzondering maken voor plekken waar echt geen (betaalbare) andere warmtebronnen beschikbaar zijn. Denk aan een slecht te isoleren oudere woning in het buitengebied.

Welke aanpassingen zijn in en/of aan mijn woning nodig om aardgasvrij te worden?

Dat is afhankelijk van de staat van uw woning en de gekozen andere duurzame warmtebron. Menno Schokker van Merosch liet in zijn presentatie tijdens de informatiebijeenkomst (video en pdflink naar pdf bestand 3,1 MB) op 18 februari 2021 zien welke aanpassingen nodig zijn voor verschillende oplossingen voor duurzame warmte. In ieder geval is het noodzakelijk om over te stappen op elektrisch koken wanneer geen gas meer wordt geleverd. Daarnaast is het verminderen van uw energieverbruik, bijvoorbeeld door te isoleren, altijd een goed idee.

Welke mogelijkheden zijn er voor huurders?

De eigenaar is verantwoordelijk voor het aardgasvrij maken van de woning. De Transitievisie Warmte is door de gemeente opgesteld met partners zoals woningcorporatie Maasdelta. In de volgorde waarin wijken aardgasvrij worden, houden we rekening met de planning van Maasdelta. Wanneer we in een wijk aan de slag gaan, betrekken we ook mogelijke andere verhuurders.

Als huurder kunt u zelf ook maatregelen nemen om uw energieverbruik te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan radiatorfolie achter de verwarming, tochtstrips, ledlampen of een waterbesparende douchekop. Voor tips kunt u contact opnemen met de WoonWijzerWinkel.

Welke mogelijkheden zijn er voor VvE's?

Als VvE is het verstandig om (noodzakelijk) onderhoud te combineren met duurzaamheidsmaatregelen. Moeten de kozijnen vervangen worden? Denk dan meteen aan glas met een hoge mate van isolatie (bijvoorbeeld HR++ glas). Tijdens de bijeenkomst van 18 februari 2021 gaf Frank Prins van het regionale energieloket de WoonWijzerWinkel een presentatie (video en pdflink naar pdf bestand 1,8 MB) over wat u nu al kan doen. Daarbij maakt het niet uit van welke duurzame warmtebron uw VVE in de toekomst gebruikt maakt. U kunt ook bij de WoonWijzerWinkel terecht voor een persoonlijk advies.

Staat uw vraag er niet bij? Bij het Expertise Centrum Warmte en Programma Aardgasvrije Wijken vindt u ook veel antwoorden op veelgestelde vragen. 

U kunt uw vraag ook stellen via het e-mailadres: aardgasvrij@maassluis.nl.