Gaat u bouwen of verbouwen? Wilt u bijvoorbeeld een dakkapel of schutting plaatsen, een schuur, garage of zelfs een woning (ver)bouwen, dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Op www.omgevingsloket.nl kunt u eerst een vergunningcheck doen om te bepalen of u wel of geen omgevingsvergunning nodig heeft. Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket uw aanvraagformulier samen. U krijgt daar een overzicht van wat u moet aanleveren.

U kunt ook vooraf informeren bij de gemeente via het telefoonnummer 14 010.

Aan te leveren bijlagen

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen dient u minimaal de volgende bijlagen toe te voegen:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Situatietekening
 • Plattegrond, bestaande en nieuwe situatie en maatvoering
 • Gevels, bestaande en nieuwe situatie en maatvoering
 • Doorsnede, bestaande en nieuwe situatie en maatvoering en / of peilmaten
 • Details van aansluitingen met maatvoering
 • Principe constructie (als voorwaarde voor gehele constructie)
 • Aanduiding gebruiksbestemming
 • Ventilatievoorzieningen
 • Isolatiewaarden (RC) van dak, vloer en wanden
 • Kleurenfoto’s bestaande situatie, woning of perceel, aangrenzende percelen en eventuele soortgelijke situaties.
 • Participatieverslag (als u afwijkt van het bestemmingsplan)

Dien een papieren aanvraag in 2-voud in.

Voorwaarden

Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen wordt onder andere getoetst aan de volgende eisen:

 • Bestemmingsplan
 • Bouwbesluit
 • Welstand
 • Participatie (als u afwijkt van het bestemmingsplan) 

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan geeft aan waar woningen, industrie, winkels, recreatie of kantoren mogen komen. Het plan bevat ook regels voor bouwen, bouwhoogtes, afmetingen en het gebruik. Ook als uw bouwplan vergunningvrij is, moet het voldoen aan deze gebruiksregels. Op www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u de regels die gelden voor het perceel waar u wilt gaan bouwen. Als uw plan afwijkt van de regels in het bestemmingsplan, kan het zijn dat u tevens een verzoek moet indienen om af te wijken van het bestemmingsplan.

Bouwbesluit

In het Bouwbesluit staan onder andere de minimum eisen voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Ook als u vergunningvrij bouwt, moet uw bouwwerk altijd voldoen aan het Bouwbesluit. Schakel vooraf deskundige hulp in om te bekijken of uw plan voldoet aan het Bouwbesluit. Lees meer over Bouwbesluit.

Welstandseisen

De toets aan de welstandseisen bepaalt of het uiterlijk van uw plan in de omgeving past. Uw bouwplan wordt door een externe Welstandscommissie getoetst aan de Welstandsnota van de gemeente.

Participatie onder de Omgevingswet

Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet is per 1 januari 2022 een participatieverslag verplicht als u een vergunning aanvraagt voor plannen die afwijken van het bestaande bestemmingsplan. Lees meer over deze participatieverplichting: Participatie bij (ver)bouwplannen.

Afhandeling aanvraag

Bij een reguliere procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

 • Uw ingediende aanvraag wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl
 • Als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarvan bericht
 • Uw complete aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen (Is wat u wilt mogelijk binnen de wet?)
 • U hoort binnen 8 weken of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, wordt bij de beslistermijn opgeteld. De gemeente kan de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen (bijvoorbeeld bij een herbeoordeling door de welstandscommissie).
 • Het besluit wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Komen er geen bezwaren, dan is de vergunning na deze bezwaartermijn definitief.

Complexe aanvragen (Over het algemeen bouwplannen met ingrijpende gevolgen voor de omgeving) doorlopen de uitgebreide procedure. De beslistermijn is hiervoor 26 weken. Ook deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Voor meer informatie over de uitgebreide procedure kunt u contact opnemen met de gemeente.

Leges

De hoogte van de leges is voor de aanvraag van een omgevingsvergunning is afhankelijk van uw aanvraag. Na beoordeling van uw aanvraag zal blijken welke leges voor u van toepassing zijn.

Zienswijze bezwaar en beroep

Buren, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen bezwaar indienen op uw plannen. Zij moeten bezwaar aantekenen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning is verleend.

Bij een uitgebreide procedure wordt uw aanvraag eerst 6 weken ter inzage gelegd. Een ieder kan dan een zienswijze indienen. Voor de definitieve vergunning staat vervolgens 6 weken beroep open, waar belanghebbende die een zienswijze hebben gegeven, beroep kunnen aantekenen bij de Rechtbank.

Alle ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen staan op www.officielebekendmakingen.nl.

Buren, hinder en lawaai

Er kan tijdens de werkzaamheden overlast voor de buren ontstaan. Informeer uw buren daarom vooraf over uw plannen, dat voorkomt onnodige problemen. Geschillen tussen burgers vallen onder het privaatrecht (burenrecht).

Vooroverleg

Maar wat als u grotere bouwplannen heeft? Of wat als uw kleinere bouwwerk niet aan de welstandscriteria of bestemmingsplan voldoet? Denk bijvoorbeeld aan het bouwen een grotere aanbouw, dakopbouw of hele woning. Wilt u weten of die plannen op uw locatie kans van slagen hebben?

Wij adviseren dan om uw (concept)plannen vooraf door ons schriftelijk te laten beoordelen. Dit heet een vooroverleg. Hiermee voorkomt u mogelijk een weigering op een definitieve aanvraag, bespaart u vaak kosten en tijd en weet u vooraf wat de mogelijkheden zijn.

Bij een vooroverleg worden uw (concept)plannen onder meer getoetst aan het bestemmingsplan en waar nodig ook aan de Welstandsnota. Wij raden u daarnaast aan een vooroverleg in te dienen voor werkzaamheden die te maken hebben met milieu en monumenten. Bij deze werkzaamheden heeft u namelijk nagenoeg altijd advies nodig van de gemeente of de milieudienst DCMR.

Aanvragen vooroverleg

U vult het online aanvraagformulier van het www.omgevingsloket.nl in en vermeld daarbij duidelijk dat het gaat om een vooroverleg. Dit is uw aanvraag vooroverleg. Hoe u dit formulier in moet vullen, staat in de gebruiksaanwijzing.

Energietransitie en risico’s

De energietransitie brengt nieuwe risico’s met zich mee. Dit wordt veroorzaakt door onder andere het produceren en opslaan van waterstof of LNG (vloeibaar gemaakt aardgas) en een toename van batterijgebruik. Vooral oplaadbare lithium-ion energiedragers worden steeds vaker gebruikt in huishoudens, voertuigen en energiesopslagsystemen (EOS'en) of buurtbatterijen. De meeste lithium-ion energiedragers zijn veilig. Toch kan door oververhitting of andere oorzaken een 'thermal runaway' ontstaan. Dit leidt tot een felle en lastig te bestrijden brand. Ook komen er giftige stoffen vrij. Hierdoor zijn risico's voor de omgeving niet uitgesloten. Dit speelt vooral een rol als het om grotere hoeveelheden energiedragers gaat. 

Het dringende advies is daarom om voor activiteiten die te maken hebben met de energietransitie vóóraf contact op te nemen met de gemeente indien: 

 • u bedrijfsmatig of particulier elektriciteit wilt gaan opslaan en leveren (denk hierbij aan een 'buurtbatterij' met een vermogen van meer van 100kWh);
 • u zonnepanelen wilt gaan plaatsen met een totaal PV-piekvermogen van meer dan 100 kWp;
 • u waterstof wilt gaan produceren en/of opslaan ten behoeve van energievoorziening;
 • u andere vormen van 'nieuwe' energie wilt gaan gebruiken of opslaan (bv LNG)

De gemeente onderzoekt dan samen met u en adviseurs van de Veiligheidsregio (brandweer) of de activiteit past binnen het bestemmingsplan en het veiligheidsbeleid. Zo maken we samen een veilige energietransitie mogelijk. Meer informatie: Circulaire risicobeheersing lithium-ion.

Heeft u gevonden wat u zocht?