Wilt u gaan bouwen in Maassluis? Of heeft u een idee of plan om uw buurt te verbeteren? U heeft dan niet alleen te maken met de gemeente, bijvoorbeeld om een omgevingsvergunning te krijgen. Het is ook belangrijk om direct betrokkenen, zoals uw buren of anderen die met uw idee, plan of gebouw te maken krijgen, op de hoogte te stellen en te betrekken bij de uitwerking. Dit is sinds 1 januari 2022 in Maassluis verplicht als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor plannen die afwijken van het bestaande omgevingsplan.

Hoe u dat doet? Op deze pagina vindt u de stappen om betrokkenen te laten participeren in uw omgevingsplan.

Welke participatieverplichtingen heeft u bij afwijken van het omgevingsplan?

Als uw initiatief afwijkt van het omgevingsplan en hiervoor een wijziging van het omgevingsplan nodig is of een afwijking van het omgevingsplan door een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, heeft u de volgende verplichtingen voor participatie:

 • u geeft aan wie u heeft betrokken bij het participatietraject
 • u geeft aan hoe het participatietraject is uitgevoerd (de processtappen)
 • u geeft aan wat de opbrengst was van het participatietraject
 • u geeft aan in hoeverre en hoe u de opbrengst in uw initiatief heeft verwerkt

Van bovenstaande punten maakt u een participatieverslag dat u toevoegt bij uw initiatief of uw aanvraag.

Wie krijgen te maken met uw plan?

Als u een plan heeft voor de omgeving, is het belangrijk dat u eerst onderzoekt welke gevolgen dit heeft voor de omgeving. Kunnen de buren last krijgen van het gebouw dat u wilt neerzetten, van de aanbouw of de activiteiten die u wilt ontplooien? Mogelijk zorgt het voor minder uitzicht, geuroverlast, geluidsoverlast of wordt de ruimte die u wilt gebruiken al door anderen gebruikt.

Niet alleen uw buren maar ook ondernemers en organisaties, zoals een bewonersvereniging of een milieugroep, krijgen mogelijk met de gevolgen van uw plan te maken. Het is belangrijk dat u vooraf op een rij zet wie er allemaal te maken krijgen met uw plan en hoe u deze belanghebbenden gaat informeren en betrekken bij uw plan.

Hoe gaat u in gesprek met betrokkenen?

Als u weet wie er met uw plan te maken krijgen, dan is het belangrijk dat u met betrokkenen:

 • in gesprek gaat
 • afspraken maakt
 • laat weten hoe u hun reacties en wensen in uw plan verwerkt

Ook vraagt u reacties van betrokkenen op uw (aangepaste) plan voordat u de vergunning aanvraagt.    

Omgevingsvergunning aanvragen

Bij uw vergunningaanvraag voegt u een participatieverslag met daarin alle stappen die u neemt om belanghebbenden bij uw plan te betrekken. Daarna start de formele procedure om een omgevingsvergunning te krijgen voor uw plan.

Bij grote, ingrijpende (bouw)plannen is het verstandig als u in een vroeg stadium contact opneemt met het loket Omgevingsvergunning van de gemeente. Zij helpen u graag op weg.

Voor kleine (bouw)plannen (die niet afwijken van het omgevingsplan) is participatie geen verplichting. Toch is het aan te raden om bij het maken van uw plannen te kijken wie ermee te maken krijgen en hoe deze betrokkenen reageren op uw plan. Vaak hebben zij goede ideeën om het plan te verbeteren. Ook voorkomt dit vaak problemen bij de uitvoering en daarna.

Hoe wordt uw participatietraject beoordeeld?

U bepaalt zelf hoe u uw participatietraject uitvoert. De gemeente beoordeelt de participatie bij uw vergunningaanvraag aan de hand van deze criteria:

 • Aan de hand van het participatieverslag wordt gekeken of u alle verplichte processtappen heeft uitgevoerd. Zo nodig wordt aan betrokkenen gevraagd hoe het participatietraject is verlopen.
 • De gemeente kijkt zowel naar draagvlak als naar het maatschappelijk belang. Het kan zijn dat verschillende betrokkenen bezwaar tegen uw plan hebben, maar dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt om de omgevingsvergunning toe te kennen. Andersom kunnen heel veel betrokkenen uw plan ondersteunen, terwijl het strijdig is met het maatschappelijk belang. Het is aan de gemeente om deze afweging te maken bij de vergunningverlening.
 • De gemeente kijkt of de ideeën en wensen van betrokkenen het plan verbeteren en of u het plan hierop voldoende heeft aangepast.

Wilt u hulp?

Wilt u weten of u verplicht bent een participatietraject te starten voor uw (bouw)plan? Of wilt u hulp bij het participatietraject? Neem contact op via gemeente@maassluis.nl. De gemeente informeert u graag verder!

Meer informatie voor de stappen die u moet nemen bij participatie

In gesprek

Ga in een vroeg stadium met de mensen en instanties in gesprek die te maken krijgen met uw plan. Zo voorkomt u dat betrokkenen vinden dat alles in uw plan al vastligt en dat echt meedenken niet mogelijk is. Zorg verder dat:

 • iedereen volledig geïnformeerd is over uw initiatief
 • u duidelijk maakt in hoeverre uw plan past binnen het geldende beleid
 • als uw plan afwijkt van het geldende beleid, u uitlegt waarom u van dit beleid afwijkt
 • u heldere afspraken maakt over de manier waarop u betrokkenen wil laten meepraten over uw plan

Afspraken maken

Maak vooraf duidelijk hoe u betrokkenen wilt laten meepraten en meedenken over uw plan. Maak bijvoorbeeld afspraken over:

 • het moment tot wanneer deelnemers kunnen participeren
 • hoe u de reacties verzamelt
 • wat u doet met de reacties
 • hoe en wanneer u de betrokkenen informeert over de uitkomst van het participatietraject

Uitkomsten delen

Het is belangrijk om de betrokkenen goed op de hoogte te houden van de voortgang van het participatietraject:

 • informeer iedereen over de reacties die zijn gegeven
 • vertel wat u doet met de reacties
 • laat zien hoe de reacties invloed hebben gehad op het uitwerken van uw plan

Reacties vragen

U sluit het participatietraject af door de reacties van betrokkenen te vragen op uw (al of niet aangepaste) omgevingsplan waarvoor u een omgevingsvergunning wilt aanvragen. Ook deze reacties neemt u op in het verslag. De reacties zijn voor u mogelijk aanleiding om verder met betrokkenen in gesprek te gaan en uw omgevingsplan verder aan te passen.

Het is niet noodzakelijk dat iedereen het met uw omgevingsplan eens is voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt. Al heeft een zo groot mogelijk draagvlak natuurlijk voordelen bij het doorlopen van de formele vergunningaanvraag.

Verslag doen

U maakt een participatieverslag. Dit voegt u toe aan uw aanvraag van de omgevingsvergunning. Wilt u zeker zijn dat u aan alle verplichtingen hebt voldaan? Download hieronder de Handreiking voor initiatiefnemers.

Heeft u gevonden wat u zocht?