In 2021 en verder werken we in Maassluis aan de modernisering van ons subsidiebeleid. Meer hierover kunt u lezen in de notitie Doorontwikkeling subsidiebeleid(externe link).

We willen subsidies zo effectief mogelijk inzetten en meer richten op het bereiken van maatschappelijke effecten. Denk hierbij aan initiatieven die stimuleren dat inwoners deelnemen aan cultuur en sport, actief meedoen in de samenleving en gezond opgroeien en ouder worden. Doel van onze subsidieregeling is dat deze bijdraagt aan een aantrekkelijke stad voor toeristen, en een stad waar inwoners zowel fysiek als mentaal gezond en veerkrachtig zijn, en regie hebben over hun eigen leven.

Ook willen we met subsidies verregaande samenwerking stimuleren tussen professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en de gemeente.

De eerste verkenning voor de modernisering is inmiddels gestart. Voor het ontwikkelen van de subsidiecriteria zijn we eerst in gesprek gegaan met de professionele subsidiepartners. Het plan is om het tweede kwartaal van 2021 een bredere groep subsidiepartners te betrekken. Deze partners hebben hierover een brief ontvangen.

Actuele informatie vind u hieronder.

Nadere informatie over subsidies in Maassluis

Met het beschikbaar stellen van subsidies willen wij onze ambities waarmaken. In de door de gemeenteraad vastgestelde nota Samen Doen(externe link) wordt richting gegeven aan onze uitgangspunten (maatschappelijke effecten). Samen Doen is het vertrekpunt voor de inrichting van het sociaal domein. Met zijn allen werken we aan een stad die gericht is op de toekomst en waar we werken aan een plek voor iedereen op basis van gelijke kansen en duurzame oplossingen.

Ontwikkelingen
Vanaf 2021 is de gemeente Maassluis actief aan de slag met een toekomstbestendige modernisering van het Sociaal Domein. De belangrijkste ontwikkelingen hierin zijn de herijking van de subsidies en de ontwikkeling van het MVS-jeugdmodel vanaf 2023.

Met de herijking subsidies willen we  de inzet vanuit subsidiepartners beter en sterker verbinden met de doelen die het Sociaal Domein van ons allen vraagt en om, samen met maatschappelijke partners, sterker te sturen op maatschappelijke opgaven.

Daarnaast hebben de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis ( MVS) in juli 2021het Contourenbesluit MVS Jeugdmodel vastgesteld. Dit beschrijft de reikwijdte van de aanbestedingsopdracht jeugdhulp MVS per 1 januari 2023. Binnen deze opdracht vallen ook  alle vormen van jeugdhulp waardoor er vanaf 2023 geen plaatselijke subsidie-/inkoopafspraken meer gemaakt zullen worden met jeugdhulpaanbieders

Dit alles kan ook voor uw organisatie betekenen dat u in de toekomst meegenomen wordt in wijzigingen in de voorwaarden en accentverschuivingen binnen de subsidieverleningen. Deze kunnen ook gevolgen hebben voor de omvang en voortgang van uw subsidie. Aangezien er sprake is van een ontwikkelproces, kunnen wij daar op dit moment niet concreter in zijn. Wij houden u als subsidiepartner op de hoogte van de ontwikkelingen.

U kunt de ontwikkelingen ook volgen via ‘Modernisering subsidiebeleid’ op onze website en via MVS-jeugdmodel(externe link).

Samen zijn wij Maassluis
Verder vragen wij uw diensten/activiteiten/publicaties ook te plaatsen op www.samenzijnwijmaassluis.nl(externe link). Dit platform is bestemd voor allerlei activiteiten, nieuws en hulpvragen en aanbod in de stad, voor en door bewoners en organisaties. Op de agenda kunnen activiteiten worden vermeld zodat bewoners hiervan kennis kunnen nemen. Artikelen geplaatst op het platform kunnen inspirerend zijn voor anderen. Hulpvragen en aanbod van hulp kan daadwerkelijk inwoners van Maassluis ondersteunen. Het doel is de verbinding tussen bewoners van onze stad te versterken en eenzaamheid tegen te gaan. U kunt als organisatie, maar ook persoonlijk een account aanmaken zodat u berichten kunt plaatst. Heeft u daarbij hulp nodig stuur dan een email naar info@samenzijnwijmaassluis.nl.

Verkennende bijeenkomst 2 december 2020

Aan deze bijeenkomst namen zestien subsidiepartners deel. Hiermee is de aftrap gegeven aan het moderniseringsproces van de subsidieregeling.

Tijdens de bijeenkomst bleek grote bereidwilligheid om de diverse activiteiten sterker in samenhang te brengen. Tijdens de online sessie zijn interessante uitgangspunten opgehaald die wij momenteel verwerken in een nota. Deze nota leggen we naar verwachting half april 2021 voor aan het college  voor besluitvorming.

Hieronder kunt u het verslag van deze bijeenkomst nalezen.

Downloads

Heeft u gevonden wat u zocht?