""

Iedere gemeente moet voor heel haar grondgebied één of meer bestemmingsplannen hebben. In een bestemmingsplan staat wat de bestemming van een bepaald stuk grond is, bijvoorbeeld woningbouw, industrie, recreatie, kantoren en horeca. Dit plan geldt voor iedereen: burgers, bedrijven en de gemeente zelf.

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

 • een verbeelding;
 • de planregels;
 • een toelichting.

Op de ‘verbeelding’ zijn de verschillende ‘bestemmingen’ aangegeven. Bij de verbeelding horen ook planregels. In deze planregels is bepaald wat er in bestemming mag worden gebouwd en hoe gronden en gebouwen mogen worden gebruikt. Daarnaast hoort een toelichting bij het bestemmingsplan. Hierin staat onder meer op welke gedachten het plan gebaseerd is en de uitkomsten van de onderzoeken die daarvoor zijn verricht.

Functies van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft een aantal functies te weten:

 • de bestemmingsfunctie;
 • de gebruiksfunctie;
 • de handhaaffunctie.

Bestemmingsfunctie

Op de verbeelding van het plan is de ‘bestemming’ van de grond aangegeven. Dit kan onder andere wonen, bedrijven of recreatie zijn. Een voorbeeld: in een gebied met de bestemming ‘wonen’ mag zich geen bedrijf vestigen. Andersom mag op grond met de bestemming ‘bedrijven’ geen woning worden gebouwd.

Gebruiksfunctie

In de planregels is vastgelegd waarvoor de grond en de daarop aanwezige of de nog te bouwen bebouwing mag worden gebruikt. Bijvoorbeeld: een kavel krijgt de bestemming ‘eengezinswoning’. Ook staat in de planregels van het bestemmingsplan hoe u de grond van een gegeven bestemming mag gebruiken en wat u erop mag bouwen. Bijvoorbeeld: een garage bij een eengezinswoning mag niet als kantoorruimte worden gebruikt en ook niet bij de woning worden gevoegd om er in te gaan wonen.

Handhaaffunctie

Als grond of gebouwen op een andere manier worden gebruikt dan in het bestemmingsplan staat, moet de gemeente “handhaven”. De gemeente kan dan twee maatregelen nemen om dit ongedaan te maken: bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom. Bestuursdwang betekent dat de gemeente de strijdige situatie in haar oorspronkelijke staat terugbrengt. De kosten die de gemeente hiervoor heeft moeten maken, worden bij de overtreder in rekening gebracht. Met een dwangsom (is een boetebedrag ineens of per tijdsperiode dat de overtreding niet beëindigd is) wordt de overtreder hiermee gedwongen om zelf een eind aan de strijdige situatie te maken.

Procedure

Voordat een nieuw bestemmingsplan in werking treedt, moet er eerst een procedure worden doorlopen.

Het wettelijk verplichte traject

Dit traject is in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen. De duur van dit traject is 26 weken en verloopt als volgt:

 1. het ontwerpbestemmingsplan ligt zes weken ter inzage;
 2. iedereen kan binnen deze periode zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren brengen. Let op: U kunt geen zienswijzen indienen voor een bestemmingsplan dat is gebaseerd op een provinciale of ministeriële aanwijzing.
 3. na de zes weken ter inzage moet de gemeenteraad het bestemmingsplan binnen twaalf weken vaststellen;
 4. na vaststelling moet dit binnen twee weken bekend worden gemaakt;
 5. het bestemmingsplan treedt in werking na de dag waarop de beroepstermijn afloopt.
 6. tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunt u rechtstreeks in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Let op: Om hiervan gebruik te maken, moet u wel ‘belanghebbende’ zijn. Om als ‘belanghebbende’ aangemerkt te worden, moet u onder meer ook een zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht. Als u in beroep gaat dan betekent dat niet dat het bestemmingsplan niet meer geldt. Wanneer u wilt voorkomen dat op basis van het nieuwe bestemmingsplan een omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen wordt afgegeven, kunt u een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Dat doet u bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bestemmingsplannen inzien

Op de website ruimtelijkeplannen.nl(externe link) kunt u de plannen inzien. Zoek daarvoor op gemeente Maassluis of maak gebruik van de kaart.

Voor een gedeelte van Maassluis geldt dat de bestemmingsplannen (nog) niet via deze site te raadplegen zijn. Voor het inzien van een bestemmingsplan kunt u een afspraak maken met team Ruimtelijke Ordening. U kunt ook bestemmingsplaninformatie opvragen via gemeente@maassluis.nl

Wanneer een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld wordt deze gepubliceerd op de website van overheid.nl(externe link)