Wat is het?

Indien het bestaande bestemmingsplan expliciet de mogelijkheid biedt, kunt U verzoeken een bestemmingsplan te wijzigen als u de grond anders wilt gebruiken dan het bestemmingsplan nu toestaat. Bijvoorbeeld als u wilt gaan bouwen of verbouwen. Dien hiervoor een verzoek in bij de gemeente.

In een bestemmingsplan staat beschreven hoe de stukken grond in de gemeente gebruikt worden. Er is bijvoorbeeld in geregeld of er laagbouw of hoogbouw staat, of er een school staat of moet komen of dat er tuinen liggen.

Ook voordat het bestemmingsplan definitief is, kunt u een verzoek doen om het te wijzigen. Dit doet u door een zienswijze in te dienen als het bestemmingsplan ter inzage is gelegd.

Hoe werkt het?

De gemeente maakt bestemmingsplannen voor het gebied binnen haar gemeentegrenzen. Binnen deze bestemmingsplannen is het veelal mogelijk om op onderdelen van de bestaande plannen wijzigingen aan te brengen. Deze wijzigingen zijn dan expliciet opgenomen in het bestemmingsplan. Dit kan het wijzigen van de bestaande bestemming Agrarisch naar Wonen zijn, maar ook het aanpassen van een bouwhoogte.

Aan het verzoek tot wijziging zijn wel leges verbonden. Voor de actuele tarieven wordt verwezen naar de legesverordening(externe link).

Wat moet ik doen?

Wilt u een verzoek indienen om een bestemmingsplan te wijzigen? Neem dan vooraf contact op met de gemeente. Zij kan u precies vertellen wat er mogelijk is en op welke wijze u dit het best kunt doen.

Wijzigen voordat bestemmingsplan definitief is vastgesteld (zienswijze)

  • De gemeente legt 6 weken lang een ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis. Dit wordt van tevoren aangekondigd in het lokale huis-aan-huisblad en/of via de gemeentelijke website. U kunt het plan ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).
  • Tijdens deze periode van 6 weken kunt u mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. In uw zienswijze geeft u uw mening over het plan.
  • Na deze inzageperiode stelt de gemeenteraad binnen 12 weken het bestemmingsplan vast (de gemeente kan van deze termijn afwijken).
  • Nadat het plan is vastgesteld legt de gemeente het opnieuw 6 weken ter inzage. U kunt binnen deze periode in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, als u eerder ook een zienswijze hebt ingediend.
  • Het bestemmingsplan treedt in werking nadat de termijn van 6 weken waarin het plan ter inzage ligt, is verstreken.

Wijzigen van een bestaand bestemmingsplan

Voor zover het bestemmingsplan dit mogelijk maakt, kunt U een verzoek indienen om het bestaande bestemmingsplan te wijzigen. Dit verzoek kunt u op elke gewenste manier indienen. Hierdoor verschilt het per aanvraag hoe lang het duurt voordat u een beslissing krijgt. Een positief antwoord op uw verzoek verplicht de gemeente niet om een bestemmingsplan te wijzigen. Wilt u toch een stuk grond bebouwen of gebruiken? U kunt dan een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning. Krijgt u deze vergunning, dan mag u in strijd met het bestemmingsplan de grond toch gebruiken of bebouwen.

Wat moet ik meenemen?

Wilt u zelf (ver)bouwen, dan kunt u het beste schetsen of tekeningen meesturen over de huidige situatie en uw bouwplannen. Zo kan de gemeente bepalen of uw verzoek tot bouwen past binnen de randvoorwaarden van het bestemmingsplan.

Extra informatie

Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan heeft u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Deze vraagt u aan via de website van het Omgevingsloket(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?