De ‘Samenwerkingswijzer gemeente Maassluis’ vervangt de traditionele ‘Nota verbonden partijen’. Het is een nota nieuwe stijl. Dat betekent dat de Samenwerkingswijzer vooral een praktische gereedschapskist is voor de raad, het college en ambtelijke organisatie om grip op samenwerking te behouden of juist te versterken. Door de modulaire opbouw kan de samenwerkingswijzer voortdurend worden doorontwikkeld. Functies kunnen worden toegevoegd en of verder verdiept met instrumenten en handreikingen.

Met de ‘samenwerkingswijzer Gemeente Maassluis’ wil de gemeente:

 • Weloverwogen samenwerking aangaan en goede samenwerking met samenwerkingspartners stimuleren;
 • Pro actief sturen en controleren van samenwerking;
 • Vanuit een goed overzicht over alle samenwerkingsverbanden en zicht op relevante stuurinformatie.

De samenwerkingswijzer biedt een overzicht over de belangrijkste zaken aan de hand van vier functionele onderdelen. Hieronder worden de vier functies in hoofdlijnen beschreven.

Functie 1: Strategie en alliantiemanagement

Deze functie biedt het volgende:

 • Het maken van keuzes tussen ‘zelf doen’ of ‘samenwerken’.
 • Het vorm geven, sturen en controleren van samenwerking.
 • Een gezamenlijke werkwijze en kwaliteitszorg voor samenwerking.
 • Praktisch gereedschap voor elke levensfase van samenwerking.

Functie 2: Inventariseren samenwerkingsverbanden

Deze functie biedt het volgende:

 • Het helpt om een samenwerkingsverband te beschrijven door belangrijke kenmerken in beeld te brengen.
 • Het biedt inzicht in meerwaarde en doelrealisatie van een samenwerkingsverband.
 • Het biedt inzicht in het proces van samenwerking: wie doet wat wanneer? Wanneer komt de raad in stelling voor sturing en controle?
 • Het biedt inzicht in de ontwikkelagenda per samenwerkingsverband: hoe kan de gemeente de grip nog verder versterken?

Met deze functie bestaat altijd actueel overzicht over alle samenwerkingsverbanden. Het gaat daarbij om alle vormen van samenwerking met andere overheden. Dat kan een formeel maar ook een informeel verband zijn (bijvoorbeeld informeel overleg). Tegelijkertijd zoomt deze functie in op de meest belangrijke verbanden, zodat ook diepgaander zicht ontstaat. Het gaat dan om samenwerking met grote en zwaarwegende maatschappelijke opgaven, grote kansen en grote risico’s en er is veel geld mee gemoeid.

Functie 2a: Dashboards verbonden partijen

Om een goed overzicht te hebben van samenwerking is een actueel overzicht van alle lopende samenwerkingsverbanden met relevante actuele informatie noodzakelijk. Binnen de gemeente Maassluis is hiervoor per samenwerkingsverband een dashboard beschikbaar. Ieder dashboard geeft in 1 oogopslag de relevante informatie weer over de algemene kenmerken van de samenwerking, het governance regime, de belangrijkheid, de resultaten, het proces en de evaluatie en ontwikkelagenda.

Met de begroting en jaarrekening is de gemeente verplicht om de verbonden partijen te presenteren in een lijst verbonden partijen(externe link). Dat zijn de momenten dat de dashboards in ieder geval worden geactualiseerd. Indien noodzakelijk worden ze eerder bijgewerkt.

Functie 3: Evaluatie en monitoring

Deze functie biedt permanente evaluatie en monitoring van samenwerkingsverbanden. Het gaat hierbij om de wijze waarop je naar samenwerking kijkt: Wat vindt je belangrijk? Wat wil je weten? Welke criteria doen er toe? Het gaat ook om de werkwijze: Hoe zorg je dat evaluatie ook echt gebeurt? Wie doet dan wat? Hoe voeren we een goed gesprek over de uitkomsten?

Functie 4: Leren en ervaringsuitwisseling

Deze functie biedt een omgeving waar lessen en ervaringen omtrent samenwerkingsverbanden worden vastgelegd. De gemeente kan dan blijvend werk maken van professionalisering door kennisoverdracht en het delen van ervaringen aan de hand van:

 • Handreikingen
 • Leerzame voorbeelden uit de eigen praktijk en van andere gemeenten
 • Een bibliotheek en kennisbank over samenwerking

Heeft u gevonden wat u zocht?