Ontvangstbevestiging

Stelt u vragen of maakt u opmerkingen via het e-mailadres gemeente@maassluis.nl of dient u schriftelijk een verzoek in, dan ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur een ontvangstbevestiging.

Terugbellen

Een belofte om u terug te bellen wordt altijd nagekomen, op de dag die met u is afgesproken. Komt een ambtenaar die afspraak niet na, meld dat dan alstublieft aan een telefoniste of vul het digitale contactformulier in. Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld. Alleen met uw hulp is het mogelijk de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken en waar mogelijk te verbeteren!

Melding openbare ruimte

De behandelingtermijn van meldingen varieert per melding. Van meldingen gedaan via onze app of de website, krijgt u een ontvangstbevestiging met de behandeltermijn. Overigens worden niet alle meldingen door de gemeente door de gemeente afgehandeld. In die gevallen krijgt u bericht wie de melding gaat oplossen.

Leerlingenvervoer

Uw aanvraag voor leerlingenvervoer wordt binnen 8 weken afgehandeld.

Bijstand

Aanvragen op grond van de Wet Werk en Bijstand worden binnen 8 weken afgehandeld.

Voortgangsbericht

Zodra wij merken dat de afgesproken termijn niet wordt gehaald, ontvangt u van ons een voortgangsbericht. Daarin staat wat de reden is van de vertraging en op welke termijn wij u antwoord gaan geven.

Omgevingsvergunning

Op omgevingsaanvragen activiteit bouw wordt binnen 8 weken beslist. Indien sprake is van een zogenaamde uitgebreide voorbereidingsprocedure is deze termijn 26 weken. Als een aanvraag niet compleet is, gaan de termijnen pas in nadat de aanvraag alsnog is aangevuld. Een aanvraag van een omgevingsvergunning wordt zo snel mogelijk gepubliceerd op de website van de gemeente Maassluis.

Vergunningen op grond van de algemene plaatselijke verordening (APV)

Op grond van de algemene plaatselijke verordening zijn voor verschillende activiteiten vergunningen benodigd. De meest voorkomende zijn een evenementenvergunning, een exploitatievergunning, een standplaatsvergunning, een ventvergunning,  een collectevergunning, een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op de weg (bijv. containers) en een ligplaatsvergunning. Op aanvragen van deze vergunningen ontvangt u binnen 8 weken een beslissing. Voor bepaalde vergunningen of ontheffingen kan deze termijn worden verlengd tot ten hoogste 12 weken.

Bezwaarschriften WOZ en belastingen

De afdoeningstermijn van bezwaarschriften tegen een WOZ-beschikking of een aanslag gemeentelijke heffingen is afhankelijk van het moment van indiening van het bezwaarschrift. De gemeente heeft tot het eind van het jaar waarin het bezwaarschrift is ingediend de tijd om het af te handelen, met een minimum van zes weken. Dit betekent dat bezwaarschriften, ingediend van 1 januari t/m 19 november van een bepaald kalenderjaar, worden afgehandeld in hetzelfde kalenderjaar. Bezwaarschriften, ingediend in de laatste 6 weken van een kalenderjaar, worden afgehandeld binnen 6 weken na indiening van het bezwaarschrift.

Verzoeken om kwijtschelding

Uw verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen wordt , indien haalbaar, binnen 12 weken afgehandeld. Deze termijn gaat in wanneer alle benodigde informatie door de gemeente is ontvangen.

Bezwaarschriften (exclusief belastingen)

Op het bezwaarschrift dient binnen 12 weken een beslissing te worden genomen. Deze termijn wordt gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken nadat een besluit is bekend gemaakt. Deze bekendmaking gebeurt elektronisch via de website van de gemeente of door toezending van het besluit (bijvoorbeeld een verleende omgevingsvergunning) aan de aanvrager en eventuele derde belanghebbenden. Voor meer informatie over de procedure omtrent de behandeling van bezwaarschriften, zie hierna link bezwaar maken?

Het nemen van een beslissing op bezwaar kan worden uitgesteld met 6 weken en dit zal aan u kenbaar worden gemaakt. Als vanwege bijzondere omstandigheden het ook niet lukt binnen deze termijn een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen, wordt met u een andere termijn afgesproken.

Woo-verzoeken

De afhandelingstermijn van een Woo-verzoek bedraagt 4 weken. De gemeente kan deze termijn verlengen met 2 weken. Bij een Woo-verzoek dient aangegeven te worden van welke (bestuurlijke) documenten u inzage of een afschrift wilt.

Klachten

Bij ingediende klachten heeft u binnen 6 weken een reactie. Dat kan uitgesteld worden met 4 weken, maar dat wordt dan aan u kenbaar gemaakt. Als dat vanwege bijzondere omstandigheden niet lukt wordt er met u een andere termijn afgesproken.