Wat is het?

De parkeerschijfzone bij parkeerplaatsen is bedoeld om langdurig parkeren tegen te gaan. Bij de gemeente kunt u een ontheffing van het verbod op langdurig parkeren aanvragen voor de parkeerschijfzones in de binnenstad. De gemeente verleent deze ontheffing onder specifieke, op gemeentelijk beleid gebaseerde, voorwaarden. In Maassluis zijn enkele parkeerschijfzones in de binnenstad te vinden. In deze parkeerschijfzones mag men op donderdag en zaterdag van 9.00 tot en met 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot en met 21.00 uur niet langer dan tweeënhalf uur achter elkaar geparkeerd staan.

Deze tijdlimiet is door de politie te controleren, omdat de geparkeerde auto's voorzien moeten zijn van een 'blauwe schijf'. Met behulp van deze draaischijf, geplaatst achter de voorruit, kan de bestuurder van de auto aangeven hoe laat de auto op de parkeerplaats is neergezet. Dergelijke parkeerschijven zijn bijvoorbeeld verkrijgbaar bij winkels waar autoaccessoires worden verkocht.

De parkeerschijfzones zijn in de Maassluise binnenstad te vinden op het parkeerterrein aan de Marelstraat, achter de Nieuwstraat, op de Noordvliet n.z. en de Zuidvliet en nabij supermarkt Jumbo aan de Lange Boonestraat.

Let op! Het is voor ondernemers niet mogelijk om een ontheffing voor parkeren in de parkeerschijfzone aan te vragen.

*
Parkeerschijfzones
Kaart ontheffing parkeerschijfzone
Kaart ontheffing parkeerschijfzone

Hoe werkt het?

De aanvraag tot ontheffing

 1. De aanvraag moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Maassluis.
 2. De aanvrager moet binnen het gearceerde gebied wonen, zoals op de plattegrond is aangegeven die u hierboven aantreft.
 3. De ontheffing kan alleen worden aangevraagd voor een personenauto die op naam staat van de aanvrager. In gevallen waarbij sprake is van een 'auto van de zaak' en/of een 'auto op grijs kenteken' zijn de voorwaarden 'de bewoner woonachtig in het gebied' en 'maximaal één ontheffing per adres' de criteria om in aanmerking te komen voor een ontheffing.
 4. De ontheffing dient te worden aangevraagd door middel van het digitale aanvraagformulier onder overlegging van een kopie van deel Ia en Ib van het kentekenbewijs.
 5. Bij ongenoegzaamheid van de ingediende bescheiden of onvolledige invulling van het aanvraagformulier wordt de aanvrager daarvan in kennis gesteld.
 6. De aanvraag zal niet in behandeling worden genomen tot het moment dat alle bescheiden zijn overlegd en/of het aanvraagformulier volledig is ingevuld en ondertekend.

De ontheffing

 1. De ontheffing is geldig voor de duur van een periode van 13 maanden. De periode van de ontheffing is van 1 december tot en met 31 december van het volgende jaar.
 2. Per woonadres wordt maximaal één ontheffing verleend.
 3. De verleende ontheffing is alleen geldig binnen de op de ontheffingskaart aangegeven parkeerschijfzones en voor het voertuig met het op de kaart vermelde kenteken.
 4. De ontheffingskaart blijft eigendom van de gemeente Maassluis. Nadruk is verboden.
 5. Indien de ontheffinghouder de ontheffing wenst te verlengen, dient hij dit uiterlijk 30 september schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar te maken. Dit met inachtneming van het bepaalde onder 'De aanvraag tot ontheffing'.
 6. Tussentijdse kentekenwijziging is alleen mogelijk onder overlegging van een kopie van het kentekenbewijs waaruit die wijziging blijkt en inlevering van de huidige ontheffing.
 7. Het college van burgemeester en wethouders zal tot intrekking van de ontheffing overgaan bij:
  - het verstrekken van onjuiste gegevens
  - het niet nakomen van de voorwaarden behorende bij de ontheffing
  - het niet meer voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor een ontheffing
  - een verzoek daartoe van de ontheffinghouder zelf
 8. Indien het kenteken van het voertuig niet correspondeert met het kenteken dat op de ontheffingskaart is vermeld of indien wijzigingen op de kaart zijn aangebracht door anderen dan de gemeente Maassluis, wordt dit beschouwd als het niet nakomen van de voorwaarden behorende bij de ontheffing.
 9. De ontheffinghouder dient de ontheffingskaart bij gebruik met de bovenzijde duidelijk zichtbaar en volledig leesbaar in het voertuig achter te laten. Wanneer de ontheffingskaart niet op deze wijze is achtergelaten, zal dit worden beschouwd als een overtreding van artikel 25, lid 2 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
 10. Het college van burgemeester en wethouders kan, in geval van bijzondere ontwikkelingen, overgaan tot wijziging van de regeling. Zulks echter eerst na het horen van betrokkenen.

Wat moet ik doen?

 1. Binnen drie weken na ontvangst van de aanvraag wordt een beslissing genomen. De aanvrager wordt van het besluit in kennis gesteld. In geval van een afwijzing wordt de aanvrager daarvan schriftelijk in kennis gesteld.
 2. Om de verleende ontheffing kenbaar te maken ontvangt de aanvrager een ontheffingskaart volgens een door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld model. Op deze kaart zijn het kaartnummer, het kenteken van het voertuig, de parkeerschijfzones en het tijdvak waarbinnen de ontheffing van kracht is, vermeld.
 3. De ontheffingskaart wordt aan de ontheffinghouder overhandigd na betaling van de verschuldigde leges.
 4. Indien de ontheffinghouder de ontheffing wenst te verlengen dient dit uiterlijk 30 september schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar te worden gemaakt. Dit met inachtneming van de aanvraag tot ontheffing en het hierboven genoemde onder punt 1.

Wat moet ik meenemen?

 1. Een kentekenbewijs van het betreffende voertuig.
 2. Een ingevuld aanvraagformulier.
 3. Huidige ontheffing bij kentekenwijziging of verlenging.

Kosten

 1. De ontheffingskaart wordt aan de ontheffinghouder overhandigd na betaling van de verschuldigde leges.
 2. Voor het verlenen of het verlengen van de ontheffing zijn leges verschuldigd op grond van de Legesverordening van de gemeente Maassluis.
 3. Voor het gedurende de looptijd van de ontheffing wijzigen van het op de ontheffingskaart vermelde kenteken zijn geen leges verschuldigd.
 4. Bij opzegging of intrekking van de ontheffingskaart wordt geen restitutie van leges verleend.

De verschuldigde leges bedraagt 30,20 euro

Heeft u gevonden wat u zocht?