Gemeentegarantie

Een gemeentegarantie is een overeenkomst waarbij de gemeente garant staat voor de rente en aflossing van een geldlening die een Maassluise vereniging of instelling met maatschappelijk belang, heeft afgesloten bij een bankinstelling.

Wie kan een gemeentegarantie aanvragen?

Sportvereniging

Voor een investering in de accommodatie zijn de meeste verenigingen aangewezen op een lening bij een bank, een lening die niet zo snel wordt verstrekt wanneer zekerheden ontbreken. De gemeente kan, samen met de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS),  zorgen voor de zekerheid waar banken om vragen. De gemeente kan een borgstelling verlenen tot maximaal 50% van het te lenen bedrag. SWS vervult hierin de verbindende rol tussen bank, gemeente en sportorganisatie.

Overige verenigingen en instellingen

De gemeente kan ook garant staan voor een lening van een ander soort vereniging of instelling. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan een culturele vereniging of een zorginstelling.

Algemene informatie en spelregels

Soorten garantstellingen

In feite kent de gemeente twee soorten garantstellingen:

1. Garantstellingen met tussenkomst van Waarborgfondsen

Waarborgfondsen zijn meestal stichtingen die garant staan voor leningen die kredietverstrekkers (meestal banken) hebben uitstaan bij kredietontvangers zoals sportverenigingen, woningcorporaties, particulieren, welzijnsorganisaties, scholen, etc.). Als een kredietontvanger de aflossing en rente niet meer kan betalen, kan de kredietverstrekker bij het waarborgfonds aankloppen om alsnog het geld te krijgen waar ze recht op heeft. De gemeente fungeert veelal als achtervang. In ander situaties staat de gemeente samen met het waarborgfonds ieder voor 50% garant.


2. Garantstellingen rechtstreeks door de gemeente afgegeven

Rechtstreekse garantstellingen zijn de borgstellingen die zelfstandig door de gemeente worden afgegeven. Het risico ligt direct bij de gemeente. De geldgever heeft de garantie dat de in de overeenkomst van geldlening aangegane verplichtingen zullen worden nagekomen. Indien de geldnemer niet aan de verplichtingen op grond van de overeenkomst kan voldoen, zal de garantieverlener - in dit geval de gemeente - deze verplichtingen van de geldnemer overnemen. De gemeente houdt dan een vordering op de geldnemer. Het risico voor de geldgever is zodoende nihil doordat dit bij de gemeente komt te liggen. Wel zal de gemeente als zekerheid het eerste recht van hypotheek vestigen.

Spelregels

Aan het verstrekken van een gemeentegarantie zijn voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden ofwel spelregels zijn vastgelegd in de verordening garantieverlening gemeente Maassluis(externe link).

Eén van de spelregels is dat wanneer er een waarborgfonds voor de betreffende discipline bestaat (sport, zorg, wonen), zal allereerst een aanvraag bij het betreffende waarborgfonds moeten worden ingediend. Met het aanvraagformulier van het waarborgfonds kunt u tijdens de het online aanvragen van de garantie bij de gemeente Maassluis een verkorte procedure doorlopen doordat de meeste gegevens al door u zijn verstrekt bij de aanvraag bij het waarborgfonds. Op deze manier hoeft u niet twee keer de gegevens voor een aanvraag te verzamelen.

Gemeentegarantie aanvragen

Voor het eerst aanvragen

Indien u nog niet eerder gemeentegarantie heeft aangevraagd en u ontvangt ook geen subsidie van de gemeente, dan kunt u het aanvraagformulier invullen en sturen naar de gemeente. Uw aanvraag zal worden beoordeeld en u ontvangt via de mail een gebruikersnaam en wachtwoord zodat u uw garantieaanvraag kunt volgen in 'mijn dossier'.

Ontvangt u al subsidie?

In het geval dat u al subsidie ontvangt van de gemeente, dan zijn er al gegevens van u bij ons bekend. Met deze inloggegevens kunt u alle informatie raadplegen van uw aanvraag voor een subsidie en/of gemeentegarantie.

Gemeentegarantie verantwoorden

De verantwoording voor een verleende gemeentegarantie voor het jaar 2023 dient vóór 1 september 2024 te zijn ingediend.

In 'mijn dossier' kunt u de jaarlijkse verantwoording indienen. Hiervoor dient u een verantwoordingsformulier in te vullen en de bijbehorende verantwoordingsstukken te uploaden. Alleen via deze link kunt u de verantwoording online indienen:

  1. U logt in.
  2. Via het tabblad 'Eerdere aanvragen’ opent u de gemeentegarantie waarvoor u financiële stukken wilt uploaden via de link 'openen'. 
  3. Rechts bovenin ziet u 'verantwoordingsacties’.
  4. U opent via de link het formulier.
  5. U vult het verantwoordingsformulier in. Onderaan dit formulier heeft u de mogelijkheid om de gevraagde bijlagen te uploaden.