Cultuureducatie is belangrijk voor de culturele en creatieve ontwikkeling van kinderen en jongeren. Cultuur inspireert, stimuleert, verrijkt en verbindt. Cultuuronderwijs is binnen Maassluis dan ook een onderdeel van het onderwijskansenbeleid. Daarnaast is Maassluis rijk aan culturele organisaties en activiteiten en daar willen we graag kinderen enthousiast voor maken. Op school via het Cultuurmenu en Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) en na schooltijd met Kies voor Cultuur.

Cultuurmenu

Het Cultuurmenu bestaat al ruim tien jaar en is een afwisselend programma vol leuke en leerzame culturele activiteiten voor alle scholen van Maassluis. Twee keer per jaar maken de leerlingen kennis met verschillende disciplines rond kunst en cultuur. Denk hierbij aan disciplines als Beeldende kunst, dans, theater en cultureel erfgoed. Het Cultuurmenu wordt verzorgd door lokale kunst- en cultuurorganisaties, bijvoorbeeld Muziek@Maasluis, Theater Koningshof en Bibliotheek De Plataan. Maar ook het Kunstgebouw, de provinciale organisatie voor cultuuronderwijs en cultuurparticipatie in Zuid-Holland, levert een bijdrage aan het Cultuurmenu.

De gemeente coördineert de uitvoering van het Cultuurmenu en ondersteunt het initiatief financieel.

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

Naast het Cultuurmenu kennen we in Maassluis ook Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). CMK is een landelijk programma dat in 2013 is opgestart door het ministerie van OCW. Het doel van het programma is goed cultuuronderwijs op elke school voor ieder kind. Het allergrootste verschil tussen het Cultuurmenu en CMK is dat het CultuurMenu erop gericht is om kinderen in aanraking met kunst/cultuur/erfgoed te brengen. CMK is erop gericht om de cultuurkennis van scholen en leerkrachten te versterken en op die manier cultuureducatie ook onderdeel te maken van het lesprogramma. Maassluis is vanaf de regeling CMK-2 2017-2020 ingestapt en dit wordt gecontinueerd in de regeling CMK-3 2021-2024link naar pdf bestand.

Combinatiefunctionarissen Cultuur

Een combinatiefunctie is een functie binnen onderwijs, sport en/of cultuur waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijktijdig, of in ieder geval voor een substantieel deel, te werk wordt gesteld ten behoeve van twee van deze werkvelden/sectoren. Een combinatiefunctie bestaat derhalve uit twee delen die binnen- en buitenschools kunnen worden ingezet.

De combinatiefunctionarissen Cultuur stimuleren deelname aan cultuur en verbinden cultuur met andere sectoren. In Maassluis zijn drie combinatiefunctionarissen cultuur actief, bij de Bibliotheek de Plataan, bij Muziek@Maassluis en bij het Jeugdtheaterhuis Maassluis.

Het initiatief voor deze functies is gestart met de 'Impuls brede scholen, sport en cultuur', sinds 2013 beter bekend als de 'Brede impuls combinatiefuncties'. De ministeries van VWS, OCW en SZW stellen middels de regeling geld beschikbaar voor gemeenten om combinatiefunctionarissen aan te stellen. Het gaat hier om cofinanciering; gemeenten die deelnemen dragen 60% van de kosten bij, zelf en/of via lokale partners.

Kies voor Cultuur

Ook na schooltijd biedt de gemeente culturele activiteiten voor kinderen van de basisschool aan. Met het project “Kies voor Cultuur” biedt de gemeente Maassluis culturele organisaties een platform om leerlingen in de groepen 3 tot en met 8 van de Maassluise basisscholen kennis te laten maken met hun activiteiten. Ieder schooljaar wordt een programma samengesteld met culturele kennismakingsactiviteiten. Het project wordt opgezet en gecoördineerd vanuit het team Cultuur van de gemeente Maassluis.

Kijk op de website(externe link) voor het totale aanbod en schrijf je in!

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wilt u meedoen met sport of cultuur, maar heeft u een laag inkomen? Misschien kan het Jeugdfonds Sport en Cultuur helpen! Het Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalt de contributie/lesgeld en eventueel kleding en attributen voor kinderen en jongeren (4-18 jaar) uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Hier is een intermediair voor nodig. Dit is bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach of een maatschappelijk werker. Kijk voor informatie op de website van Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland(externe link).

Week van de Cultuur