J.C. de Jong

In 2015 heeft de gemeenteraad de Cultuurvisie Maassluis 2015-2020 'Alles stroomt, niets blijft hetzelfde' vastgesteld. In de Cultuurvisie worden drie thema’s behandeld, te weten:

1. Aantrekkelijk wonen, werken en leven in Maassluis;

2. De maatschappelijke rol van kunst en cultuur in Maassluis;

3. De cultuurparticipatie van kinderen en jongeren.

De Cultuurvisie richt zich voornamelijk op de maatschappelijke waarden van cultuur, maar heeft ook aandacht voor de economische waarden van cultuur binnen Maassluis. In de Cultuurvisie ligt de nadruk op meer verbinding te leggen tussen verschillende instellingen, organisaties, verenigingen en inwoners van Maassluis. De Cultuurvisie is niet alleen opgesteld door instellingen in het culturele veld, maar samen met instellingen op terreinen als zorg, toerisme, onderwijs, jeugd en het bedrijfsleven. Er is voor deze samenwerking gekozen, omdat het vormgeven van cultureel aanbod door de inwoners van Maassluis, zowel bij organisaties en verenigingen, als bij individuele inwoners ligt. In de Cultuurvisie is voor beleid gekozen dat abstracte vergezichten vermijdt zodat er ruimte is voor initiatieven van de inwoners en instellingen van Maassluis, de Cultuurvisie wil namelijk vanuit het perspectief van de inwoners werken. Hiervoor is een Stadsmakelaar Cultuur aangesteld.

In het coalitieakkoord 2018-2022 stelt het college:

"Cultuur moet alle groepen in de samenleving bereiken. Om dit te realiseren streven we ernaar om alle groepen in de samenleving te betrekken bij hetgeen cultuur te bieden heeft. Dit doen we door de amateurkunst te versterken, maar we zien ook mogelijkheden via gemeenschapskunst (community art) waarmee mensen in een straat of buurt bij elkaar worden gebracht. Ook kan het instrument van subsidieverstrekking worden ingezet om organisatoren te stimuleren hun evenementen aantrekkelijker te maken voor een breder publiek."

In het coalitieakkoord is tevens gesteld dat de Cultuurvisie regelmatig geëvalueerd wordt en dat deze actueel gehouden wordt door de aanbevelingen uit te voeren die uit de evaluatiesvoortvloeien. In 2020 heeft de eerste evaluatie plaatsgevonden.

Cultuurvisiecafe

Cultuurvisie

Heeft u gevonden wat u zocht?