J.C. de Jong

Kunst en Cultuur valt binnen het programma Samenlevingszaken. De kernopdracht uit de beleidsvisie van de afdeling is meer kwaliteit voor de inwoners realiseren met de beschikbare middelen. Samenwerking tussen alle betrokkenen is hierin het sleutelwoord. De uitvoering van het samenlevingsbeleid is geënt op drie maatschappelijke effecten. De doelstellingen kunnen worden teruggeleid naar één of meer van deze effecten:

  1. Gezondheid als basis voor meedoen.
  2. Inwoners van Maassluis nemen deel aan de samenleving.
  3. In Maassluis is het goed wonen.

Cultuurvisie

In 2015 heeft de gemeenteraad de Cultuurvisie Maassluis 2015-2020 'Alles stroomt, niets blijft hetzelfde' vastgesteld. Het einddoel in 2020 is: "In 2020 is het bloeiende culturele leven en de rijke cultuurhistorie van Maassluis veel zichtbaarder, zowel voor inwoners als voor bezoekers.
De Cultuurvisie van Maassluis krijgt langs drie thema’s vorm. De inhoud van die thema’s hebben we met het culturele en maatschappelijke veld, inwoners en ondernemers van Maassluis besproken en afgestemd. Onder ieder thema hebben we twee doelen geformuleerd:

1. Aantrekkelijk wonen, werken en leven in Maassluis 

Om Maassluis als vestigingsplaats en bestemming aantrekkelijker te maken willen we werken aan twee doelen:

  • De zichtbaarheid van het materiële en immateriële cultureel erfgoed versterken richting bezoekers en bewoners van Maassluis.
  • De buitenruimte van Maassluis, inclusief de toegangswegen tot de stad, aantrekkelijker maken.

2. Maatschappelijke rol van kunst en cultuur in Maassluis

Participatie in kunst en cultuur geeft plezier, helpt om talenten te ontplooien en vergroot de betrokkenheid bij elkaar. De maatschappelijke rol van kunst en cultuur – ook in het kader van zorg, welzijn en wijkgerichte activiteiten – willen we langs twee wegen verder ontwikkelen:

  • De betrokkenheid van bewoners bij kunst en cultuur bevorderen, zowel in de rol van deelnemer als in de rol van medeverantwoordelijke voor de organisatie.
  • De positie van de amateurkunst in Maassluis versterken.

3. Cultuurparticipatie van kinderen en jongeren

Onder alle betrokkenen bij kunst en cultuur leeft de wens om extra te investeren in de cultuurdeelname van deze groepen. Daarbij maken we een onderscheid tussen:

  • De cultuureducatie van kinderen in de leeftijd 4-12 jaar versterken.
  • De cultuurparticipatie van jongeren in de leeftijd 12 jaar en ouder vergroten.

Vanaf 2016 gaan we actief aan de slag om de uitgangspunten van de Cultuurvisie verder uit te werken en te implementeren.We gaan o.a. een cultuurmakelaar aanstellen en zullen prioriteiten gaan stellen, verdeeld over de periode dat de visie geldig is. Ook zullen we in samenwerking met de Culturele Raad, de betrokkenen uit het voortraject en uiteraard ook nieuwe spelers die ons pad kruisen, verder gaan werken aan de uitvoering van de beleidslijn die met het raadsbesluit is ingezet.

De Cultuurvisie heeft een eigen Facebookpagina ‘Cultuurvisie Maassluis 2.0’ waarop met regelmaat de ontwikkelingen rond de  uitvoering van de Cultuurvisie worden geplaatst en waarop ook de mogelijkheid is om te reageren.

Heeft u gevonden wat u zocht?