Samenvatting

De kosten die gemoeid zijn met het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval worden betaald uit de opbrengst van de afvalstoffenheffing. Bij afvalstoffenheffing wordt ervan uit gegaan dat afval in elk huishouden ontstaat. Dit betekent dat deze belasting ook betaald moeten als u (een periode) geen gebruik maakt van de reinigingsdienst.

Kosten

Tarieven 2021

Het tarief voor een éénpersoonshuishouden is € 30,- per maand. Bij een meerpersoonshuishoudens wordt het tarief van 
€ 34,90 per maand in rekening gebracht.

Voorwaarden

Doel

Afvalstoffenheffing is een gemeentelijke heffing. Het doel van deze heffing is het dekken van de kosten die de gemeente maakt om het afval van huishoudens in te zamelen en te verwerken.

Verplichte betaling

De gemeente heeft het recht deze heffing op te leggen aan een ieder die daar gebruik van maakt.

Gang van zaken

Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar maken via het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift richt u aan het hoofd van het cluster Bedrijfsvoering van de gemeente Maassluis.

In uw bezwaarschrift dient u minimaal de volgende zaken te vermelden:

  1. De naam en het adres van de belastingplichtige.
  2. Een omschrijving van de aanslag waartegen het bezwaar wordt gemaakt.
  3. De reden van het bezwaar (de motivering).
  4. Het bewaarschrift moet ondertekend zijn.

(U kunt in een bezwaarschrift tegen meer dan één aanslag bezwaar maken)

Wijst de gemeente uw bezwaar af, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze uitspraak beroep aantekenen bij de Belastingkamer van de Rechtbank door middel van het indienen van een beroepschrift. Wanneer u tegen de uitspraak op het bezwaarschrift in beroep wilt gaan, worden aan het beroepschrift dezelfde eisen gesteld als aan het bezwaarschrift. Let u er wel op dat u in uw beroepschrift niet de dagtekening en omschrijving van de aanslag geeft, maar de dagtekening en omschrijving van de uitspraak op uw bezwaarschrift.

Achtergrond

Belastingverordening en GBA

De hoogte van de aanslag wordt vastgesteld aan de hand van tarieven uit de gemeentelijke verordening. Als de hoogte van de aanslag afhankelijk is van het aantal personen binnen een huishouden, wordt hiervoor het onderdeel persoonsgegevens van de Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA) geraadpleegd. Het is daarom van belang dat u zich altijd bij de gemeente laat inschrijven op het adres waar u woont.

Contactpersonen

Reiniging

tel: 14 010
e-mail: gemeente@maassluis.nl

Belastingen

tel: 010-5931999
e-mail: belastingen@maassluis.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?