Wat is het?

Heeft u wel eens last van uw buren? Bijvoorbeeld door lawaai, rommel of stank of u vermoed dat er te veel mensen in een woning wonen. Of huurt u een woning van een particuliere verhuurder? En vindt u dat de verhuurder discrimineert of bedreigt? Te hoge borg vraagt of oneerlijke servicekosten rekent? Dan kunt u ongewenst gedrag van verhuurders melden.

Melden woonoverlast

Huurt u van een woningcorporatie? Meld uw klacht dan bij de corporatie die de woning verhuurt. Die werkt de klacht zelf af.

Woonoverlast, overbewoning en ongewenste verhuurpraktijken 

Alle Maassluizers moeten zich prettig en veilig thuis voelen in zijn eigen huis en buurt. Een prettige woonomgeving speelt hierbij een grote rol. Soms ervaren bewoners woonoverlast door hun buren of omgeving. Er zijn verschillende vormen van woonoverlast. Denk aan:  

 • buren die lawaai maken,  
 • een bewoner die zich vreemd of luidruchtig gedraagt in zijn woning of op balkon, 
 • verloedering en vervuiling,
 • teveel mensen die in een woning wonen, bijvoorbeeld door illegale kamerverhuur.
 • Ongewenste verhuurpraktijken: bijvoorbeeld door intimidatie, discriminatie of door het moeten betalen van een te hoge waarborgsom of servicekosten. 

Woonoverlast wordt vaak onderling opgelost maar het kan ook voorkomen dat de gemeente of woningbouwcorporatie maatregelen moet treffen om deze woonoverlast op te lossen. 

Praktische tips om woonoverlast te voorkomen

Deze praktische tips kunnen mogelijk bijdragen aan een goede verstandhouding met uw buren.  

 • Licht buren vooraf in over een feestje of een verbouwing, zodat ze zich erop in kunnen stellen. 
 • Neem binnen afscheid van gasten, en niet buiten.  
 • Neem pakjes voor elkaar aan en geef ze bij thuiskomst meteen aan de buren. 
 • Zet af en toe ook de kliko van de buren even bij hun woning terug. 
 • Verwijs uw eigen bezoek naar de gemeenschappelijke parkeerplaats en laat ze niet op de stoep parkeren of bij uw buren voor de deur. 
 • Houd rekening met uw buren. Zet uw geluidsapparatuur of uw televisie niet hinderlijk hard aan. 
 • Voer geen vogels op plaatsen waar dit voor overlast kan zorgen. Achtergebleven voer trekt ook ongedierte aan. 
 • Laat uw kat of hond niet zwerven. Mochten ze onverhoopt hun behoefte doen op een plaats die daar niet voor bestemd is, ruim het dan direct op. In gemeenschappelijke ruimtes, zoals liften en gangen, dient u vervuiling door uw huisdier op te ruimen. 
 • Maak afspraken met elkaar over het schoonhouden van de portiek en de trappen. Kom de afspraken hierover na. 
 • Plaats vuilniszakken en grofvuil niet op plekken die voor iedereen toegankelijk zijn. De kans is groot dat anderen de zakken open maken of dat de zakken kapotgaan. 
 • Klussen in huis is af en toe noodzakelijk. Als u gaat boren, klinkt dit vaak verder door dan u denkt. Ook al hebben uw nabije buren er geen hinder van, slapende kinderen die een aantal etages hoger of lager wonen vaak wel. Stop bijtijds, uiterlijk rond 19.30 uur. 
 • Stal geen fietsen of brommers in de hal of op de galerij. 
 • Onderhoud uw tuin regelmatig. Onkruid heeft de nare eigenschap om zich snel te verspreiden. Zadel hier uw buren niet mee op. 
 • Neem eerst contact op met uw buren als u een schutting of bijvoorbeeld een schuur in uw tuin wilt plaatsen. 

Burenbemiddeling

Komt u er samen niet uit? Burenbemiddeling Maassluis kan helpen om irritaties bespreekbaar te maken en te voorkomen dat deze te hoog oplopen. Het team bestaat uit onpartijdige vrijwilligers die getraind zijn om problemen te bespreken en afspraken te maken. 

Op zoek naar een burenbemiddelaar? 

Heeft u een probleem met één van uw buren en wilt u een beroep doen op burenbemiddeling? Vul dan het contactformulier burenbemiddeling in of bel 010-4351022 voor meer informatie over burenbemiddeling.

Woonoverlast melden

Huurt u een woning van Maasdelta? 
Telefoonnummer 0181-603703. Of u meldt de overlast via het overlastformulier dat u kunt vinden op de website van Maasdelta.

Huurt u een woning van Hef Wonen? 
Telefoonnummer  010-2106600. Of u meldt de overlast via het overlastformulier dat u kunt vinden op de website van Vestia.

Bent u zelf eigenaar van uw woning of eigenaar/bewoner van een appartement. Of huurt u een woning van een particulier? En heeft u een klacht over uw woning of uw verhuurder? Dan kunt u dit melden  bij de gemeente via telefoonnummer 14 010 of het digitale formulier Woonoverlast.

Ongewenste verhuurpraktijken

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. Deze wet moet ongewenst gedrag van verhuurders voorkomen. Zoals te hoge borg vragen, oneerlijke servicekosten rekenen, discrimineren en bedreigen. In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Werken verhuurders niet volgens die regels? Dan kan de gemeente een waarschuwing of boete geven. Ook kunnen huurders ongewenst gedrag van verhuurders melden.

Regels

Dit zijn de 7 regels van goed verhuurderschap:

 1. De verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren.
 2. De verhuurder mag de huurder niet bedreigen of bang maken.
 3. De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.
 4. De verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken.
 5. De verhuurder moet huurders goed informeren over:
  • rechten en plichten van de huurder over de woning (die niet in het huurcontract staan)
  • de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt
  • contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken
  • informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  • de servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien
 6. De verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan (Burgerlijk Wetboek art 259 en 261 van boek 7).
 7. De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen.

Buitenlandse werknemers

Er zijn extra regels voor verhuur aan buitenlandse werknemers (migranten). Om buitenlandse werknemers te beschermen, moeten werkgevers contracten voor werken en wonen scheiden. Ook moeten zij huurders schriftelijk informeren in een taal die zij begrijpen.

Meldpunt voor huurders 

Volgens de nieuwe wet moet elke gemeente een meldpunt hebben. Daar kunnen huurders en woningzoekenden een melding doen als de verhuurder zich niet aan de 7 regels van goed verhuurderschap houdt. Heeft u last van ongewenste verhuurpraktijken? Dan kunt dit melden bij de gemeente via telefoonnummer 14 010 of  maak een melding via onderstaand formulier. 

Melden woonoverlast

Brochure discriminatie op de woningmarkt (PDF 267KB)

Bent u verhuurder?

Welke nieuwe regels voor verhuurders en verhuurbemiddelaars gelden vanaf 1 juli 2023?

U moet zich vanaf 1 juli 2023 houden aan regels die huurmisstanden voorkomen. Bijvoorbeeld tegen intimidatie en woondiscriminatie of te hoge borg. Dat staat in de nieuwe Wet goed verhuurderschap. Lees wat er voor u als verhuurder wijzigt.

1. U heeft een werkwijze om woondiscriminatie te voorkomen.

Om woondiscriminatie tegen te gaan, moet u:

 • een heldere en transparante selectieprocedure gebruiken en bekendmaken;
 • gebruikmaken van niet-discriminerende selectiecriteria;
 • aan de afgewezen kandidaat-huurders uitleggen waarom voor een andere huurder is gekozen.

Vanaf 1 januari 2024 moet u de werkwijze:

 • schriftelijk vastleggen:
 • openbaar maken;
 • aanpassen als dat nodig is;
 • bekend maken bij uw eventuele werknemers.

2. U mag de huurder niet intimideren.

U mag een huurder niet intimideren. Denk bijvoorbeeld aan dreigen om de huurovereenkomst te beëindigen of de elektriciteit af te sluiten.

3. U mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.

Vraagt u uw huurder een waarborgsom te betalen? Die waarborgsom mag sinds 1 juli 2023 maximaal twee maanden kale huur zijn. Voor contracten afgesloten voor 1 juli 2023 mag dit maximaal drie maanden kale huur zijn. Dat heeft de rechter bepaald. U moet de waarborgsom binnen 14 dagen na het einde van de huurovereenkomst aan uw huurder terugbetalen.

U mag alleen de volgende vier kosten verrekenen met de waarborgsom:

 • Achterstallige huur
 • Servicekosten
 • Schade aan de huurwoning die voor de rekening van de huurder is
 • Energieprestatievergoeding

Andere kosten zoals administratiekosten mogen niet verrekend worden met de waarborgsom. Bij verrekening met de waarborgsom betaalt u het resterende bedrag binnen 30 dagen na beëindiging van de huur terug aan de huurder.

U bent verplicht de huurder schriftelijk te informeren over een verrekening op de waarborgsom. Hierover stuurt u een volledige kostenspecificatie aan de huurder.

4. U legt alle afspraken met uw huurder schriftelijk vast.

Maak duidelijke afspraken met uw huurder. Sinds 1 juli 2023 bent u verplicht die afspraken met uw huurder vast te leggen in een huurcontract.

5. U geeft uw huurder informatie over de algemene rechten en plichten.

U moet de huurder bij het sluiten van het huurcontract schriftelijk informeren over de volgende punten:

 • De huurder mag de woning alleen gebruiken zoals met u is afgesproken.
 • U mag de woning alleen met toestemming van de huurder betreden. Er zijn enkele uitzonderingen voor deze regel.
 • De verschillende soorten huurovereenkomsten met de bijbehorende huur- en huurprijsbescherming. U kunt hiervoor verwijzen naar informatie over wat er in huurcontracten staat op Rijksoverheid.nl.
 • Wat de huurder kan doen als de woning gebreken heeft. U kunt hiervoor verwijzen naar Rijksoverheid.nl.
 • Een overzicht van waarvoor de huurder naar de Huurcommissie kan of naar de kantonrechter.
 • Als u een waarborgsom in rekening brengt, moet u de huurder te informeren over:
  • de hoogte van de waarborgsom;
  • de termijnen waarbinnen u de waarborgsom moet terugbetalen;
  • de manier waarop u de waarborgsom moet terugbetalen.
 • Contactgegevens waar de huurder vragen over de woning kan stellen.
 • Als u servicekosten bij uw huurder in rekening brengt, moet u de huurder informeren over:
  • de hoogte van de servicekosten;
  • uw jaarlijkse volledige kostenspecificatie aan de huurder.
 • Vanaf 1 januari 2024 moet u de huurder ook informeren over de contactgegevens van het gemeentelijk meldpunt.

6. U mag geen onredelijke servicekosten vragen

U mag geen onredelijke servicekosten aan uw huurder vragen. Ook geeft u de huurder ieder jaar een afrekening van de servicekosten.

Extra regels bij verhuur aan een arbeidsmigrant

Als u de woning aan een arbeidsmigrant verhuurt, dan gelden de volgende extra regels:

 • U moet de huurovereenkomst los van de arbeidsovereenkomst vastleggen.
 • De informatie over de algemene rechten en plichten van de huurder moet u aanbieden in een taal die de arbeidsmigrant begrijpt of waar hij de voorkeur aan geeft.

Handhaving

Houdt u zich niet aan een van deze regels? De gemeente kan u dan sancties opleggen. Bijvoorbeeld een dwangsom of een bestuurlijke boete. In het uiterste geval kan de gemeente zelf de woning in beheer nemen. Let op: bij een bestuurlijke boete of inbeheername worden uw gegevens openbaar gemaakt.

Heeft u gevonden wat u zocht?