'Iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving', dat is de kortste samenvatting van de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen aan de samenleving. Zelfstandig of geholpen door familie, vrienden of bekenden. De gemeente biedt ondersteuning aan inwoners die dit niet zelf kunnen regelen. Eigen verantwoordelijkheid en het optimaal benutten van ieders kwaliteiten zijn belangrijk. 

Op de website van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden over zorg en ondersteuning thuis.

Waar kan ik terecht voor ondersteuning?

De gemeente Maassluis heeft de uitvoering van een aantal taken op het gebied van zorg en welzijn en jeugd (als gevolg van de invoering van de wet Wmo 2015 en de Jeugdwet) ondergebracht bij wijkteam VraagRaak. In dit team werken professionele hulp- en zorgverleners.

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn. Daarnaast voeren gemeenten taken uit die voorheen vielen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Er is dus sprake van ingrijpende veranderingen in de Wmo.

Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Een medewerker van het wijkteam bekijkt samen met u wat het beste aansluit op uw hulpvraag. Daarbij bespreekt u ook wat u zelf kunt, of kunt regelen met hulp van familie, vrienden, buren en vrijwilligers. VraagRaak werkt nauw samen met ROGplus, de organisatie die voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam maatwerkvoorzieningen regelt en indicaties verzorgt.  Neem voor meer informatie contact op met VraagRaak.

Welke voorzieningen zijn er?

In Maassluis zijn diverse voorzieningen om u te ondersteunen, zoals:

  • aanpassingen in huis
  • dagbesteding
  • beschermd wonen
  • huishoudelijke hulp
  • rolvoorzieningen
  • logeren
  • individuele begeleiding
  • vervoer
  • voorzieningen voor kinderen

Tegemoetkomingsregelingen

Kijk voor informatie over tegemoetkomingsregelingen de website van ROGplus of ga naar wijkteam VraagRaak.

Eigen bijdrage

Ontvangt u ondersteuning van ROGplus? Dan moet u een daarvoor een eigen bijdrage betalen. Lees hierover meer op de website van ROGplus.

Vermoeden van fraude?

Het is belangrijk dat het geld dat voor de Wmo beschikbaar is, terecht komt bij mensen die het echt nodig hebben. Heeft u het idee dat er mogelijk misbruik wordt gemaakt van een persoonsgebonden budget? Bij het bestrijden van fraude hebben we uw hulp nodig. Geef het daarom aan ons door als u vermoedt dat iemand fraudeert. Dan kunnen wij dit onderzoeken en eventueel maatregelen nemen. Kijk voor meer informatie op de website van ROGplus. U kunt een vermoeden van misbruik ook anoniem melden bij het landelijk PGB-meldpunt.

Toezicht Wmo

Toezicht Wmo van GGD Rotterdam-Rijnmond houdt in Maassluis toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo. De toezichthouders Wmo voeren het toezicht uit bij zorginstellingen waar de gemeente een contract mee heeft of bij de aanbieders die cliënten zelf met een persoonsgebonden budget (pgb) inschakelen. De toezichthouders toetsen de kwaliteit van de ondersteuning en zorg die geboden wordt in het kader van de Wmo. Dit toezicht is ook van toepassing op zorg die gemeenten zelf aanbieden in het kader van de Wmo. De toezichthouder doet geen onderzoek naar klachten en/of fraude, maar kan dit wel als signalen over de kwaliteit van ondersteuning verwerken.

Toezicht Wmo | GGD Rotterdam-Rijnmond

Meepraten?

Wilt u meepraten over keuzes die het gemeentebestuur maakt rondom zorg en ondersteuning? Neem dan contact op met Adviesraad Samenlevingszaken. Deze adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over beleidsonderwerpen rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Langdurige zorg

Wie 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft, heeft recht op verblijf in een zorginstelling. Het gaat om zware zorg voor kwetsbare ouderen of mensen met een handicap of psychische aandoening. De zorg thuis ontvangen kan ook, maar alleen als dit verantwoord en doelmatig is. Het moet bijvoorbeeld wel gezond en veilig zijn. De Wet langdurige zorg (Wlz)  regelt deze zware, intensieve zorg.

Heeft u gevonden wat u zocht?