'Iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving', dat is de kortste samenvatting van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen aan de samenleving. Zelfstandig of geholpen door familie, vrienden of bekenden. De gemeente biedt ondersteuning aan inwoners die dit niet zelf kunnen regelen.

Op de website van de Rijksoverheid(externe link) is meer informatie te vinden over zorg en ondersteuning thuis.

Waar kan ik terecht voor ondersteuning?

In Maassluis kunt u met vragen over hulp vanuit de Wmo terecht bij wijkteam VraagRaak(externe link). In dit team werken professionele hulp- en zorgverleners.

Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Een medewerker van het wijkteam bekijkt samen met u wat het beste aansluit bij uw hulpvraag. Daarbij bespreekt u ook wat u zelf kunt of kunt regelen met hulp van familie, vrienden, buren en vrijwilligers. VraagRaak werkt nauw samen met ROGplus(externe link). ROGplus is de organisatie die voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam onder andere maatwerkvoorzieningen regelt: dit zijn voorzieningen die zijn afgestemd op de persoonlijke situatie van degene die hulp nodig heeft. Neem voor meer informatie contact op met VraagRaak(externe link).

Eigen bijdrage

Als u hulp vanuit de Wmo krijgt, betaalt u vaak een deel van de kosten zelf. Dit wordt de 'eigen bijdrage' genoemd. Elke maand maakt u een vast geldbedrag over aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Lees hierover meer op de website van ROGplus(externe link).

Vermoeden van fraude?

Het is belangrijk dat het geld dat voor de Wmo beschikbaar is terecht komt bij mensen die het echt nodig hebben. Heeft u het idee dat er mogelijk misbruik wordt gemaakt van een persoonsgebonden budget? Bij het bestrijden van fraude is uw hulp nodig. Meldt het daarom als u vermoedt dat iemand fraudeert. Dan kan dit worden onderzocht en worden eventueel maatregelen genomen. Kijk voor meer informatie op de website van ROGplus(externe link). U kunt een vermoeden van misbruik ook anoniem melden bij het landelijk PGB-meldpunt(externe link).

Toezicht Wmo

Toezicht Wmo van GGD Rotterdam-Rijnmond houdt in Maassluis toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo. De toezichthouders Wmo voeren het toezicht uit bij zorginstellingen waarmee de gemeente een contract heeft of bij de aanbieders die cliënten zelf inschakelen met een persoonsgebonden budget (pgb). De toezichthouders toetsen de kwaliteit van de ondersteuning en zorg die geboden wordt in het kader van de Wmo. Dit toezicht is ook van toepassing op zorg die gemeenten zelf aanbieden in het kader van de Wmo. De toezichthouder doet geen onderzoek naar klachten en/of fraude, maar kan deze wel verwerken als signalen over de kwaliteit van ondersteuning.

Toezicht Wmo | GGD Rotterdam-Rijnmond(externe link)

Langdurige zorg

Heeft u 24 uur per dag zorg of toezicht nodig? Dan kunt u een aanvraag doen voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt zware en intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Een aanvraag voor de Wlz doet u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt hiervoor dus niet bij de gemeente terecht. Lees hier(externe link) voor meer informatie.

Heeft u gevonden wat u zocht?