De gemeenteraad komt, uitgezonderd de vakantieperiodes, iedere week op de dinsdagavond bij elkaar. 

De ene week voor de

Thema-avond
Op de thema-avond vinden bijeenkomsten plaats ter oriëntatie, informatie van de raadsleden. Tijdens deze avonden worden er geen politieke vragen gesteld en wordt geen politiek debat gevoerd. Er worden bijvoorbeeld presentaties of workshops gegeven of er vinden werkbezoeken plaats. De onderwerpen van deze avonden worden in belangrijke mate door de raad zelf aangedragen.

en de andere week voor de

Commissievergaderingen en de raadsvergadering
De avond waarop de commissie- en raadsvergaderingen plaatsvinden wordt het Debat op Dinsdag genoemd.
Het Debat op Dinsdag bestaat uit twee onderdelen:

  • van 19:00 - 21:00 uur vinden er gelijktijdig twee raadscommissie- vergaderingen plaats.
  • van 21:00 - 23:00 uur vindt de raadsvergadering plaats.

De raadscommissies staan in het teken van onderzoek, voorbereiding en oordeelsvorming. Er wordt gewerkt met een tijdsplanning die door de agendacommissie van de gemeenteraad wordt bepaald. In de raadscommissies worden geen besluiten genomen en er wordt geen onderling politiek debat gevoerd. De commissie bepaalt gezamenlijk of er nog een sessie in een commissievergadering nodig is of dat onderwerpen als hamerstuk of als debatstuk naar een raadsvergadering doorgesluisd worden. Het politieke debat vindt dus uiteindelijk in de raadsvergadering plaats.

De commissievergaderingen zijn live, via een audiouitzending op internet(externe link) te volgen of achteraf te raadplegen.

In de gemeenteraadsvergaderingen worden de besluiten genomen. De vergaderingen staan in het teken van het politieke debat, dat zich voornamelijk richt op politieke verschillen van mening tussen raad en college of tussen de raadsleden onderling. Hier kunnen ook moties, amendementen e.d. ingediend worden.

De gemeenteraadsvergaderingen zijn live, via een video-uitzending op internet(externe link) te volgen of achteraf te raadplegen.

De gemeenteraad en de raadscommissies werken volgens een Reglement van Orde waarin is vastgelegd hoe vergaderingen dienen te verlopen.

Heeft u gevonden wat u zocht?