Wat is het?

De watervergunning integreert alle vergunningstelsels van de verschillende waterwetten.Daarmee gaan zes vergunningen uit de eerdere waterbeheerwetten op in één watervergunning. Het gaat hierbij om een scala van handelingen in watersystemen die voorheen door de afzonderlijke wetten werd gereguleerd, zoals het lozen van verontreinigende stoffen op het oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het dempen van een sloot.

Wat moet ik doen?

Informeer eerst bij de gemeente of de bevoegde instantie of u een vergunning nodig hebt voor de wateractiviteiten die u wilt uitvoeren. Vaak is een melding al voldoende.

Vooroverleg

U kunt het beste vooraf overleg voeren met de bevoegde instantie. De bevoegde instantie beoordeelt of een gevraagde vergunning wordt verleend. Vooroverleg kan de beoordeling van uw aanvraag makkelijker maken en u hoort precies waarvoor u een watervergunning nodig hebt en welke voorwaarden gelden. Welke instantie bevoegd is, hangt af van uw voorgenomen activiteiten en de locatie. Bevoegde instanties zijn:

  • het waterschap (voor een regionaal watersysteem en kleine industriële grondwateronttrekkingen/infiltraties);
  • Rijkswaterstaat (voor het hoofdwatersysteem);
  • de provincie (voor grote industriële grondwateronttrekkingen/infiltraties);
  • de Inspectie Verkeer en Waterstaat (voor eigen werken van Rijkswaterstaat).

Aanvraag indienen

Een aanvraag voor een watervergunning kunt u alleen indienen met het Aanvraagformulier watervergunning(externe link). Doorloop daarna de volgende stappen:

  • Vul het algemeen deel van het aanvraagformulier in en vervolgens het onderdeel dat van toepassing is op uw activiteiten.
  • Voeg de gevraagde bijlagen toe. Zet op elke bijlage een onderscheidend nummer.
  • Onderteken het aanvraagformulier.
  • Verstuur het aanvraagformulier met bijlagen naar de gemeente of de bevoegde instantie.

De beoordeling van de aanvraag

De bevoegde instantie beoordeelt of de gevraagde vergunning kan worden verleend. Uw aanvraag wordt beoordeelt in een korte of lange procedure. Dit hangt af van de activiteiten die u wilt uitvoeren. In de korte procedure krijgt u binnen 8 weken bericht over toewijzing of afwijzing van uw aanvraag. In de lange procedure krijgt u binnen 26 weken bericht.

Bezwaar maken of zienswijze indienen

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag? In de korte procedure kunt u dan meteen bezwaar maken bij de bevoegde instantie. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Na behandeling van dit bezwaar kunt u eventueel in beroep gaan bij de rechtbank.

Bij de lange procedure wordt eerst een ontwerp van de beslissing op uw vergunningaanvraag opgesteld. De bevoegde instantie legt het ontwerpbesluit over de watervergunning ter inzage. Binnen 6 weken na terinzagelegging kan een ieder een zienswijze hierover indienen. In uw zienswijze moet u toelichten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Deze zienswijzen worden meegenomen in de uiteindelijke beslissing. Hiertegen kunt u eventueel in beroep gaan bij de rechtbank.

Beroep instellen

Nadat het besluit is genomen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank. In het geval van de lange procedure kunnen alleen belanghebbenden beroep aantekenen als zij ook tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht over de ontwerpvergunning of aantonen dat zij dit redelijkerwijs niet hebben kunnen doen. Er kunnen meerdere belanghebbenden zijn die beroep kunnen instellen bij de rechtbank.

Hoger beroep

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank dan kunt u hiertegen in hoger beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoe werkt het?

Veel activiteiten vallen onder algemene regels, waarvoor geen watervergunning nodig is. Veelal kan dan met een melding worden volstaan.Het is dan ook verstandig vooraf contact op te nemen of vooroverleg aan te vragen met het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan Rijkswaterstaat, het waterschap, de provincie of de gemeente zijn.U dient de aanvraag voor een watervergunning in bij de gemeente waar de activiteiten zullen plaatsvinden of rechtstreeks bij het waterschap. Dat doet u met het bijgehorende formulier. Het formulier bevat algemene vragen die altijd moeten worden beantwoord en vragen die alleen van toepassing zijn als bepaalde activiteiten worden uitgevoerd.

Hoe lang duurt het?

Meer informatie over de waterwet kunt u vinden op de site van de rijksoverheid.www.overheid.nlhttp://wetten.overheid.nl/BWBR0026845/geldigheidsdatum_25-10-2011 http://wetten.overheid.nl/BWBR0026845/geldigheidsdatum_25-10-2011(externe link) 

Extra informatie

Naar verwachting kunt u vanaf 1 oktober 2011 via Omgevingsloket online (Olo) digitaal een aanvraag indienen. Dan is namelijk de Watermodule aan het Olo gekoppeld. Tot die tijd moet u gebruik maken van het Aanvraagformulier watervergunning.

Heeft u gevonden wat u zocht?