In de (concept)sportnota zijn de prioriteiten beschreven die het college van burgemeester en wethouders in de periode tot 2017 willen realiseren. Er is een relatie gelegd met de verschillende beleidsnotities die op andere terreinen in het sociaal domein zijn ontwikkeld. Op deze manier is er goed zicht op wat er speelt op het gebied van de sport en welke toekomstige ontwikkelingen in uitvoering worden genomen.

Kort samengevat zijn in de sportnota de speerpunten voor het sportstimuleringsbeleid en het sportaccommodatiebeleid geformuleerd. Voor het sportstimuleringsbeleid richt het college zich met name op het subsidiebeleid, de verenigingsondersteuning en sportprojecten en evenementen. Voor het sportaccommodatiebeleid gaat de aandacht vooral uit naar de sportfaciliteiten, de tarieven en subsidies voor accommodaties.

In het Uitvoeringsplan zijn deze ontwikkelingen in samenhang gebracht met de financiële kaders die ter beschikking staan, zoals de Kadernota 2014 en de conceptbegroting 2014. Het Uitvoeringsplan kan binnen deze financiële kaders worden uitgevoerd.

Heeft u gevonden wat u zocht?