Sloopmelding gebouw of deel gebouw

Wat is het?

U hebt meestal geen omgevingsvergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden.

Doe daarom de vergunningcheck bij het Omgevingsloket. Daar staan alle sloopregels bij elkaar. Vanuit deze check kunt u de melding gaan doen of de omgevingsvergunning aanvragen. Gebruik hiervoor DigiD of eHerkenning.

Wat moet ik doen?

Sloopmelding doen

U doet een sloopmelding in de volgende gevallen:

 • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
 • bij de sloop verwijdert u asbest

Sloopmelding én omgevingsvergunning

In de volgende gevallen heeft u ook een omgevingsvergunning nodig:

 • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
 • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • slopen in strijd met het omgevingsplan

Als u ook een omgevingsvergunning nodig hebt, dan kunt u dit tegelijk met de sloopmelding doen.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen. In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als in die 4 weken het gebouw onnodig leeg staat of het gebruik ervan in de weg staat.
 • De verhuurder voert onderhoudswerkzaamheden uit.
 • De bewoner die hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2 per perceel verwijdert. Denk daarbij aan:
  • geschroefde golfplaten met hechtgebonden asbestvezels (geen dakleien)
  • vloertegels
  • niet-gelijmde vloerbedekking

Na de sloopmelding

 • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding.
 • Als uw melding niet compleet is, krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen.
 • Als uw melding wél compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Start en einde werkzaamheden melden

 • Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.
 • Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

Wat heb ik nodig?

Gegevens bij de sloopmelding

 • naam en adres eigenaar van het te slopen bouwwerk
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • adres, kadastraal nummer en soort bouwwerk
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
 • hoe u gaat slopen
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

Rapporten meesturen bij de sloopmelding

Bij de sloopmelding moet u soms ook één of meerdere rapporten meesturen. Bijvoorbeeld:

 • (als u verwacht dat er asbest vrijkomt) een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf
 • een sloopveiligheidsplan: voor de veiligheid op de slooplocatie
 • een rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken
 • een rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken

Let op: Een asbestinventarisatierapport moet u altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Hoelang duurt het?

Als u een sloopmelding hebt gedaan, mag u in de meeste gevallen na vier weken beginnen met de sloopactiviteiten. In sommige gevallen mag u één week na de melding al beginnen met de sloopactiviteiten. Dit mag in gevallen waarin:

 • er sprake is van asbest of
 • het gebruiksgenot van het bouwwerk ernstig wordt belemmerd

Verder is er voor een aantal sloopactiviteiten geen meldingsplicht. U mag meerdere sloopmeldingen tegelijkertijd doen.

Voor de volgende sloopactiviteiten is geen meldingsplicht vereist:

 • De (ingeschatte) hoeveelheid sloopafval die bij de sloopwerkzaamheden ontstaat, is maximaal 10 m3. Als het om asbest gaat, geldt deze uitzondering niet.
 • Het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk.
 • Het slopen op grond van een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 3.6 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.
 • Het slopen op grond van een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom.
 • Het professioneel verwijderen van asbesthoudende materialen in bepaalde installaties en constructies.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

Extra informatie

Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kunt u op de Asbestwegwijzer kijken om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij Ascert.

Heeft u gevonden wat u zocht?