Wat is het?

Hebt u een woon- of bedrijfsruimte die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan bent u rioolheffing (heffing op het gebruik van het riool) verschuldigd. Met het geld dat de gemeente via deze belasting ontvangt, kan de gemeente de kosten voor inzameling en transport van hemel- en afvalwater en de zuivering van afvalwater betalen.

De rioolheffing wordt aan alle inwoners geheven. Dus ook als uw pand, woon- of bedrijfsruimte, niet aangesloten is op de riolering (dit komt echter nog maar weinig voor).

Hoe werkt het?

Wie moet rioolheffing betalen?

De gemeente kan rioolheffing opleggen aan:

  • de eigenaar van een pand, woonruimte of bedrijfsruimte;
  • de gebruiker van een pand, woonruimte of bedrijfsruimte;
  • zowel de eigenaar als de gebruiker.

Als de gemeente ervoor kiest aan de eigenaar en aan de gebruiker een aanslag rioolheffing op te leggen, maakt de gemeente onderscheid tussen eigenarenkosten en gebruikerskosten. De gemeente gebruikt de eigenarenkosten voor bijvoorbeeld dekking van de aanleg van de riolering, en de gebruikerskosten voor bijvoorbeeld de betaling van de onderhoudskosten. Bouwkundige kosten, zoals het waterdicht maken van kelders, komen voor rekening van de eigenaar.

Welke kosten dekt de rioolheffing?

De gemeente legt de rioolheffing op om de rioleringskosten te dekken. Rioleringskosten zijn kosten die voortkomen uit inzameling, transport en zuivering van afvalwater. Ook de kosten voor het beheer van regenwater en grondwater worden gedekt door de rioolheffing.

Wat moet ik doen?

  • De gemeente stuurt u een aanslagbiljet voor de rioolheffing. De situatie op 1 januari van het belastingjaar bepaalt of u voor dat jaar de aanslag ontvangt. Voor eigenaren geldt: als een woning of bedrijf in de loop van het jaar een andere eigenaar krijgt, heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Meestal wordt dit bij koop/verkoop door de notaris verrekend.
  • De gemeente geeft op het gemeentelijk aanslagbiljet aan binnen welke termijn en op welke wijze u dient te betalen.
  • Bent u het niet met de aanslag eens, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. De gemeente beoordeelt uw bezwaar.

De gemeente bepaalt zelf de hoogte van de aanslag op grond van vaststaande tarieven.

Kosten

Het tarief voor het jaar 2023 voor eigenaren is € 185,00 per (in)directe aansluiting op de gemeentelijke riolering.

Extra informatie

De kosten van rioolonderhoud kunnen door verstoppingen hoog oplopen. Die verstoppingen ontstaan door het lozen van (vochtige toilet-)doekjes, vet en andere zaken die niet in het riool thuishoren. Via de rioolheffing komen deze kosten weer terug bij de inwoners, het is dan ook raadzaam zuinig om te springen met het riool.

De rioolheffing wordt in veel gemeenten betaald in de vorm van een vast bedrag per (on)roerende zaak. Er wordt hierdoor geen onderscheid gemaakt tussen eenpersoons- of meerpersoonshuishoudens.

Meer informatie: www.riool.info(externe link)

Contact

Belastingen

telefoon: 010-5931999

e-mail: belastingen@maassluis.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?