23 gemeenten uit de regio Rotterdam-Den Haag, vier waterschappen en de Provincie Zuid-Holland hebben gezamenlijk een ambitieuze en realistische strategie opgesteld voor de regionale energietransitie, RES 1.0.

Ook gemeente Maassluis heeft meegewerkt aan de regionale energiestrategie (RES) en gebruikt de strategie om lokaal beleid te maken voor de energietransitie en deze plannen verder uit te werken. In de RES staan ambities op het gebied van warmte, elektriciteit, duurzame brandstoffen en draagvlak. Doel is om te zorgen voor een betaalbare, betrouwbare, veilige, schone, energievoorziening voor iedereen zodat wij ook in Nederland onze bijdrage leveren aan het internationale Klimaatakkoord.

Belangrijke onderdelen

Een aantal belangrijke onderdelen uit de RES zijn:

  • Energie besparen, onder andere door isoleren, als belangrijke eerste stap.
  • Werken aan een optimale regionale warmtestructuur met de laagste maatschappelijke kosten.
  • Duurzaam opwekken van energie (zonne-energie en windmolens) met oog voor het landschap en de natuur.
  • Regionaal het gebruik van duurzame brandstoffen (groengas en waterstof) flink verhogen.

In alle plannen wordt nadrukkelijk rekening gehouden met het aantrekkelijk houden van de leef-, woon- en werkomgeving. Daarom krijgen inwoners van de regio de mogelijkheid maximaal mee te denken over de verdere uitbouw en realisering van de RES.

Besluit over RES

Gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemene besturen van de waterschappen besluiten voor juli 2021 over de nu op gestelde RES 1.0 zodat een het breed gedragen strategie wordt. De RES wordt daarna elke twee jaar geactualiseerd, op grond van nieuwe inzichten, ervaringen en technieken.

Alle informatie is te vinden op de website: www.resrotterdamdenhaag.nl(externe link)

Downloads