Missie en visie

Maassluis is een sociale stad en moet dat ook blijven. Sociaal verwijst niet alleen naar het beleid van de sociale voorzieningen, maar vooral ook naar de sociale samenhang en leefbaarheid in de stad, in de buurten en de wijken, in de winkelcentra, op straat. Samenhang in de stad betekent samenhang in beleid.

Maassluis is ook een prachtige en zelfstandige stad, maar kan dat alleen blijven wanneer er een solide financieel beleid wordt gevoerd.
Het financiële perspectief voor de gemeente Maassluis was bij het verschijnen van het coalitieakkoord op de korte en middellange termijn somber. Enerzijds door de economische crisis waarin Nederland zich (nog steeds) bevindt en anderzijds door de toen matige reservepositie van de gemeente.

Door de ombuigingsoperatie die in 2010 is doorgevoerd, in combinatie met het stringente begrotingsbeleid, is er het nodige in positieve zin veranderd. Het financieel perspectief voor de programmabegroting is, zeker gelet op de economisch moeilijke omstandigheden, aanvaardbaar.
Daarnaast is de algemene reserve van de gemeente sterk verbeterd. Het financieel gezond houden ‐ en waar mogelijk verder verbeteren ‐ van de gemeente blijft van belang.

Maassluis moet een duurzame stad zijn. Dit betekent dat de blik op de toekomst moet worden gericht en keuzes dienen te worden gemaakt die toekomstbestendig zijn. Dit betreft natuurlijk in eerste instantie het milieu, maar ook de veranderende bevolkingssamenstelling (bijvoorbeeld de dubbele vergrijzing en de culturele diversiteit), de mobiliteit en bereikbaarheid, de voorzieningen (winkels, scholen, culturele‐ en sportaccommodaties etc.).

De Uitdaging! ligt niet in het behalen van de sociale of financiële of duurzame doelstellingen, maar in het bereiken van deze drie doelstellingen tegelijkertijd. Onze keuzes moeten sociaal en solide en duurzaam zijn.

Wij zijn ons er goed van bewust dat deze Uitdaging! groot is. De afgelopen periode zijn pijnlijke keuzes gemaakt die duidelijke gevolgen hebben voor inwoners, instellingen, verenigingen en voor de ambtelijke organisatie. De kwaliteit van onze keuzes en van onze communicatie hierover zullen daarom van een hoog niveau moeten zijn. Uitsluitend dan mogen en kunnen we op steun en vertrouwen rekenen van de inwoners van Maassluis.