Wat is het?

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. In sommige gevallen kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft uw kind niet naar school. Er zijn 3 soorten bijzonder verlof of vrijstelling:

 • vrijstelling voor een paar uur per week voor kinderen van 5 jaar
 • vrijstelling van inschrijving op een school
 • vrijstelling van schoolbezoek (goedgekeurd verlof)

Meer informatie kunt u vinden op de website van Leerrecht(externe link). Vanaf 4 jaar mag uw kind elke dag naar school en meedoen met het onderwijs.

Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatie plichtig. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die onderwijs gevolgd hebben in de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs. In sommige gevallen kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft uw kind niet.

Hoe werkt het?

Vrijstelling paar uur per week kinderen van 5 jaar

Als een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend is voor uw kind, mag u uw kind 5 uur per week thuishouden tot uw kind 6 jaar wordt. Hiervoor hebt u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

Vrijstelling inschrijving op een school

In de volgende gevallen kunt u vrijstelling van inschrijving op een school aanvragen:

 • Psychische en lichamelijke klachten bij uw kind.
 • Geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt.
 • Uw kind gaat in het buitenland naar school.
 • U leidt een trekkend bestaan. Bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker.

De vrijstelling geldt voor 1 schooljaar. Bij ernstige lichamelijke of psychische klachten kan een langere vrijstelling gelden.

Vrijstelling van schoolbezoek

Soms kan uw kind toestemming krijgen om een of meerdere dagen niet naar school te hoeven. Bijvoorbeeld bij:

 • ziekte
 • schorsing
 • een religieuze feestdag
 • een huwelijk
 • een uitvaart

De leerplicht

 1. Uw kind mag vanaf de dag waarop het 4 jaar oud wordt naar het primair onderwijs.
 2. De leerplicht begint bij 5 jaar. Zodra uw kind 5 jaar wordt, moet hij of zij op de eerste dag van de volgende maand naar school.

De leerplicht/kwalificatieplicht is in werking getreden op 1 augustus 2007 en kan op twee manieren eindigen:

 1. Aan het eind van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt en tevens voldaan heeft aan de kwalificatieplicht. Aan de kwalificatieplicht is voldaan, mits men in het bezit is van havo, vwo of mbo2 diploma. Bij niet in het bezit zijn van een van voorgenoemde diploma's beëindigd de leerplicht kwalificatieplicht op de dag dat men 18 jaar wordt.
 2. Als uw kind aan het eind van het schooljaar tenminste twaalf schooljaren op school heeft gezeten vanaf het vijfde levensjaar en tevens voldaan hebben aan de kwalificatieplicht.

Vrijstelling van leerplicht

Vakantieverlof buiten de reguliere schoolvakanties is alleen mogelijk als u (ouder/verzorger) kunt aantonen dat u door het bijzondere beroep van één van u geen vakantie in de reguliere schoolvakanties kunt opnemen.

Er zijn vier omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat leerplichtigen zijn vrijgesteld van inschrijving op een school

 1. Ongeschiktheid op lichamelijke of psychische gronden. Als uw kinderen lichamelijk of geestelijk niet in staat zijn op een school te zitten.
 2. Bezwaar tegen de richting van alle bestaande scholen. Volgens u (ouder/verzorger) is er geen school die voldoet aan uw godsdienst- of levensovertuiging.
 3. Uw kind is ingeschreven op een school in het buitenland.
 4. U leidt een trekkend bestaan en uw kinderen reizen mee. U bent bijvoorbeeld schipper, kermisexploitant of circusmedewerker.

Kwalificatieplicht

De leerplicht is bedoeld om jongeren in de schoolbanken te houden totdat ze voldoende opleiding hebben om een goede baan te kunnen vinden. De leerplicht kan dit echter niet afdwingen. Vandaar dat de kwalificatieplicht is ingevoerd.

Wie na de leerplichtperiode niet voldoende opleiding heeft of geen diploma heeft, is verplicht een startkwalificatie te behalen. De kwalificatieplicht betekent niet dat de betrokkene 5 dagen per week in de schoolbanken moet blijven. Het is ook mogelijk om met combinaties van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen zoals de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

Wat moet ik doen?

Vrijstelling paar uur per week kinderen van 5 jaar

 • U meldt aan de school dat u uw kind enkele uren per week thuishoudt.
 • Als u uw kind meer dan 5 uur per week wilt thuishouden, vraagt u toestemming aan de directeur van de school.

Vrijstelling inschrijving op een school

 • U meldt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente dat u uw kind niet inschrijft op een school.
 • Doe dit voordat uw kind 5 jaar wordt. Als u dit later doet, moet u dit elk jaar vóór 1 juli doen.

Vrijstelling van schoolbezoek

 • Als uw kind ziek is of er is een religieuze feestdag, dan meldt u aan de school dat uw kind niet naar school komt.
 • In andere gevallen vraagt u verlof aan de directeur van de school.

Wat moet ik meenemen?

Vrijstelling inschrijving op een school

 • Bij psychische en lichamelijke klachten: een verklaring van een arts, pedagoog of psycholoog.
 • Als u vindt dat geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt: een verklaring waarin u uitlegt waarom dit zo is.
 • Als uw kind in het buitenland op school zit: een verklaring van de directeur van de buitenlandse school.

Vrijstelling van schoolbezoek

Als u verlof aan de directeur van de school moet vragen: bewijsstukken die laten zien dat het verlof nodig is. Bijvoorbeeld de uitnodiging voor een bruiloft of een overlijdensbericht.

Extra informatie

 • U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de wet en bent u strafbaar.
 • Als u geen vrij kunt krijgen op uw werk tijdens de schoolvakanties, dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit doet u minimaal 8 weken van tevoren bij de directeur van de school.

Bekijk de regels en voorwaarden hierover op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Contact

Regionaal Bureau Leerplicht

telefoon: 010-5931555, e-mailadres: rbl@maassluis.nl

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Leerrecht:

telefoon: 010-2484040, e-mail info@leerrecht.nl, website www.leerrecht.nl(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?