De jaarstukken zijn het instrument waarmee het college verantwoording aflegt aan de raad over wat er in de Programmabegroting van dat jaar is afgesproken.
Er wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de kwaliteit van de dienstverlening. De jaarstukken vallen uiteen in de programmaverantwoording, de paragrafen en de jaarrekening.
Per programma wordt inzicht gegeven in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd, de wijze waarop getracht is de beoogde effecten te bereiken en de werkelijke uitgaven en inkomsten over dat jaar.
De jaarrekening bevat de programmarekening van baten en lasten, en de balans. Deze wordt gecontroleerd door de accountant en voorzien van een controleverklaring.

De vastgestelde jaarstukken dienen, binnen twee weken na de vaststelling maar in ieder geval voor 15 juli van het jaar, volgend op het begrotingsjaar, aan gedeputeerde staten te worden toegezonden.

Wilt u meer specifieke informatie over de jaarstukken?

De gemeente Maassluis presenteert via een nieuw portaal naast de begroting nu ook de jaarstukken. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners inzicht krijgen in het huishoudboekje van de gemeente. Moderne communicatiemiddelen helpen ons daarbij. Via de ''Jaarstukken in vogelvlucht'' ziet u de totale inkomsten en uitgaven van onze gemeente en in hoeverre prestaties per programma gerealiseerd zijn.

Heeft u vragen of wenst u nadere inlichtingen, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 010 of een mail sturen naar gemeente@maassluis.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?