De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is per 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op deze pagina vindt u meer over de Woo en de mogelijkheid om als inwoner of ondernemer een verzoek te doen om informatie in te zien of op te vragen.

Wat is het?

De Wet open overheid heeft als doel (semi-)overheden transparanter te maken. Met de komst van deze wet moeten gemeenten nog meer publieke informatie actief openbaar maken. Net als bij de voorganger Wob regelt de Woo dat u als burger recht hebt op informatie/documenten van de overheid. Waarmee u meer inzicht hebt in het handelen van de gemeente. Er wordt meer informatie openbaar zonder dat inwoners of ondernemers daarom hoeven te vragen. Daarnaast komt er in de loop van 2023 één centrale plek waar alle overheidsinformatie te vinden is.

Meer weten over de Wet open overheid en wat uw rechten als burger zijn? Download de publieksbrochure van de Rijksoverheid (PDF).

Verzoek indienen

Net als bij de Wob is het mogelijk om een verzoek in te dienen om informatie over gemeentelijk beleid dat niet gepubliceerd is of niet op andere wijze openbaar is gemaakt. Een dergelijk verzoek kunt u indienen via de website.

Afhandeling verzoeken

De gemeente beslist binnen 4 weken over uw verzoek. Het verlengen van de termijn om te beslissen over uw verzoek, wordt teruggebracht van 4 naar 2 weken.

Hoe werkt het?

Indienen Woo-verzoek

De Wet open overheid (Woo) regelt dat u recht hebt op informatie en documenten van de gemeente.

Op deze manier hebt u meer inzicht in het gemeentelijk handelen. De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website. Wilt u informatie over gemeentelijk beleid (of de voorbereiding/uitvoering daarvan) dat niet gepubliceerd is of niet op andere wijze openbaar is gemaakt, dan kunt u bij de gemeente een Woo-verzoek indienen. Dit is een verzoek om openbaarmaking van de documenten.

Voorwaarden

Uw Woo-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U vermeldt het onderwerp waarover u informatie wilt ontvangen in het verzoek;
 • De informatie die u wilt, moet bij de gemeente aanwezig zijn;
 • Het verzoek moet betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid. Dat is het geval als het verzoek betrekking heeft op één van de beleidsterreinen van de gemeente, inclusief de voorbereiding en uitvoering daarvan;
 • De informatie die u wilt, moet zijn vastgelegd op een gegevensdrager zoals papier, film, foto, tape of een computerbestand;
 • U geeft aan of u de gevraagde documenten per e-mail of per post wilt ontvangen.

Wat moet ik doen?

U kunt een Woo-verzoek via dit digitale formulier indienen. Dit kan ook:

In het algemeen zullen dan de volgende stappen worden gezet:

 • De gemeente beoordeelt of aan alle voorwaarden voor een Woo-verzoek is voldaan;
 • De gemeente beoordeelt tevens of er een bijzondere openbaarmakingsregeling van toepassing is op de opgevraagde informatie. Is dat het geval, dan is de Woo niet van toepassing;
 • De gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek;
 • De gemeente kan deze termijn verlengen met 2 weken. Zij moet u dan uitleggen waarom de termijn verlengd wordt. Er zijn omstandigheden waarin de termijn verder kan worden verlengd, bijv. als u wordt verzocht om uw verzoek te verduidelijken. De termijn kan ook in overleg met u verder worden verlengd;
 • Wijst de gemeente uw verzoek toe, dan kan zij de informatie op verschillende manieren aan u geven. Zo kunt u een kopie krijgen van een document (tegen een vergoeding) of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen inzien. U kunt de gemeente verzoeken de informatie in een bepaalde vorm te verstrekken. Dit verzoek hoeft niet altijd te worden gehonoreerd;
 • Wijst de gemeente uw verzoek af? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken. Beslist de gemeente niet binnen de termijn op uw verzoek? U kunt dan direct beroep instellen bij de rechter. U moet dan eerst de gemeente in gebreke stellen.

Extra informatie

Afwijzen Woo-verzoek

De gemeente wijst uw verzoek af als zij meent dat een van de uitzonderingen in de Woo van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland of het goed functioneren van de gemeente schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens.

Achtergrond

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn met 2 weken verlengen.

Bezwaar maken

 • Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u bezwaar maken
 • Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Heeft u vragen?

Deze contactpersonen kunnen u helpen met eventuele vragen over de openbaarheid van informatie:

 • dhr. P. Harent, juridische zaken;
 • dhr. W. van Zweeden, documentaire informatievoorziening;
 • dhr. R. Bekkers, documentaire informatievoorziening.

Zij zijn te bereiken via telefoonnummer: 14 010 of 010-5931931.

Download

Heeft u gevonden wat u zocht?