Wat is het?

Vaak moet u bij de gemeente een aanvraag indienen voor een vergunning, subsidie of uitkering. Denk aan aanvragen van een omgevingsvergunning, alcoholwetvergunning, bijstandsuitkering, een voorziening op grond van de Wmo of subsidie voor sport, integratie, cultuur of jongeren.

Beslist de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar? U kunt de gemeente dan in gebreke stellen, bijvoorbeeld door het speciale Formulier ingebrekestelling in te vullen. Hierin vraagt u de gemeente binnen 2 weken alsnog een beslissing te nemen. Beslist de gemeente daarna nog niet, dan hebt u recht op een vergoeding (dwangsom). Ook kunt u beroep instellen bij de rechter.

Hoe werkt het?

Beslistermijn

De gemeente moet binnen een vastgestelde termijn een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaar. In de wet staat meestal binnen welke termijn de gemeente moet beslissen.

Is er geen wettelijke termijn, dan geldt een redelijke termijn. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Dit kan enkele dagen of weken zijn, maar soms ook langer. De gemeente moet u in elk geval binnen 8 weken bericht sturen. Dit kan de beslissing zijn, maar ook een brief waarin staat wanneer u de beslissing krijgt. In deze brief kan een termijn staan van meer dan 8 weken.

Verlengen beslistermijn

Heeft de gemeente meer tijd nodig om een goede, weloverwogen beslissing te nemen op uw aanvraag of bezwaarschrift, dan kan zij de beslistermijn verlengen. Dit kan in de volgende situaties:

  • De gemeente verwacht dat zij geen beslissing kan nemen voor het einde van de wettelijke termijn of de redelijke termijn. U krijgt hiervan bericht. In dit bericht staat ook binnen welke termijn de gemeente wel een beslissing neemt.
  • U moet aanvullende informatie geven zodat de gemeente een goede beslissing kan nemen.
  • U hebt zo veel informatie gegeven dat de gemeente niet binnen de beslistermijn kan beslissen.
  • De gemeente moet noodzakelijke informatie uit het buitenland opvragen.
  • U hebt schriftelijk ingestemd met verlenging van de beslistermijn.
  • Als de vertraging (gedeeltelijk) aan u te wijten is. Bijvoorbeeld omdat u benodigde bewijsstukken niet op tijd aan de gemeente hebt gegeven.
  • Als er sprake is van overmacht (bijvoorbeeld als het gemeentehuis is afgebrand).

In al deze gevallen hebt u niet meteen recht op een dwangsom en kunt u niet direct beroep instellen.

De gemeente in gebreke stellen

Is de beslistermijn voorbij en hebt u nog geen beslissing van de gemeente op uw aanvraag of bezwaarschrift? Stuur dan een brief naar de gemeente waarin u de gemeente vraagt binnen 2 weken alsnog een beslissing te nemen. Dit heet een ingebrekestelling. U kunt daarvoor het Formulier Ingebrekestelling gebruiken

Beslist de gemeente niet binnen deze 2 weken? U hebt dan recht op een dwangsom. Ook kunt u direct beroep instellen bij de rechter.

Wat moet ik doen?

Download het Formulier ingebrekestelling en print het uit. Vul alle gegevens in en stuur het formulier naar de gemeente.

Hoelang duurt het?

  • Binnen 2 weken na ontvangst van uw formulier beslist de gemeente over uw aanvraag of bezwaar.
  • Doet de gemeente dit niet dan moet zij u een dwangsom betalen voor elke dag na de termijn dat zij niet beslist.
  • In het uiterste geval kunt u ook naar de rechter stappen. Dit heet 'een beroep indienen'. De rechter kan bepalen dat de gemeente binnen 2 weken moet beslissen. De rechter kan ook een dwangsom vaststellen als de gemeente niet binnen 2 weken beslist.

Heeft u gevonden wat u zocht?