Hard, aanhoudend of ongewenst geluid kan hinderlijk zijn en gezondheidsproblemen veroorzaken. Bijvoorbeeld slapeloosheid en hoge bloeddruk. De overheid stelt daarom geluidsnormen op, bijvoorbeeld voor het geluid dat bedrijven mogen maken.

In de Visie Geluid Maassluis 2017 staat beschreven wat de geluidssituatie in Maassluis is en welke acties de gemeente de komende periode wil uitvoeren om de geluidhinder vanwege omgevingslawaai te bestrijden.

Wat houdt de Visie Geluid Maassluis in?

Omdat geluidhinder een steeds belangrijker onderwerp wordt, is in EU-verband besloten dat de lidstaten meer aandacht moeten besteden aan geluid. Dat houdt in dat gemeenten in woongebieden (agglomeraties) met meer dan 250.000 inwoners de geluidbelasting in kaart moeten brengen en een actieplan moeten opstellen. De gemeente Maassluis maakt deel uit van de agglomeratie Rotterdam-Dordrecht. Daarom heeft de gemeente in 2007 in het kader van de EU-richtlijn Omgevingslawaai geluidbelastingkaarten opgesteld. Met deze kaarten is de geluidhinder in beeld gebracht voor de bronnen wegverkeerslawaai, spoorweglawaai, industrielawaai en scheepvaartlawaai. 

De visie komt niet in de plaats van de gebruikelijke wettelijke procedures ten aanzien van geluid en het plan introduceert geen nieuwe wettelijke normen. Het heeft, net zoals de geluidbelastingkaarten, een algemeen karakter. Dat wil zeggen dat de kaart en het actieplan geen gedetailleerde beschrijving en acties bevatten voor specifieke lokale situaties. Het plan betekent wel dat het gemeentebestuur een inspanningsverplichting heeft om de acties uit te voeren. Omdat het actieplan een beleidsplan is, staat het open voor inspraak, maar kan tegen het plan kan geen bezwaar en beroep worden ingesteld.

Geluidsbelastingkaart

Grotere kaart weergeven

Visie Geluid Maassluis 2017

Heeft u gevonden wat u zocht?