Wat is het?

De mogelijkheid bestaat om onder bepaalde voorwaarden gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van afvalstoffenheffing te krijgen.

Als u vindt dat u op grond van uw inkomen in aanmerking te komt voor kwijtschelding van afvalstoffenheffing, kunt u een verzoek indienen.

Inwoners met een pensioengerechtigde leeftijd, die op grond van inkomen denken recht te hebben op kwijtschelding, hoeven slechts eenmaal kwijtschelding aan te vragen. Wanneer de aanvraag wordt gehonoreerd en de omstandigheden niet wijzigen, geldt de kwijtscheldingsbeschikking voor de rest van hun leven.

Indien u al in aanmerking komt voor kwijtschelding wordt dit direct op de aanslag verrekend.

Hoe werkt het?

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiële situatie. Ook de financiële situatie van huisgenoten speelt een rol. De gemeente kan kwijtschelding verlenen als uw gezinsinkomen onder het sociaal minimum is en uw (spaar)vermogen laag is.

Wat moet ik doen?

Dien zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag een verzoek om kwijtschelding in. Vaak zal de belasting die u al heeft betaald niet meer worden kwijtgescholden, omdat is gebleken dat u kennelijk toch kon betalen. In slechts één situatie wordt een uitzondering op deze regel gemaakt: wanneer u de aanslag heeft betaald, maar binnen 3 maanden na betaling een verzoek om kwijtschelding indient.

Een kwijtscheldingsformulier opvragen

U kunt een e-mail sturen naar belastingen@maassluis.nl of telefonisch opvragen via 010-5931918.
Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier en de bijlagen, dan kunt u een afspraak maken bij de Formulieren Brigade, 010-2465555.

Download

Wat heb ik nodig?

Gegevens over:

  1. De hoogte van uw inkomen.
  2. Het saldo van uw lopende rekening.
  3. Het saldo van uw spaarrekening.
  4. De hoogte van uw ziektekostenverzekeringspremie.
  5. De eventuele huur- en zorgtoeslag.
  6. Uw leningen.
  7. Uw woonkosten.
  8. Uw auto.

Bewijslast

Alles wat u op het formulier invult (met uitzondering van uw personalia), moet u kunnen bewijzen. Zo moet de hoogte van uw inkomen blijken uit (een kopie van) uw loon- of uitkeringsspecificatie, de saldi van uw bankrekeningen uit (kopieën van) uw bankafschriften. Wanneer de gemeente uw formulier niet kan controleren, wordt uw aanvraag afgewezen, cq. buiten behandeling gesteld.

Contact

Belastingen Administratie/Invordering

telefoon: 010-5931918

e-mail: belastingen@maassluis.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?