Beleidsplan en wijkteam

Beleidsnotitie Jeugd 2015

In het nieuwe jeugdstelsel worden gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp (inclusief specialistische hulp zoals jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg), jeugd-vb (jeugd met een verstandelijke beperking) en gesloten jeugdhulp in het kader van ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen), de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De gemeente Maassluis heeft de uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van zorg en welzijn en jeugd (als gevolg van de invoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet) ondergebracht bij wijkteak Vraagraak.

De Jeugdwet vereist net als de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 dat gemeenten een beleidsplan opstellen. De gemeenteraad van Maassluis heeft op 19 april 2011 de nota Integraal Jeugdbeleid 2011-2014 (getiteld ‘jij en Maassluis’) vastgesteld. Het voorstel is om dit beleidsplan aan te houden en de bij dit advies gevoegde beleidsnotitie Jeugdhulp 2015 - 2016 (zie onderaan deze pagina) als aanvulling op dit beleidsplan te beschouwen voor de jaren 2015 en 2016.

In het gemeentelijk beleidsplan ligt het accent op de wettelijke veranderingen in het kader van de Jeugdwet. Gezien de omvang van de veranderingen en de korte termijn waarop één en ander gerealiseerd moet zijn, zal de noodzakelijke transformatie gefaseerd vorm krijgen en ligt het accent in 2014 op het voorbereiden en implementeren van de nieuwe taken (transitie). We benadrukken in de notitie de insteek die we kiezen voor 2015 (overgangssituatie) en de ontwikkelopgaven die we zien voor 2015 en 2016. In deze periode wordt tevens gewerkt aan aansluiting met de Wmo. Voor de periode vanaf 2017 kan dan op basis van de ervaringen en ontwikkelingen een nieuw integraal beleidsplan sociaal domein worden opgesteld.

In de regio Jeugdhulp Rijnmond is een regionaal transitie arrangement (RTA) vastgesteld. Hierin zijn afspraken voor 2015 en 2016 vastgelegd. Het arrangement vormt de basis voor nog te maken afspraken over de uitvoering van de bovenlokale (jeugdhulp)taken.

Kern van het transitiearrangement is dat de samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond in samenspraak met zorgaanbieders en huidige financiers zorgcontinuïteit bieden vanaf 2015. Hiermee is een basis gelegd voor een constructieve samenwerking, die het bieden van veiligheid en passende hulp voor de kinderen in onze regio mogelijk maakt.

Wijkteams

Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt van de drie decentralisaties de ondersteuning dichtbij en op maat geboden kan worden. Met wijkteam VraagRaak wordt invulling gegeven aan ondersteuning dichtbij de inwoners van Maassluis, met meer aandacht voor preventie en vroegsignalering. Op dit moment is een gescheiden wijkteam voor jeugd en volwassenen. Komend jaar zal, op basis van de ervaringen in de pilotteams, zorg gedragen worden  voor één toegang en maximale afstemming en aansluiting.

Eén gezin één plan één regisseur

Het uitgangspunt van één gezin één plan en één regisseur overstijgt het terrein van jeugd of volwassenen. Het overstijgt ook jeugdzorg of onderwijs. Ontschotting tussen preventie, welzijn, zorg, onderwijs en participatie is een omslag die op al deze domeinen gemaakt dient te worden. Dit vraagt om één integrale aanpak met plan en regisseur per gezin die al deze leefgebieden met elkaar verbindt. Hierbij stellen we voorop dat het gezin zelf zoveel mogelijk de regie heeft bij de totstandkoming en uitvoering van het gezinsplan, samen met het eigen sociale netwerk. De versterking van eigen kracht van gezin en netwerk is de focus bij de benadering van hulpvragen en inzet van methodieken, zoals bij voorbeeld netwerkberaden of Eigen Kracht Conferenties.