Rioolvervanging (gefaseerd) en beperkte herinrichting, Taanschuurpolder

De riolering in het deel van de Taanschuurpolder tussen de Fenacoliuslaan, de Johan Evertsenlaan en Laan 1940-1945 is voor een groot deel in matige en slechte staat en is in de komende jaren aan vervanging toe.

In 2016 zijn onderzoeken en metingen uitgevoerd en is op basis hiervan een nieuw rioleringsplan vastgesteld. Dit rioleringsplan is de basis voor de werkzaamheden in de Taanschuurpolder welke, over meerdere jaren verspreid, worden uitgevoerd. Waar mogelijk wordt tegelijk de inrichting van de straten verbeterd (parkeren, groen, spelen). Wensen en ideeën van bewoners en bewonersinitiatieven om bijvoorbeeld zelf een bloembak of plantsoentje te onderhouden, worden in de ontwerpfase van de inrichtingsplannen per fase geïnventariseerd en zo goed mogelijk in de plannen verwerkt.

Uitgangspunten ontwerp

De Taanschuurpolder, hoofdzakelijk gebouwd in de jaren '70, is in opzet een groene wijk met een informele structuur. Door toename van het autobezit staan de bereikbaarheid van de wijk en de kwaliteit van de buitenruimte onder druk. Met enkele gerichte ingrepen kan de auto beter worden opgenomen in de straat zonder dat daarbij groen en speelruimte ingeleverd hoeven te worden. De ontwerpgedachte is om het parkeren zoveel mogelijk te concentreren. Op andere plekken in de wijk wordt er juist ingezet op groene verblijfsplekken: gras met bomen en, waar nodig, hogere beplanting. De concrete invulling wordt door inspraak via inloopavonden met de omwonenden per fase besproken.

Fasering/uitvoering

Er is voor gekozen om de rioolvervanging in de Taanschuurpolder in 4 fases te verdelen. Fase 1 (het centrale deel) is inmiddels afgerond (2018). Fase 2 (het noordoostelijk deel) wordt uitgevoerd in 2019. Inmiddels is fase 4 (het Fenacoliusplein oostzijde, voor de flat) toegevoegd aan de herinrichting rond het Spectrum en de te slopen gymzaal. Dit wordt uitgevoerd in 2020. Fase 3 (het zuidwestelijk deel) staat gepland voor 2021. 

Stand van zaken d.d. 20 december 2019

Fase 1

Aannemersbedrijf Schotgroep uit Heerjansdam is gereed met het werk van fase 1. Ook de onderhoudsperiode is per 1 maart 2019 afgerond. De lichtmasten in de gehele Taanschuurpolder zijn inmiddels zwart geschilderd en voorzien van nieuwe led-armaturen.

Inrichting:
Een aantal puntjes in de inrichting van fase 1 blijkt niet ideaal: met name de looproute door de grasvelden tussen het Michiel de Ruijterplein en de Van Speykstraat is niet praktisch. Na de uitvoering van fase 2 wordt de ontstane looproute in het gras uitgevoerd als halfverhard looppad.

Fase 2

Aannemingsbedrijf Kroes BV is vrijwel gereed met het bestratings- en rioleringswerk. De noodontsluiting wordt opgeheven. Alle parkeerplaatsen die er voor het werk waren, zijn weer in gebruik. Er zijn nu officieel meer parkeerplaatsen dan voor de werkzaamheden omdat een aantal plekken waar eerder illegaal werd geparkeerd nu echte parkeerplekken zijn. Bij het appartementengebouw aan de Johan Evertsenlaan worden in januari en februari 2020 nog kleine aanpassingen en afwerkingen gedaan. Ook de beplanting onder de tijdelijke weg en de schade aan het plantsoen bij de gymzaal wordt begin 2020 weer in orde gemaakt.

Fase 3

Voor fase 3 (de Van Speykstraat, de Karel Doormanstraat, de M.H.Trompstraat, de Piet Heinstraat en de Stationsstraat) start de verkenningsfase. Er vindt hier met name bodemonderzoek plaats. Deze fase wordt slechts beperkt heringericht. Alleen het voetgangersgebied naar de brug richting het station is geschikt voor aanpassing (vergroening en aanpassing parkeren). Hierover wordt in het voorjaar van 2020 een verkennende inloopavond gehouden. Deze fase wordt naar verwachting in 2021 uitgevoerd.

Fase 4

Fase 4 (het oostelijk deel van het Fenacoliusplein) wordt al in 2020 uitgevoerd omdat dit gelijktijdig gebeurt met de inrichting rond het Spectrum en de te slopen gymzaal. De volgorde van uitvoering van fase 3 en 4 zijn dus omgewisseld. De informatievoorziening en inspraakprocedure voor fase 4 vindt plaats via het project Herontwikkeling Het Spectrum.
De afspraken die gemaakt zijn tijdens de voorbereiding van fase 1 en 2 worden meegenomen èn de projecten sluiten op elkaar aan. Zo wordt bijvoorbeeld de tijdelijke parkeerruimte aan de Witte de Withstraat na fase 4 weer gebruikt voor openbaar groen en speelvoorzieningen. 

Contact

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Marcel Poot van de afdeling Projecten, bij voorkeur via e-mail via m.j.poot@maassluis.nl of via telefoonnummer 14 010.

Meer informatie: