Rioolvervanging (gefaseerd) en beperkte herinrichting, Taanschuurpolder

De riolering in het deel van de Taanschuurpolder tussen de Fenacoliuslaan, de Johan Evertsenlaan en Laan 1940-1945 is voor een groot deel in matige en slechte staat en is in de komende jaren aan vervanging toe.

In 2016 zijn diverse onderzoeken en metingen uitgevoerd en is op basis hiervan een nieuw rioleringsplan vastgesteld. Dit rioleringsplan is de basis voor de werkzaamheden in de Taanschuurpolder welke over meerdere jaren verspreid zullen worden uitgevoerd. Waar mogelijk zal tegelijk de inrichting van de straten worden verbeterd (parkeren, groen, spelen). Wensen en ideeën van bewoners en bewonersinitiatieven om bijvoorbeeld zelf een bloembak of plantsoentje te onderhouden, worden in de ontwerpfase van de inrichtingsplannen per fase geïnventariseerd en zo goed mogelijk in de plannen verwerkt.

Uitgangspunten ontwerp:

De Taanschuurpolder, hoofdzakelijk gebouwd in de jaren '70 is in opzet een groene wijk met een informele structuur. Door toename van het autobezit staan de bereikbaarheid van de wijk en de kwaliteit van de buitenruimte onder druk. Met enkele gerichte ingrepen kan de auto beter worden opgenomen in de straat zonder dat daarbij groen en speelruimte ingeleverd hoeven te worden. De ontwerpgedachte is om het parkeren zoveel mogelijk te concentreren. Op andere plekken in de wijk wordt er juist ingezet op groene verblijfsplekken: gras met bomen en, waar nodig, hogere beplanting. De concrete invulling wordt middels inspraak via inloopavonden met de omwonenden per fase besproken.

Fasering/uitvoering:

Er is voor gekozen om de rioolvervanging in de Taanschuurpolder in 4 fases te verdelen (zie tekening onderaan deze pagina, bij 'Meer informatie'). De afzonderlijke fases 1 (2018), 2 (2019) en 3 (2020) zullen elk circa 12 weken aan uitvoeringstijd in beslag nemen. Fase 4 is gekoppeld aan de herinrichting van en rond het Spectrum en de te slopen gymzaal. Zeer waarschijnlijk zullen deze werkzaamheden in 2019 uitgevoerd gaan worden. Uiteraard zullen fase 2 en 4 met elkaar worden afgestemd.

Stand van zaken d.d. 6 december 2018:

Fase 1

Aannemersbedrijf Schotgroep uit Heerjansdam is gereed met haar werkzaamheden voor fase 1. Voor het opgeleverde werk is nog wel de onderhoudsperiode op gebreken voor Schotgroep tot 1 maart 2019 van kracht. Enkele restpuntjes staan nog op de agenda, zoals het verhogen van de ondergrondse container aan de Witte de Withstraat. In december 2018 gaat de gemeente de ontbrekende bomen en beukhaagjes planten. De lichtmasten in deze fase worden de komende maanden geschilderd en voorzien van nieuwe led-armaturen.

Inrichting:
Een aantal puntjes in de inrichting is niet ideaal: met name de looproute door de grasvelden tussen het Michiel de Ruijterplein en de Van Speykstraat is niet praktisch. Met de uitvoering van fase 2 zal de ontstane looproute in het gras alsnog worden voorzien van halfverharding.

Fase 2

De voorbereidingen voor fase 2 zijn op 7 december 2017 gestart met een inventariserende inloopavond voor de betrokken bewoners en belanghebbenden. Een vervolgavond is op 21 juni 2018 gehouden met een voorlopig ontwerp.
Tijdens deze goed bezochte inloopavonden stond met name de parkeer- en verkeersproblematiek aan de Johan Evertsenlaan aan de oostzijde centraal.

Het ontwerp is op de uitkomsten van deze avonden aangepast. De omwonenden zijn op 18 oktober 2018 over het resultaat geïnformeerd. Hierop zijn geen bezwaren ingediend zodat het ontwerp als definitief beschouwd kan worden. Op basis van dit ontwerp worden nu bestek en tekeningen gemaakt voor de aanbesteding.  

Naar verwachting kan deze fase in de eerste helft van 2019 worden uitgevoerd.

Contact

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Marcel Poot van de afdeling Projecten, bij voorkeur via e-mail via m.j.poot@maassluis.nl of via telefoonnummer 14 010.

Meer informatie: