Rioolvervanging (gefaseerd) en beperkte herinrichting, Taanschuurpolder

De riolering in het deel van de Taanschuurpolder tussen de Fenacoliuslaan, de Johan Evertsenlaan en Laan 1940-1945 is voor een groot deel in matige en slechte staat en is in de komende jaren aan vervanging toe.

In 2016 zijn onderzoeken en metingen uitgevoerd en is op basis hiervan een nieuw rioleringsplan vastgesteld. Dit rioleringsplan is de basis voor de werkzaamheden in de Taanschuurpolder welke, over meerdere jaren verspreid, worden uitgevoerd. Waar mogelijk wordt tegelijk de inrichting van de straten verbeterd (parkeren, groen, spelen). Wensen en ideeën van bewoners en bewonersinitiatieven om bijvoorbeeld zelf een bloembak of plantsoentje te onderhouden, worden in de ontwerpfase van de inrichtingsplannen per fase geïnventariseerd en zo goed mogelijk in de plannen verwerkt.

Uitgangspunten ontwerp

De Taanschuurpolder, hoofdzakelijk gebouwd in de jaren '70, is in opzet een groene wijk met een informele structuur. Door toename van het autobezit staan de bereikbaarheid van de wijk en de kwaliteit van de buitenruimte onder druk. Met enkele gerichte ingrepen kan de auto beter worden opgenomen in de straat zonder dat daarbij groen en speelruimte ingeleverd hoeven te worden. De ontwerpgedachte is om het parkeren zoveel mogelijk te concentreren. Op andere plekken in de wijk wordt er juist ingezet op groene verblijfsplekken: gras met bomen en, waar nodig, hogere beplanting. De concrete invulling wordt door inspraak via inloopavonden met de omwonenden per fase besproken.

Fasering/uitvoering

Er is voor gekozen om de rioolvervanging in de Taanschuurpolder in 4 fases te verdelen. Fase 1 (het centrale deel) is inmiddels afgerond (2018). Fase 2 (het noordoostelijk deel) zal worden uitgevoerd in 2019. Inmiddels is fase 4 (het Fenacoliusplein oostzijde, voor de flat)  toegevoegd aan de herinrichting rond het Spectrum en de te slopen gymzaal wat zal worden uitgevoerd in 2020. Fase 4 (het zuidwestelijk deel) is nu gepland voor 2021. 

Stand van zaken d.d. 22 augustus 2019

Fase 1

Aannemersbedrijf Schotgroep uit Heerjansdam is gereed met het werk van fase 1. Ook de onderhoudsperiode is per 1 maart 2019 afgerond. De lichtmasten in de gehele Taanschuurpolder zijn inmiddels zwart geschilderd en voorzien van nieuwe led-armaturen.

Inrichting:
Een aantal puntjes in de inrichting van fase 1 blijkt niet ideaal: met name de looproute door de grasvelden tussen het Michiel de Ruijterplein en de Van Speykstraat is niet praktisch. Na de uitvoering van fase 2 wordt de ontstane looproute in het gras alsnog voorzien van halfverharding.

Fase 2

In de periode van 7 december 2017 tot 18 oktober 2018 is een inspraaktraject doorlopen voor een definitief ontwerp van de inrichting van fase 2 (Wassenaer van Obdamstraat, Jan van Galenstraat en de oostelijke helft van de Johan Evertsenlaan).

Een deel van de zijstrengen van de riolering hoeft niet te worden vervangen maar kunnen inwendig worden gerenoveerd. Een deel van deze renovaties is in het voorjaar reeds uitgevoerd.

Het werk voor fase 2 is aanbesteed en de opdracht voor de werkzaamheden is verleend aan aannemingsbedrijf Kroes BV uit Maasland. De aannemer heeft hiervoor een planning ingediend.

Aannemingsbedrijf Kroes BV is voornemens de werkzaamheden te starten op maandag 2 september 2019 met het herstraten van en de aanleg van parkeervakken langs de Johan Evertsenlaan tussen de drempel voor  woning Johan Evertsenlaan 15 en de fietsdoorsteek bij de molen. Deze werkzaamheden worden in de week van 23 september (duur ruim 3 weken) afgerond.

Pas na afronding van dit deel van de Johan Evertsenlaan start de aannemer in de achterste delen van de Wassenaer van Obdamstraat.

Op 29 november 2019 dient de aannemer gereed te zijn met de werkzaamheden in fase 2.  

Tussen 23 september 2019 en 29 november zullen de parkeerterreinen rond het Michiel de Ruyterplein (25 plaatsen) en de parkeergarage Wassenaer van Obdamstraat bereikbaar blijven via een noodontsluiting door de groenzone naar de Van Speykstraat. Deze groenzone is speciaal ingericht om bij dit soort werkzaamheden te worden ingezet als noodverbinding. De rijbaan wordt met schildjes gemarkeerd, tussen rijbaan en speeltuin worden hekken geplaatst. Doorgaand verkeer dient voorkomen te worden.

De keet van de aannemer en beperkte opslag van materiaal komen naast de gymzaal (daar waar in het verleden portacabins hebben gestaan). De aannemer maakt geen gebruik van de verbinding tussen de gymzaal en het Michiel de Ruyterplein.

Een gedetailleerde planning per straat voor fase 2 wordt begin september bekendgemaakt via een wijkbrief en deze website.

Fase 3

Voor fase 3 (de Van Speykstraat, de Karel Doormanstraat, de M.H.Trompstraat, de Piet Heinstraat en de Stationstraat) wordt de verkenningsfase opgestart. Er vindt hier met name bodemonderzoek plaats. Deze fase wordt slechts beperkt heringericht. Alleen het voetgangersgebied naar de brug richting het station is geschikt voor aanpassing (vergroening en aanpassing parkeren). Hierover wordt in het voorjaar van 2020 een verkennende inloopavond gehouden. De uitvoering is nu voorzien in 2021.

Fase 4

Fase 4 betreft het oostelijk deel van het Fenacoliusplein. Deze fase wordt in 2020 uitgevoerd in combinatie met de inrichting rond het Spectrum en de te slopen gymzaal. Feitelijk zijn fase 3 en 4 nu in volgorde omgewisseld. De informatievoorziening en inspraakprocedure gaat via het project Herontwikkeling Het Spectrum plaatsvinden. Wel worden de afspraken meegenomen die gemaakt zijn tijdens de voorbereiding van fase 1 en 2 (waaronder de tijdelijke parkeerruimte aan de Witte de Withstraat, deze wordt na fase 4 weer groen/spelen). Ook zullen de projecten op elkaar aansluiten.

Contact

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Marcel Poot van de afdeling Projecten, bij voorkeur via e-mail via m.j.poot@maassluis.nl of via telefoonnummer 14 010.

Meer informatie: