Herinrichting Prinses Julianalaan

De Prinses Julianalaan is de verbinding van Maassluis met het buitengebied en Vlaardingen. Ook ontsluit deze de achterliggende Oranjebuurt. De laan is gelegen op een dijk waarlangs oude huizen staan. Bewoners van de Prinses Julianalaan ervaren verkeersoverlast. Vooral de hoeveelheid vrachtverkeer is groot.

Ontwikkelingen

Momenteel ondervinden bewoners overlast van bouwverkeer van de Blankenburgtunnel. Het aantal extra vrachtwagens is fors. De overlast is gelukkig van voorbijgaande aard. Zodra er een bouwweg is gerealiseerd (prognose zomer 2020), rijdt dit bouwverkeer niet meer via de Prinses Julianalaan.

Verder speelt de bouw van de nieuwe wijk 'de Kade', op het voormalig Conline terrein een rol. Hierdoor zal de hoeveelheid verkeer op de Prinses Julianalaan groeien. De verwachte intensiteit is echter nog steeds passend voor een dergelijke weg. De Prinses Julianalaan wordt overigens niet de hoofdontsluiting van de wijk. Die zal via de andere zijde lopen.

Herinrichting Prinses Julianalaan

Gezien alle ontwikkelingen wordt de Prinses Julianalaan heringericht zodat de veiligheid toeneemt en de leefbaarheid verbetert. Bij het maken van een nieuw ontwerp voor de inrichting van de Prinses Julianalaan worden omwonenden en belanghebbenden nauw betrokken.

Participatie

Samen willen we tot een ontwerp komen, dat op voldoende draagvlak kan rekenen. Er wordt een bureau ingehuurd om dit proces te begeleiden. In augustus vindt hiervoor een selectie plaats. Hiervoor is het volgende tijdspad voorzien:

  • In augustus vindt beoordeling en selectie van het bureau plaats.
  • In september start het ontwerpproces met bewoners, begeleid door het bureau. Dit duurt tot medio december.
  • Daarna volgt bestuurlijke besluitvorming, aanbesteding, voorbereiding en uiteindelijk realisatie.

Status

In voorbereiding.

Realisatie

Naar verwachting wordt de herinrichting eind 2020 gerealiseerd.

Contact

De heer R. van Wietingen van de afdeling Verkeer, bereikbaar via telefoonnummer 14 010.

Bewonersbrieven

Bewoners in onderstaand verspreidingsgebied worden op de hoogte gehouden met bewonersbrieven.