Aanleg hemelwaterafvoerleiding Maassluis-West

Tussen september 2019 en het voorjaar van 2020 worden de nieuwe regenwaterrioleringen van de parkeerterreinen rond het winkelcentrum Koningshoek verbonden met de bestaande regenwaterriolering aan de Elektraweg. De aan te leggen riolering maakt in de toekomst onderdeel uit van een doorgaande regenwaterverbinding tussen de Kwartelsingel en de haven.

Deze regenwaterriolering wordt in twee fases aangelegd. Bijlage 1 (onderaan deze pagina) toont de fasering op tekening.

Werkzaamheden fase 1

Tijdens fase 1 wordt de regenwaterriolering aangelegd onder de Mozartlaan. Aangezien de regenwaterriolering hier op grotere diepte bestaande rioleringen moet kruisen, de Mozartlaan niet voor langere periodes kan worden afgesloten èn de bereikbaarheid van de apotheek en de artsenpraktijk niet belemmerd mag worden, is gekozen voor aanleg door middel van een boring onder de Mozartlaan door. De leiding wordt geboord vanaf een perskuip in de Elektraweg (parkeervakken voor de moskee) naar een kleinere ontvangstkuip in de groenzone voor huisartsenpraktijk Parkhof.

Planning fase 1

  • Juli 2019: uitvoering voorbereidende werkzaamheden
  • September tot en met oktober 2019: uitvoering van het werk; in oktober wordt geboord
  • Eerste helft november 2019: opruimen werkterrein fase 1

Wat betekenen de werkzaamheden van fase 1 voor de omwonenden

Voor de bewoners en/of eigenaren van de woningen grenzend aan het Van Beethovenpark, nabij de huisartsenpraktijk, zal de directe invloed van de uitvoering van fase 1 (de boring) beperkt zijn. Er wordt immers geboord vanaf de Elektraweg naar het Van Beethovenpark.
In het Van Beethovenpark wordt een kleine ontvangstkuip aangebracht van ongeveer 5 bij 5 meter en 4 meter diep. De overlast aan deze zijde zal beperkt zijn. Het gaat dan om het aanbrengen en weghalen van de kuip zelf, de aanwezigheid van een geluidsarme bemalingspomp om de kuip droog te houden en het verwijderen van de boormachine als deze na het boren is aangekomen in de ontvangstkuip.
Na de uitvoering van de werkzaamheden worden alle verhardingen en groenvoorzieningen in de huidige staat teruggebracht.

Parkeren Elektraweg

Aan de Elektraweg zijn tijdens de uitvoering de parkeervakken nabij de moskee niet bruikbaar vanwege de aanwezigheid van de perskuip en de opslag van materialen. Ook zal er mogelijk een tijdelijk parkeerverbod gelden aan de andere kant van de Elektraweg over een lengte van maximaal 50 meter. Hiermee is een vrije doorgang van de Elektraweg gegarandeerd.
Gedurende een kortere periode (de boorperiode van ongeveer 3 weken in oktober) wordt de gehele strook parkeervakken aan de moskeezijde en voor het voormalige politiebureau gebruikt voor de opstelling van hulpmateriaal en -materieel.

De aannemer

De aannemer die de werkzaamheden in fase 1 uitvoert, is Kouwenberg Infra BV uit Schaik.
Zodra de werkwijze in detail is bepaald, een definitieve planning is vastgesteld en de contactpersonen voor de uitvoering bekend zijn, worden de direct belanghebbenden hierover nader geïnformeerd met een brief.

Actuele situatie 18 oktober 2019

De boring is geheel volgens schema en zonder problemen verlopen. De boorkop is na 105 meter boren in de ontvangstkuip gearriveerd. De komende weken worden er putten aan weerszijden van de boring geplaatst waarop straks het aansluitende stelsel wordt aangesloten. Op 15 november 2019 zijn alle werkzaamheden gereed.

Werkzaamheden fase 2

Fase 2 wordt op de gebruikelijke wijze aangelegd. De leiding wordt ingegraven tussen de Van Beethovenlaan en de groenzone voor huisartsenpraktijk Parkhof. Hier wordt over het parkeerterrein ook een fietspad aangelegd. In oktober wordt hierover een inloopavond gehouden. Dit deel van de regenwaterriolering kan worden aangelegd als de boring van fase 1 is afgerond.

Planning fase 2

Uitvoering van fase 2 vindt naar verwachting in het voorjaar van 2020 plaats. Zodra de aannemer en de uitvoeringsperiode bekend is, wordt dit aan de direct omwonenden kenbaar gemaakt met een brief.

Contact en informatie

Heeft u vragen over de plannen, neem dan contact op via e-mailadres m.j.poot@maassluis.nl of via telefoonnummer 14 010.