Veiligheidsbeleid

Veiligheid is op dit moment één van de meest besproken onderwerpen in onze samenleving en is in deze bestuursperiode een belangrijk beleidsonderdeel. De burger eist waarborgen voor sociale en fysieke veiligheid. Dit vraagstuk vraagt om een integrale, daadkrachtige en programmatische aanpak. In Maassluis wordt veiligheid op een integrale wijze aangepakt waarbij de gemeente de regierol heeft.  

Er wordt hiertoe eenmaal in de vier jaar een beleidskader integraal veiligheidsbeleid opgesteld met jaarlijks een uitvoeringsprogramma. Deze documenten kunt u onderaan deze pagina downloaden.

In het uitvoeringsprogramma zijn niet alleen de maatregelen opgenomen die bijdragen aan het behalen van resultaten op de prioriteiten die in de kadernota zijn vastgesteld. Zoals gezegd is veiligheid is een breed begrip. Veiligheidsbeleid kan zich richten op jongerenoverlast, overlast tussen bewoners, onveiligheidsgevoelens van ouderen maar ook op de brandveiligheid van gebouwen, de risico’s van overstromingen en het transport van gevaarlijke stoffen.

Ook georganiseerde criminaliteit en terrorisme vallen binnen het veiligheidsbeleid, net als de veiligheid op bedrijventerreinen, in winkelcentra en bij evenementen.  Het uitvoeringsprogramma bevat dan ook de inzet die gepleegd wordt op de diverse veiligheidsterreinen voorzien van beoogde resultaten.

Om ordening aan te brengen worden 5 veiligheidsterreinen onderscheiden.

  1. Jeugd en veiligheid
  2. Veilige woon- en leefomgeving
  3. Bedrijvigheid en veiligheid
  4. Fysieke veiligheid
  5. Integriteit en veiligheid

Een van de prioriteiten uit de kadernota is het verhogen van het veiligheidsgevoel van de inwoners van Maassluis. Hiervoor zijn een aantal maatregelen in het uitvoeringsprogramma opgenomen.

De ambitie die de gemeente Maassluis met het integraal veiligheidsbeleid nastreeft laat zich als volgt samenvatten:

De gemeente Maassluis streeft naar een zowel objectief als een subjectief (sociaal) veilige woon-, leef-, werk- en uitgaansomgeving te bieden aan de inwoners van Maassluis.