Spechtstraat, herontwikkeling

Aan de Spechtstraat/IJsvogelstraat is eind 2017 een voormalig schoolgebouw gesloopt. Het gebouw waarin de Kunst en Cultuur Academie zich bevindt is gehandhaafd. Na de sloop is deze gemeentelijke grond beschikbaar gekomen om er te bouwen (Spechtstraat-IJsvogelstraat-Merellaan).

Door de gemeenteraad is op 9 november 2016 Motie 28 Verbeteren omgeving Cultuuracademie Spechtstraat aangenomen. Daarin wordt gevraagd om een plan voor de invulling van het gebied Spechtstraat-IJsvogelstraat-Merellaan, waarbij vooral gedacht wordt aan kwalitatief hoogwaardige woningbouw.

Startnotitie

Op 22 januari 2019 wordt de startnotitie in de gemeenteraad behandeld. In de startnotitie zijn uitgangspunten van het college van B en W opgenomen voor het ontwikkelen van deze locatie en de mogelijkheden die omwonenden hebben om te participeren in de plannen. Dit participatietraject start begin 2019 met een algemene informatiebijeenkomst. Naar verwachting worden medio 2019 de eerste plannen voor het gebied Spechtstraat-IJsvogelstraat-Merellaan voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. 
 
Doel is om tot een vernieuwde Spechtstraat te komen die aansluit op de uitgangspunten in de startnotitie en de wensen die leven bij omwonenden.