Nieuwbouw school Het Spectrum

In de ontwikkeling van Sluispolder-West, krijgt de realisatie van de nieuwbouw voor de school Het Spectrum prioriteit. De voorbereiding van de realisatie van de nieuwbouw is gestart.

Op 14 oktober 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van middelen voor de bouwvoorbereiding van de nieuwbouw van Het Spectrum. Het schoolbestuur Meervoud, vanaf 1 oktober 2014 Un1ek,  is al enige tijd in overleg met de gemeente over de realisatie van de school, de sportzaal en kinderopvang. Het is de bedoeling om op de nieuwe locatie een Integraal Kindcentrum te ontwikkelen.

De locatie van het nieuwe Spectrum is gelegen in de eerste fase van de herstructurering Sluispolder-West (op kaart zichtbaar als de bruine L-vorm, rechts onderin).

Bestemmingsplan

Voor deze fase moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels gestart. Naar verwachting wordt het voorontwerpbestemmingsplan in december 2014 aan het college ter vaststelling aangeboden.
Vervolgens kan het bestemmingsplan medio 2015 door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Planning nieuwbouw

De sloop van de woningen vindt naar verwachting plaats vanaf het derde kwartaal van 2015. In  het eerste kwartaal van 2016 kan vervolgens worden gestart met het bouwen van de nieuwe school en woningen. De oplevering van de school en woningen vindt dan plaats in het vierde kwartaal van 2016.

Via onderstaande link ziet u een kaartje waarop rechts onderin, in bruine kleur de locatie (L-vorm) voor de nieuwbouw van Het Spectrum is weergegeven.