Ruimtelijke plannen

Door het maken van ruimtelijke plannen legt de overheid vast hoe wordt omgegaan met de ruimte in Nederland. De gemeente legt het ruimtelijke beleid voor de stad vooral vast in structuurvisies, beleidsvisies en bestemmingsplannen.

Structuurvisies

De gemeente moet op basis van de Wet ruimtelijke ordening voor haar gehele grondgebied een of meerdere structuurvisies vaststellen. Daarin wordt de toekomstige ontwikkeling van het grondgebied op de langere termijn aangegeven. De structuurvisie brengt de doelen en wensen op integrale wijze in kaart en vormt het kader voor alle ruimtelijke ontwikkelingen.

Beleidsvisies

We kennen ook (thematische) beleidsvisies. Met een beleidsvisie geeft de gemeente Maassluis richting en uitwerking aan een bepaald thema. Beleidsvisies dienen als uitgangspunt voor een integrale structuurvisie voor de gehele stad. Een voorbeeld van een beleidsvisie is het LandschapOntwikkellingsPerspectief (LOP).

Bestemmingsplannen

De gemeente legt in een bestemmingsplan vast welk gebruik van gronden en gebouwen is toegestaan. Het plan kan dienen om een nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken of juist om de bestaande situatie te behouden. In het plan wordt neergelegd waar woningbouw, horeca, industrie, agrarisch gebruik, verkeer, recreatie, detailhandel, groen, water en kantoren mogelijk zijn. Bovendien staan er ook de regels in die daar aan verbonden zijn.

Een bestemmingsplan bestaat uit een plankaart, regels en een toelichting. Op de plankaart worden de bestemmingen aangewezen. De regels bestaan uit bebouwing- en gebruiksregels. In de toelichting is de motivering voor het betreffende bestemmingsplan te vinden. Het plan (regels en plankaart) is bindend voor zowel de burger als voor de gemeente.