Procedure

Voordat een nieuw bestemmingsplan in werking treedt, moet er eerst een procedure worden doorlopen.

Het wettelijk verplichte traject

Dit traject is in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen. De duur van dit traject is 26 weken en verloopt als volgt:

  1. het ontwerpbestemmingsplan ligt zes weken ter inzage;
  2. iedereen kan binnen deze periode zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren brengen. Let op: U kunt geen zienswijzen indienen voor een bestemmingsplan dat is gebaseerd op een provinciale of ministeriële aanwijzing.
  3. na de zes weken ter inzage moet de gemeenteraad het bestemmingsplan binnen twaalf weken vaststellen;
  4. na vaststelling moet dit binnen twee weken bekend worden gemaakt;
  5. het bestemmingsplan treedt in werking na de dag waarop de beroepstermijn afloopt.
  6. tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunt u rechtstreeks in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Let op: Om hiervan gebruik te maken, moet u wel ‘belanghebbende’ zijn. Om als ‘belanghebbende’ aangemerkt te worden, moet u onder meer ook een zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht. Als u in beroep gaat dan betekent dat niet dat het bestemmingsplan niet meer geldt. Wanneer u wilt voorkomen dat op basis van het nieuwe bestemmingsplan een omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen wordt afgegeven, kunt u een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Dat doet u bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.