Planschade

Als de gemeente besluit om bijvoorbeeld een bestemmingsplan te wijzigen, dan kan het zijn dat iemand door dit besluit schade lijdt of zal lijden. Deze schade noemen we planschade. In sommige gevallen kan de betrokkene een tegemoetkoming in deze schade krijgen.

Inleiding

Op 1 juli 2008 is de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) vervangen door een geheel nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro). Hierin is een uitgebreide regeling getroffen voor de behandeling van planschadeaanvragen.

Wat is planschade?

Planschade is de schade die onder andere kan optreden door een bestemmingsplanwijziging. Een perceel of een gebouw kan hierdoor minder waard worden, bijvoorbeeld doordat het uitzicht wordt belemmerd, de privacy afneemt of doordat men te maken krijgt met geluidsoverlast. In hoofdstuk 6 van de Wro staan regels hierover.

Drempelbedrag

Als iemand vindt dat hij/zij planschade lijdt, kan de betrokkene een tegemoetkoming in planschade aanvragen bij de gemeente. Er is voor de aanvraag een drempelbedrag vastgesteld van € 300,-. Dit betekent dat men, na het indienen van een aanvraag, een bedrag van € 300,- moet betalen. Als een betrokkene geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, krijgt men dit bedrag van de gemeente terug. Maar als de aanvraag wordt afgewezen, is men het geld kwijt.

Binnen vijf jaar

Voor de aanvraag in tegemoetkoming in planschade geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de bepaling van het bestemmingsplan of het besluit dat de planschade tot gevolg heeft, onherroepelijk is geworden. ‘Onherroepelijk’ wil zeggen dat een besluit definitief is. Stel dat een besluit waardoor men planschade lijdt, op 6 oktober 2008 onherroepelijk wordt; dan kan men tot 6 oktober 2013 een tegemoetkoming in planschade aanvragen.

Waar aanvragen?

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd over de aanvraag te beslissen. Het college krijgt hierbij advies van de planschadecommissie. De schriftelijke aanvraag voor tegemoetkoming in planschade wordt ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis, Postbus 55, 3140 BA Maassluis.

Hoe aanvragen?

U kunt een aanvraag voor vergoeding van planschade digitaal indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Met eventuele vragen kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ordening via telefoonnummer 14 010.