Maassluis Rainproof

Samen maken wij Maassluis 'Rainproof'

In Nederland (en dus ook in Maassluis) hebben wij steeds vaker te maken met extreme regenval waarbij in korte tijd een grote hoeveelheid water naar beneden komt. Om tijdens deze buien de wateroverlast te beperken en droge voeten te houden, worden verschillende maatregelen getroffen. Door deze maatregelen wordt Maassluis 'Rainproof'. Ook inwoners kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Nieuw hemelwatersysteem

Eén van de maatregelen is het nieuwe hemelwatersysteem in Maassluis-West. De gemeente Maassluis en het Hoogheemraadschap van Delfland werken hierin samen. Wethouder Fred Voskamp en hoogheemraad Antoinette Jans tekenden daarvoor eind februari een samenwerkingsovereenkomst.

Belangrijk

Voor het hoogheemraadschap levert het nieuwe systeem een belangrijke bijdrage in het gescheiden afvoeren van regenwater en vuilwater. Voor de gemeente is dit nieuwe hemelwatersysteem een belangrijke schakel voor andere belangrijke maatregelen voor het opvangen en afvoeren van regenwater.

Afvoer regenwater

Het hemelwatersysteem is in feite een grote buis die onder de grond ligt tussen de Burgemeesterswijk (Kwartelsingel) en de haven. Hierop worden de bestaande en toekomstige gescheiden rioolstelsels aangesloten. Bij regenval wordt het regenwater via deze buis afgevoerd naar onder andere aangesloten vijvers, sloten of de haven.

Riool wordt ontlast

Door het regenwater op deze manier op te vangen, wordt het riool ontlast en de vermenging van regenwater en vuilwater tegengegaan. Maassluis is hierdoor beter bestand tegen hevige regenbuien.

Scheiden regenwater en vuilwater

De regen die valt in Maassluis-West komt nu nog terecht in het gemengde rioolstelsel. Dat betekent dat schoon regenwater vermengd met vuilwater in het riool komt. Vervolgens wordt al dit vieze water met pompen en buizen afgevoerd naar de rioolwaterzuivering in Vlaardingen. Hier wordt dit water schoongemaakt en uiteindelijk geloosd op de Nieuwe Waterweg.

Onnodig zuiveren

Het onnodig zuiveren van regenwater kost veel energie en is niet duurzaam. Een deel van Maassluis-West is daarom al voorzien van een gescheiden rioolstelsel. Hier komt regen- en afvalwater in aparte buizen terecht. Onder andere in de Burgemeesterswijk en rondom het winkelcentrum Koningshoek is al zo’n gescheiden rioolstelsel aanwezig.

Naar de haven

Tot op heden was het probleem dat dit schone regenwater nergens naartoe kon. Zo kwam het alsnog in het gemengde rioolstelsel terecht. Na de aanleg van een 'hemelwatersysteem' wordt het schone regenwater naar de haven afgevoerd en het afvalwater naar de rioolwaterzuivering.

Wat kunnen inwoners doen?

Naast de klimaatverandering zorgt ook het verdwijnen van groen en de toename van stenen bodembedekking voor wateroverlast bij hevige regenbuien. Inwoners kunnen bijdragen aan het tegengaan van wateroverlast door bijvoorbeeld tuinen te ontdoen van stenen ('tegel eruit, plant erin'), het plaatsen van een regenton of het aanleggen van een groen dak.

Sponswerking

Door deze ingrepen vangen inwoners regenwater op waar het valt en hergebruiken vervolgens het water of zorgen dat het langzaam wordt afgevoerd. Door deze zogenaamde 'sponswerking' zorgen we er samen voor dat we bij extreme buien droge voeten houden in de wijk.

Meer informatie

Op www.klimaatkrachtig.nl vindt u inspiratie en voorbeelden van maatregelen die bewoners zelf kunnen nemen tegen wateroverlast. Ook vindt u daar meer informatie over de stimuleringsregeling klimaatadaptatie.

Tekening

Download hieronder de tekening van Maassluis Rainproof. Daarop staan verschillende maatregelen getekend die bijdragen aan de sponswerking. De maatregelen met blauwe druppels zijn maatregelen die bewoners/bedrijven/organisaties zelf kunnen nemen.