Hoogwater buitendijks gebied

Woont of werkt u buiten de dijken en dichtbij de Nieuwe Waterweg? Van 1 oktober tot en met 15 april zorgt het stormseizoen voor meer kans op hoogwater op de rivier.

In extreme omstandigheden leidt dit tot water op de kades en mogelijk wateroverlast, met name op de laaggelegen kades van het Hoofd en de Govert van Wijnkade.

Wat doet de gemeente

Als er hoogwater wordt verwacht, plaatst de gemeente afzettingen op de lager gelegen plekken.

Via een SMS-­systeem informeert de gemeente de contactpersoon en de bewoners van 't Hoofd en de bedrijven aan de Burgemeester de Jonghkade en de Govert van Wijnkade. Wilt u ook worden geïnformeerd bij hoogwater, stuur dan een bericht aan crisisbeheersing@maassluis.nl.

Bewoners worden gewaarschuwd om hun auto’s langs de kades weg te halen. Zonodig sleept de politie de auto's weg. Tijdens het hoogwater bewaken de gemeente en de politie de situatie.

Wat moet u zelf doen

Maassluis ligt achter de Maeslantkering. De Maeslantkering gaat dicht als bij Rotterdam een waterpeil van 3 meter boven NAP en bij Dordrecht een waterpeil van 2,9 meter boven NAP wordt voorspeld. De sluiting en ook de beslissing hierover gaan volledig automatisch. Bij een gesloten Maeslantkering zal de woonwijk 't Hoofd niet onder water lopen maar als de kering zou falen is deze kans, hoe klein overigens ook, wel aanwezig

U bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om schade aan uw eigendommen te voorkomen. Denk aan het waterdicht maken van uw huis door het plaatsen van zandzakken of schotten voor deuren, belangrijke eigendommen naar een hogere verdieping verplaatsen, uw auto verplaatsen naar een hoger gelegen terrein en het afsluiten van de elektriciteit als dat nodig is.

Bent u zelf niet in staat om uw eigendommen te beschermen? Bijvoorbeeld omdat u geen zandzakken kunt verplaatsen? Probeer dan nu alvast om afspraken te maken met mensen die u kunnen helpen als dat nodig is.

Hoogwaterkaart gemeente Rotterdam

Op de hoogwaterkaart Rotterdam is te zien tot waar het water mogelijk reikt als u een verwachte waterstand invoert. Daarvoor gebruikt u de verwachte waterstand van Rijkswaterstaat. Of klik in de kaart op het rode bolletje met de actuele waterstand. In het pop-up scherm leest u vervolgens de maximaal verwachte waterstand uit de grafiek af. Het beeldmateriaal zegt echter niets over de kans dat een overstroming voorkomt. De hoogwaterkaart geeft een indicatie, die kan afwijken van de werkelijkheid (o.a. door wind, golven en opstuwing).

Woon ik buitendijks?

Op de website www.overstroomik.nl kunt u met uw postcode zien of u binnen- of buitendijks woont en hoe hoog het water maximaal kan komen

Meer informatie?

Alle hierboven genoemde acties zijn opgenomen in het op 24 oktober 2017 vastgestelde actieplan hoogwater buitendijks gebied Maassluis.