Regionaal crisisplan 2014 - 2018

Conform artikel 16 van de wet Veiligheidsregio’s moet de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) eens in de vier jaar een nieuw Regionaal Crisisplan opstellen. Hierin staat beschreven hoe door regionale samenwerking uitvoering wordt gegeven aan crisisbeheersing op maat. De centrale vragen zijn: ‘wie doet wat’ en ‘wie stuurt wat aan' binnen het bestuurlijke en operationele netwerk van crisisbeheersing.  Het Regionaal Crisisplan 2014-2018 is op 16 december 2013 door het Algemeen Bestuur van de VRR vastgesteld. U kunt deze onderaan deze pagina downloaden.

Het crisisplan beschrijft de gehele aanpak van alle mogelijke crisissituaties in de regio, met een beschrijving van afgesproken bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden en afspraken over randvoorwaarden als opstart en opschaling, leiding en informatievoorziening. De gemeentelijke draaiboeken zijn onderdeel van het hoofdstuk bevolkingszorg. De regionale processen van brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en politie worden beschreven in de disciplines brandweerzorg, geneeskundige zorg en politiezorg. Aan het plan is een aparte discipline water- en scheepvaartzorg toegevoegd.