Inburgeren

Nederlands spreken en begrijpen is belangrijk als u in Nederland woont. Ook moet u weten hoe de dingen geregeld zijn: wat wél mogelijk is en wat niet. Op die manier kan iedereen volwaardig deelnemen aan het dagelijks leven in Nederland.

Wet inburgering

Om te zorgen dat iedereen actief kan meedoen aan de samenleving, is er de Wet inburgering. Hierin is geregeld dat mensen van buiten Nederland of de Europese Unie (EU) een inburgeringsexamen moeten of kunnen doen. Voor sommigen is dit verplicht, voor anderen niet. Vanaf 1 januari 2013 moet u zelf uw inburgering regelen en betalen. Voor mensen die al vóór 1 januari 2013 zijn gestart met hun inburgering verandert er niets.

  • Heeft u ná 1 januari 2013 een verblijfsbeschikking gekregen?

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) informeert u over uw inburgeringsplicht. Stel uw vragen aan DUO via telefoonnummer 050 -599 96 00.

  • Heeft u vóór 1 januari 2013 een verblijfsbeschikking gekregen?

De gemeente informeert u over uw inburgeringsplicht. Stel uw vragen aan onze inburgeringsconsulent. Deze is te bereiken via het Klant Contact Centrum (telefoonnummer 14 010).

Participatieverklaring

Waarden en normen verschillen per land. Nieuwe inwoners in Nederland krijgen te maken met Nederlandse waarden en normen die mogelijk anders zijn dan u gewend was.

In de Nederlandse grondwet en regelgeving is een aantal waarden en normen vastgelegd, zoals:

  • Vrijheid van geloof en meningsuiting.
  • Iedereen is gelijk, of je nu man, vrouw, hetero, gay, lesbisch, of transgender bent.
  • Je mag niet discrimineren en anderen mogen jou niet discrimineren.
  • Je mag zelf bepalen met wie je trouwt.

Deze onderwerpen worden besproken tijdens workshops van het participatieverklaringstraject. De participatieverklaring is onderdeel van de Inburgering.

DUO geeft aan wie de lessen om een participatieverklaring te krijgen, moet volgen. Als u moet inburgeren krijgt u van DUO een brief waarin staat wanneer het traject start en wanneer u klaar moet zijn. Niet alleen migranten die asiel hebben aangevraagd moeten verplicht een participatietraject volgen. Ook migranten die naar Nederland komen voor gezinsvorming of gezinshereniging, moeten dat.

De gemeente stuurt migranten die moeten inburgeren binnen enkele maanden na de startdatum een uitnodiging. Na het doorlopen van alle lessen wordt de participatieverklaring getekend. Dit moet binnen een jaar nadat de verblijfsvergunning werd gekregen.

Deelnemers in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis betalen geen eigen bijdrage.

Voor vragen over de Participatieverklaring en het doorlopen van het verplichte traject kunt u terecht bij de contactpersoon van de gemeente Maassluis. Deze is te bereiken via het Klant Contact Centrum (telefoonnummer 14 010).